środa, 14 czerwiec 2017

Interpelacja nr 11937 w sprawie stanu prac nad Programem Budowy Kapitału oraz niepewności wśród polskich przedsiębiorców

Do ministra rozwoju i finansów. 

Szanowny Panie Ministrze, Szanowna Pani Minister,

z założeń Programu Budowy Kapitału wynika, iż planowane jest wprowadzenie obowiązkowych (dla części pracodawców) Pracowniczych Planów Kapitałowych („PPK”), w ramach których pracownik i pracodawca będą odkładać dodatkowe środki na emeryturę pracownika. PPK wydają się być rozwinięciem dobrowolnych Pracowniczych Programów Emerytalnych („PPE”), które stanowiły dotychczas atrakcyjny wehikuł oszczędnościowy dla pracowników. Zarówno PPK, jak i PPE, będą skutkować dodatkowym obciążeniem dla przedsiębiorców (pracodawców), stąd z perspektywy biznesu kluczowe jest odpowiednio wczesne zgromadzenie wiarygodnych informacji na temat funkcjonowania obu programów oraz „konkurencji” wobec nich.

W związku z powyższym zwracam się do Państwa z następującymi pytaniami:

  • kiedy planowane jest wprowadzenie (wejście w życie) regulacji w zakresie PPK,
  • kiedy regulacje w zakresie PPK zostaną poddane konsultacjom społecznym,
  • czy pracodawca, który uruchomił PPE, będzie objęty obowiązkiem tworzenia PPK,
  • czy planowane jest wprowadzenie długiego vacatio legis dla regulacji w zakresie PPK bądź też okresu przejściowego i przepisu, że uruchomienie PPE w ramach tego przepisu, wyłącza obowiązek uruchomienia PPK, 
  • czy pracodawca, który zamknie PPE w najbliższych latach, będzie objęty obowiązkiem tworzenia PPK,
  • czy dopuszczana i rozważana jest sytuacja, w której pracodawca, u którego funkcjonuje PPE, będzie zobowiązany do równoległego uruchomienia PPK?

Powyższe jest istotne, gdyż z informacji uzyskiwanych od przedsiębiorców wynika, że na rynku panuje niepewność co do przyszłości ekonomicznej i regulacyjnej, która hamuje przedsiębiorców przed uruchamianiem PPE. Twarde i zdecydowane zapewnienie, iż uruchomienie PPE wyłączy przedsiębiorcę (pracodawcę) z obowiązku tworzenia PPK, na pewno będzie dobrym impulsem dla biznesu i gromadzenia kapitału.

 

Z poważaniem, 
Izabela Leszczyna 

Odpowiedź na interpelację nr 11937 

 

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na przekazaną przy piśmie z dnia 21 kwietnia br. interpelację nr 11937 Pani poseł Izabeli Leszczyny w sprawie „stanu prac nad Programem Budowy Kapitału oraz niepewności wśród polskich przedsiębiorców”, uprzejmie proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień.

Jednym z głównych celów Programu Budowy Kapitału jest stworzenie efektywnego, dobrowolnego, kapitałowego systemu emerytalnego, który spowoduje wzrost wartości oszczędności i aktywów gospodarstw domowych. Wdrożenie tego Programu przyczyni się jednocześnie do poprawy struktury oszczędności poprzez wzrost kapitału na lokalnym rynku akcji, nieruchomości i obligacji korporacyjnych.

Zgodnie z założeniami Programu, uczestnictwo w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) będzie obowiązkowe dla pracodawców, przy czym zakłada się, że w pierwszej kolejności obowiązek uczestniczenia w PPK będą miały przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 250 pracowników. W kolejnych latach obowiązkiem uczestnictwa w PPK będą obejmowani pozostali pracodawcy. Pracownicy, w wieku do 55 lat, będą zapisywani do PPK automatycznie, z prawem odstąpienia poprzez złożenie stosownego oświadczenia. Pracownicy w wieku powyżej 55 lat będą mogli przystąpić do PPK dobrowolnie. PPK są wzorowane m.in. na brytyjskim systemie NEST (National Employment Savings Trust), zgodnie z którym jest to dobrowolna forma oszczędzania dla pracownika.

Planowane zmiany w funkcjonowaniu III filaru emerytalnego w zakresie PPK mogłyby wejść w życie w 2018 r. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, projekt ustawy zostanie przesłany do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji społecznych, w tym również do Rady Dialogu Społecznego. Jednocześnie vacatio legis dla proponowanych rozwiązań będzie odpowiednie, tak aby zarówno pracodawcy, jak i pracownicy mogli przygotować się do wdrożenia oraz wyboru najlepszej oferty przygotowanej przez instytucje obsługujące PPK.

Pracodawca, który utworzył PPE nie będzie miał, co do zasady, obowiązku utworzenia PPK, z zastrzeżeniem, że warunki dla pracownika w funkcjonującym PPE nie będą mniej korzystne niż w PPK, tj. odprowadzanie składki w wysokości nie niższej niż wymagana w PPK. Jeżeli pracodawca w chwili obecnej prowadzi PPE i odprowadza składki równe bądź wyższe niżwymagana składka w PPK, to będzie zwolniony z obowiązku tworzenia PPK. Jeżeli jednak zlikwiduje PPE lub zawiesi przekazywanie składek na PPE, lub wysokość ww. składki będzie niższa niż w PPK, to automatycznie będzie objęty obowiązkiem utworzenia PPK dla swoich pracowników.

Z poważaniem,

z upoważnienia Ministra Rozwoju i Finansów Piotr Nowak
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów