czwartek, 01 czerwiec 2017

Interpelacja nr 10235 w sprawie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw

Do ministra rolnictwa i rozwoju wsi. 

W dniu 30 kwietnia weszła w życie ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw, która zakłada wstrzymanie sprzedaży państwowych gruntów na 5 lat i nowe zasady prywatnego obrotu ziemią.

Przyczynami jakie podawał rząd przy przygotowaniu projektu ustawy ograniczającej obrót nieruchomościami rolnymi były kończące się z dniem 1 maja 2016 roku moratorium w zakresie sprzedaży ziemi dla cudzoziemców z obszaru Unii Europejskiej, oraz spekulacje w zakresie handlu ziemią.

Jednakże obecnie do biur poselskich zgłaszają się osoby z prośbą o pomoc w związku z problemami na jakie napotykają w związku z obowiązywaniem przepisów w/w ustawy dotyczącymi nowych zasad prywatnego obrotu ziemią.

Przykładem takiej sytuacji jest prośba osoby, która zgłosiła się do biura poselskiego:

„Ośmielam się napisać kilka słów z powodu ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw, która weszła w życie 30.04.2016. Jestem Polką. W Polsce żyję, pracuję i płacę podatki. Mieszkam w Tarnowie w mieszkaniu o powierzchni 44 m2 znajdującym się na 8 piętrze z mężem, synem i córką. Zawsze marzyłam o domu z ogrodem. Razem z mężem oszczędzaliśmy na ten cel środki. Teraz, gdy mamy odpowiednie fundusze powstał problem z powodu w/w ustawy. Chcemy kupić nieruchomość. Jest to działka 35 ar z budynkiem mieszkalnym o nadanym numerze nigdy niezamieszkałym (…) Część działki - 19 arów to teren budowlany, pozostałe 16 arów teren rolny. Brak jest planu zagospodarowania. Nie jestem rolnikiem. Chcę po prostu mieć dom z ogrodem. Ustawa ta pozwala na obrót działkami o powierzchni poniżej 30 ar. Artykuł 11 tej ustawy dotyczy działek o pow. poniżej 50 ar. Mógłby być zastosowany. Ale nie ma pewności, czy w tym przypadku można go zastosować. Chcemy z mężem kupić tę nieruchomość legalnie, bez żadnych kombinacji, zgodnie z obowiązującym prawem. Proszę o konkretną odpowiedź w tej sprawie”.

W opisanej sprawie sprzedającym jest mężczyzna, który podarował tę nieruchomość swojemu wnukowi w zamian za opiekę nad schorowanym darczyńcą. Wnuk urodził się i mieszka za granicą. Darowizny nie chce i do Polski nie ma zamiaru przyjechać. Przysłał pełnomocnictwo na sprzedaż.

Z opisu sytuacji wynika, że sprzedający mieszka sam, potrzebuje opieki i jest załamany obecną sytuacją.

W dalszej części listu osoba, która zawraca się do biura poselskiego o pomoc pisze – „(…) proszę o pomoc w rozwiązaniu tej sprawy. Pozwolę sobie jeszcze wyrazić swoje oburzenie. Ustawa dyskryminuje Polaków w swojej Ojczyźnie, a miała chronić polską ziemię przed obcymi."

Pytania:

W związku z powyższym proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

- Jakie jest stanowisko Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w stosunku do opisanej sytuacji? 

- Czy w przypadku w/w sytuacji ma zastosowanie art. 11 ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw?

Odpowiedź na postawione pytania jest szczególnie ważna, ponieważ pracownicy Agencji nie mają doświadczenia w stosowaniu niedawno uchwalonej ustawy.

Z wyrazami szacunku:

Dorota Niedziela Poseł na Sejm RP
Urszula Augustyn Poseł na Sejm RP 

 

Odpowiedź na interpelację nr 10235 

 

W związku z interpelacją poselską nr 10235 Pani Poseł Urszuli Augustyn i Pani Poseł Doroty Niedzieli z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw, uprzejmie informuję, co następuje.

Celem dokonanych zmian ustawowych była realizacja zasady zapisanej w art. 23 Konstytucji RP, zgodnie z którą podstawą ustroju rolnego państwa jest gospodarstwo rodzinne. Norma wyrażona w art. 23 Konstytucji RP znajduje się w jej Rozdziale I, zatytułowanym „Rzeczpospolita”. Rozdział ten zawiera pewne naczelne idee przewodnie, na których oparta jest cała konstrukcja prawno-ustrojowa państwa. Ustawodawca nadał zatem wspomnianej zasadzie fundamentalne znaczenie dla organizacji życia społecznego i gospodarczego państwa. W celu realizacji tak zakreślonej wizji ustroju rolnego ustawą z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 585) zostały dokonane niezbędne zmiany w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 2052). Zmierzają one do uczynienia z gospodarstwa rodzinnego podstawy ustroju rolnego państwa (a zatem do doprowadzenia do urzeczywistnienia zasady wskazanej w art. 23 Konstytucji RP), poprzez: poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych (tj. utworzenie silnych, stabilnych ekonomicznie gospodarstw), przeciwdziałanie nadmiernej koncentracji nieruchomości rolnych (zapobieganie koncentracji ziemi w takim stopniu, w którym gospodarstwo straci już charakter gospodarstwa rodzinnego) oraz zapewnienie prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwach rolnych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach (wykorzystanie nieruchomości do celów produkcji rolnej prowadzonej przez osoby posiadające odpowiednie wykształcenie lub doświadczenie praktyczne).

Jednocześnie, podkreślić należy, że ustawodawca dostrzegł również konieczność wyłączenia nabywania ściśle określonych rodzajów i kategorii nieruchomości (gruntów) rolnych spod zakresu zastosowania ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, uznając, że ze względu na swe przeznaczenie czy powierzchnię nie powinny one być nią objęte. Dlatego, ustawy tej nie stosuje się m.in. do nabycia nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego na cele inne niż rolne czy też nieruchomości o powierzchni mniejszej niż 0,3 ha. Nieruchomości takie mogą być zatem, przykładowo, nabywane w celach mieszkaniowych. Dodatkowo, art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw stanowi,że przepisów ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego nie stosuje się do gruntów rolnych zabudowanych o powierzchni nie przekraczającej 0,5 ha, które w dniu 30 kwietnia 2016 r. zajęte były pod budynki mieszkalne oraz budynki, budowle i urządzenia niewykorzystywane do produkcji rolniczej, wraz z gruntami do nich przyległymi umożliwiającymi ich właściwe wykorzystanie oraz zajętymi na urządzenie ogródka przydomowego – jeżeli grunty te tworzą zorganizowaną całość gospodarczą oraz nie zostały wyłączone z produkcji rolnej w rozumieniu ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 909, z późn. zm.). We wskazanych sytuacjach nieruchomości rolne mogą być przedmiotem swobodnego obrotu, bez ograniczeń wynikających z ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, a co za tym idzie ich nabywcami mogą być również osoby, które nie prowadzą działalnościrolniczej – nie są rolnikami.

W odniesieniu do zagadnienia, będącego przedmiotem interpelacji – to nie można wykluczyć, że do sprzedaży wskazanej w niej nieruchomości ma zastosowanie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. Podkreślić jednak trzeba, że o tym, czy w opisanym stanie faktycznym mamy do czynienia z gruntem rolnym, o którym mowa w powołanym przepisie, decyduje ostatecznie notariusz, sporządzający umowę sprzedaży w oparciu o przedstawione dokumenty i oświadczenia, a nie jakikolwiek organ administracji publicznej. Ponadto nie można również wykluczyć, że być może nie jest to w ogóle nieruchomość rolna. Zgodnie z definicją nieruchomości rolnej zawartą w art. 461 Kodeksu cywilnego, jest to nieruchomość, która jest lub może być wykorzystywana do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej. Opinia wyrażona we wspomnianym zakresie przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie może być zatem w żaden sposób wiążąca dla notariusza.

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Krzysztof Jurgiel