środa, 28 czerwiec 2017

Posiedzenie Gabinetu Cieni

Gabinet Cieni krytycznie ocenił zaprezentowany na Radzie Ministrów (27.06.2017 r.) projekt ustawy o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw.

Projekt przewiduje stworzenie Inspektora Nadzoru Wewnętrznego – de facto kolejnej służby specjalnej, wyposażonej w ogromne uprawnienia. Teoretycznie, Inspektor miałby kontrolować funkcjonariuszy służb. W praktyce jednak minister spraw wewnętrznych (polityk) będzie miał wgląd w to, w jaki sposób służby prowadziły działalności operacyjno-śledcze wobec obywateli, będzie mógł żądać informacji z konkretnych spraw, działań operacyjnych.

Platforma Obywatelska uważa, że służby specjalne powinny być kontrolowane przez specjalne ciało sądowe, a nie przez polityków. Obecny system nadzór jest właściwy, ustawowo wystarczający.

 

Gabinet Cieni zajął się też projektem ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego „Narodowy Instytut Wolności”. Według tego projektu ma powstać nowa instytucja, która ma rozdzielać środki dla sektora pozarządowego.

Celem tej ustawy jest centralizacja wydawania pieniędzy publicznych na sektor pozarządowy. Ustawa dawałaby dyrektorowi NCRSO możliwość dawania organizacjom pozarządowym pieniędzy poza konkursami. Jest wielce prawdopodobne, że rząd PiS, za pomocą NCSRO, będzie wspierał tylko prawicowe (przychylne mu) organizacje.

Projekt dotyczy setek organizacji, tysięcy fundacji w skali całego kraju. Pomysł jest mocno krytykowany przez środowisko organizacji pozarządowych, np. Federację Organizacji Pozarządowych.

Zdaniem Gabinetu Cieni, ta plan stworzenia NCRSO to zamach na społeczeństwo obywatelskie, a tym samym – na jeden z fundamentów państwa demokratycznego. Platforma Obywatelska będzie protestować przeciwko temu projektowi i głosować przeciw. PO będzie nakłaniać samorządy, do aktywnej obrony organizacji pozarządowych i – w miarę możliwości samorządów – większe wsparcie dla nich. Platforma złoży też konkretne propozycje ułatwień dla organizacji pozarządowych (przykładowo: ułatwienia w znajdowaniu sponsorów i ułatwienia w prowadzenia działalności odpłatnej).

Gabinet Cieni debatował również planach rządu w sprawie przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP i ich źródłach finansowania. W opinii Gabinetu, proponowane przez MON zmiany są bardzo niekorzystne dla armii i groźne dla finansów publicznych (m.in. ze względu na proponowane zmiany zasad udzielania zaliczek na kontrakty zbrojeniowe).