czwartek, 01 czerwiec 2017

Interpelacja nr 11394 w sprawie braku regulacji prawnych dotyczących hoteli dla zwierząt

Do ministra rolnictwa i rozwoju wsi. 

Warszawa, 23 marca 2017 r.

Hotele czy pensjonaty dla zwierząt umożliwiają opiekunom odpłatne pozostawienie w nim zwierząt na określony okres, na przykład na czas urlopu. To działalność komercyjna opierająca się na zasadach gospodarki rynkowej.

Obecnie w Polsce mamy do czynienia z sytuacją, gdzie w przepisach prawa nie jest uregulowana problematyka hoteli dla zwierząt. 

Zwierzęta w nich przebywające korzystają jedynie z ochrony przewidzianej w ustawie o ochronie dla zwierząt, a zakładając taki hotel nie trzeba spełnić wymogów przewidzianych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt.

Osoba prowadząca hotel dla zwierząt nie musi udokumentować doświadczenia w pracy ze zwierzętami lub wykształcenia w tym kierunku. Aby wykonywać taką działalność należy jedynie dopełnić określone czynności przewidziane w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej.

Natomiast Inspekcja Weterynaryjna nie ma uprawnień do nadzorowania takich obiektów i nie jest konieczny odbiór weterynaryjny lub administracyjny obiektu, w którym prowadzona ma być ww. działalność.

Kolejnym problemem nie uregulowanym w przepisach prawa jest odległość hotelu dla zwierząt od budynków mieszkalnych. Nie ma tu zastosowania przepis dotyczący schronisk dla zwierząt.

Zgodnie z § 1 rozporządzenia z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt - schronisko dla zwierząt powinno być zlokalizowane w miejscu oddalonym co najmniej o 150 m od siedzib ludzkich, obiektów użyteczności publicznej, zakładów należących do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (…). Obowiązuje natomiast rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Możliwość zbyt bliskiego usytuowania takiej działalności w odległości od budynków mieszkalnych powoduje szereg dolegliwości (szczególnie hałas) dla mieszkańców. 

W związku z powyższym, iż w obecnym stanie prawnym nie ma regulacji dotyczącej hoteli czy pensjonatów dla zwierząt i zakładając taką działalność nie trzeba spełniać praktycznie żadnych norm prawnych zwracamy się z uprzejma prośbą o przeanalizowanie ww. sprawy oraz odpowiedź na następujące pytania.

Pytania:

- Czy Ministerstwo zamierza podjąć działania polegające na uregulowaniu problematyki hoteli dla zwierząt?

- Czy Ministerstwo przewiduje taką regulację prawną, aby przepisy ustanowione dla schronisk dla zwierząt dotyczyły również hoteli dla zwierząt?

Z wyrazami szacunku Posłowie na Sejm RP:

Dorota Niedziela 

 

Izabela Leszczyna 
Odpowiedź na interpelację nr 11394 

W odpowiedzi na interpelację nr 11394 z dnia 4 kwietnia 2017 r. Pani Doroty Niedzieli i Pani Izabeli Leszczyny Posłów na Sejm RP w sprawie braku regulacji prawnych dotyczących hoteli dla zwierząt, uprzejmie informuję Pana Marszałka, co następuje.
 
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014r. poz. 1539, zpoźn. zm.) określa wymagania weterynaryjne dla podejmowania i prowadzenia działalności nadzorowanej. Art. 1 pkt 1 ustawy, który zawiera katalog tych działalności, nie wymienia działalności polegającej na prowadzeniu hotelu lub pensjonatu dla zwierząt. W związku z tym dla prowadzenia tego typu działalności nie są określone szczegółowe wymagania weterynaryjne.
 
Przepisy ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz wydanych na jej podstawie rozporządzeń nie regulują poruszonej w interpelacji kwestii uciążliwości dla otoczenia wynikających z prowadzenia działalności nadzorowanej. Art. 4 ust. 2 tej ustawy wskazuje, że podmiot prowadzący działalność nadzorowaną jest obowiązany zapewnić wymagania lokalizacyjne, zdrowotne, higieniczne, sanitarne, organizacyjne, techniczne lub technologiczne, zabezpieczające przed zagrożeniem epizootycznym i epidemicznym.
 
W związku z tym ewentualne uznanie przedmiotowej działalności za działalność nadzorowaną w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt nie może być drogą do wprowadzenia regulacji mających na celu ograniczenie potencjalnych uciążliwości dla otoczenia związanych z prowadzeniem takiej działalności.
 
Odnosząc się do kwestii zapewnienia odpowiednich warunków zwierzętom utrzymywanym w takich podmiotach, uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 34a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856, z późn. zm.) nadzór nad przestrzeganiem przepisów oochronie zwierząt sprawuje Inspekcja Weterynaryjna. Przepisy tej ustawy określają
 
Warszawa, dnia 13 kwietnia 2017
 
ogólne obowiązki utrzymujących zwierzęta domowe, bez względu na okoliczności sprawowania tej opieki, np. w formie hotelu dla zwierząt. Wszyscy utrzymujący zwierzęta domowe, mają obowiązek zapewnić im m.in.: pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody. Ustawa zabrania trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu.
 
W mojej ocenie nie ma wyraźnej potrzeby określania szczególnych warunków dobrostanu dla zwierząt utrzymywanych w hotelach dla zwierząt. Kwestie szczegółowych warunków w jakich utrzymywane są zwierzęta pozostawione pod opieką hotelu powinny pozostać w zakresie zawieranej umowy pomiędzy właścicielem zwierzęcia i prowadzącym taką działalność.
 
Ponadto uprzejmie informuję, że informacje dotyczące przedmiotowych kwestii przedstawiłem już w odpowiedzi na interpelację nr 8490 Pani Izabeli Leszczyny Posła na Sejm RP z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie przepisów regulujących powstawanie i działalność hoteli dla zwierząt.
 
Z poważaniem, 
 
Krzysztof Jurgiel 
 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi