czwartek, 01 czerwiec 2017

Interpelacja nr 12029 w sprawie wykreślenia uczniowskiego projektu edukacyjnego z nowego rozporządzenia o ocenianiu i egzaminach

Do ministra edukacji narodowej. 

Szanowna Pani Minister, 

uczniowski projekt edukacyjny jest to nowoczesna metoda nauczania, która ożywiła w ostatnim czasie edukację. Angażowała ona uczniów bardziej niż tradycyjne nauczanie i uczyła pracy zespołowej. Projekty dawały zarówno uczniom jak i nauczycielom przestrzeń dla nowych pomysłów, często pozwalały na większe zaangażowanie w sprawy lokalne i ożywiały życie szkoły.

Projekt był jednocześnie sposobem zwiększania motywacji uczniów. Samodzielność w podejmowaniu decyzji, świadomość szczególnej roli i wagi zadań do wykonania, możliwość decydowania o sposobie realizacji zadań, publiczna prezentacja końcowa – wszystko to sprawiało, że motywacja była tu znacznie wyższa niż przy realizacji innych zadań.

Temat projektu mógł "wykraczać poza treści zawarte w podstawie programowej", co było swego rodzaju szkolną rewolucją i dużym krokiem naprzód w polskiej edukacji.

Niestety wprowadzenie zmian w projekcie rozporządzenia spowoduje zaprzepaszczenie tego co udało nam się osiągnąć przez ostatnie lata. Nasze szkolnictwo stanie w miejscu a wręcz cofnie się o paredziesiąt lat. Preferowana będzie znów jedynie forma nauki pamięciowej, gdzie szkoła kładzie główny nacisk na uczenie "przedmiotów" zamiast "umiejętności".

Mamy bardzo mało projektów rozwojowych, a teraz szkoła może stać się jeszcze nudniejsza i "oderwana od życia".

W związku z tym kieruję do Pani Minister następujące pytanie:

1. Dlaczego wykreśla Pani z rozporządzenia o ocenianiu i egzaminach projekt, który tak dużo wniósł do polskiego szkolnictwa i w znaczący sposób je ożywił proponując uczniom nowoczesne metody zdobywania wiedzy?

Z poważaniem

 

Posłanka Elżbieta Gapińska 

 

Odpowiedź na interpelację nr 12029

Warszawa, 29-05-2017

Szanowna Pani Poseł,

w projekcie rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych dokonano zmian dostosowujących przepisy dotyczące oceniania i klasyfikowania do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe[1] i ustawy przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe[2]. Przepisy ww. ustaw stanowią o wygaszaniu gimnazjów i wprowadzeniu 8-letniej szkoły podstawowej. Projektowane rozporządzenie będzie – od 1 września 2017 r. - regulowało zasady oceniania, klasyfikowania i promowania w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych funkcjonujących w nowym ustroju szkolnym.  
W przypadku gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych, do czasu zakończenia kształcenia, stosowane będą przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, zgodnie z art. 363 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

Wprowadzana reforma ustroju szkolnego oraz zmiany w przepisach dotyczących oceniania nie oznaczają zarzucenia stosowania w szkole projektu edukacyjnego jako metody pracy. W nowej podstawie programowej dla szkoły podstawowej, określonej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej ,w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia ,kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej[3] wskazano, że istotne znaczenie dla rozwoju młodego człowieka oraz jego sukcesów w dorosłym życiu ma nabywanie kompetencji społecznych takich jak komunikacja i współpraca w grupie, w tym w środowiskach wirtualnych, udział w projektach zespołowych lub indywidualnych oraz organizacja i zarządzanie projektami.

Podstawa programowa stanowi również, iż zastosowanie metody projektu, oprócz wspierania w nabywaniu wspomnianych wyżej kompetencji, pomaga rozwijać u uczniów przedsiębiorczość i kreatywność oraz umożliwia stosowanie w procesie kształcenia innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych.

Metoda projektu zakłada znaczną samodzielność i odpowiedzialność jego uczestników, co stwarza uczniom warunki do indywidualnego kierowania procesem uczenia się. Wspiera integrację zespołu klasowego, w którym uczniowie, dzięki pracy w grupie, uczą się rozwiązywania problemów, aktywnego słuchania, skutecznego komunikowania się, a także wzmacniają poczucie własnej wartości. Metoda projektu wdraża uczniów do planowania oraz organizowania pracy, a także dokonywania samooceny. Projekty swoim zakresem mogą obejmować jeden lub więcej przedmiotów, pozwalają na współdziałanie szkoły ze środowiskiem lokalnym oraz na zaangażowanie rodziców uczniów.

Projekty mogą być wykonywane indywidualnie lub zespołowo. Uczniowie podczas pracy nad projektami powinni mieć zapewnioną pomoc nauczyciela – opiekuna. Nauczyciele korzystający z metody projektu mogą indywidualizować techniki pracy, różnicując wymagania.

Wyboru treści podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, które będą realizowane metodą projektu, nauczyciel może dokonywać samodzielnie lub w porozumieniu z uczniami.

Projekt, w zależności od potrzeb, może być działaniem całorocznym lub może być realizowany przez określony, krótszy czas. W organizacji pracy szkoły można uwzględnić również takie rozwiązanie, które zakłada, że w określonym czasie w szkole nie są prowadzone zajęcia z podziałem na poszczególne lekcje, lecz są one realizowane metodą projektu. Przy realizacji projektu wskazane jest wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Metoda projektu zostanie odpowiednio mocno zaznaczona w podstawach programowych dla szkół ponadpodstawowych. Obecnie prowadzone są prekonsultacje społeczne wstępnych propozycji podstaw programowych dla szkół ponadpodstawowych. Celem prekonsultacji jest uzyskanie większej wiedzy o oczekiwaniach wobec obowiązkowych celów kształcenia i treści nauczania. Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca wszystkich, w szczególności ekspertów, nauczycieli, rodziców, uczniów do przesyłania opinii na temat projektów poszczególnych podstaw programowych. Opinie można przesyłać za pośrednictwem formularza oraz adres e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Z poważaniem

Z upoważnienia
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

Maciej Kopeć

Podsekretarz Stanu

[1] Dz. U. poz. 59 .

[2] Dz. U. poz. 60.

 

[3] Dz. U. poz. 356