środa, 20 wrzesień 2017

Interpelacja nr 8607 w sprawie dopłat, które miałyby zrekompensować rolnikom ze strefy niebieskiej utracony dochód, oraz dopłat dla zakładów mięsnych, kupujących żywiec ze strefy niebieskiej

Do ministra rolnictwa i rozwoju wsi: 

Szanowny Panie Ministrze, 

Nieustannie mamy doczynienia z przetaczającą się przez kraj dyskusją dotyczącą zwalczania afrykańskiego pomoru świń, oraz pomocy dla rolników w strefach dotkniętych tą chorobą.

Rolnicy niejednokrotnie wyrażali swoje niezadowolenie, krytykowali Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi za - ich zdaniem - opieszałe działania i trudności ze sprzedażą tuczników, oraz brak odszkodowań. Zapowiadali również protesty.

Jednakże pojawiły się informacje, że zakłady mięsne zadeklarowały, że zwiększą zakup zdrowych tuczników z tzw. strefy niebieskiej, czyli zagrożonej afrykańskim pomorem świń.

Dodatkowo pojawiły się również informacje dotyczące wprowadzenia dopłat dla zakładów mięsnych, kupujących żywiec ze strefy niebieskiej za okres od sierpnia do końca listopada - w wysokości 2 zł do kg. Dopłaty mieliby otrzymać też producenci - 2 zł do kg wagi bitej ciepłej.

W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośba o odpowiedź na następujące pytania:

- Czy przewidywane są dopłaty dla producentów, na jakich zasadach i w jakiej wysokości do kg wagi bitej ciepłej?

- Czy przewidywane są dopłaty dla przetwórni, na jakich zasadach i w jakiej wysokości?

- Czy są zarezerwowane w budżecie państwa środki finansowe na te cele?

Z wyrazami szacunku Posłowie na Sejm RP:

Dorota Niedziela

Zbigniew Ajchler

Kazimierz Plocke

Robert Tyszkiewicz

Jakub Rutnicki

Maria Małgorzata Janyska Odpowiedź: 

 W odpowiedzi na przekazaną w dniu 21 grudnia 2016 r. interpelację nr 8607 w sprawie dopłat, które miałyby zrekompensować rolnikom ze strefy niebieskiej utracony dochód oraz dopłat dla zakładów mięsnych, kupujących żywiec ze strefy niebieskiej, uprzejmie przekazuję następujące informacje.

Odnosząc się do kwestii rekompensat, uprzejmie informuję, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowało kompleksowy program wsparcia uczestników rynku, którzy ponieśli straty z tytułu wystąpienia afrykańskiego pomoru świń. Program ten został przekazany Komisji Europejskiej. Ewentualna pomoc uruchomiona zostanie po ostatecznej decyzji KE i zabezpieczeniu środków finansowych. W przedłożonym dokumencie Polska zawnioskowała o uruchomienie środków z budżetu UE celem sfinansowania rekompensat:

  • dla producentów świń z tytułu niższych cen skupu żywca wieprzowego i prosiąt, utrzymujących produkcję w strefie objętej restrykcjami weterynaryjnymi oraz w związku ze zwiększonymi kosztami z tytułu przetrzymywania świń,
  • z tytułu obniżenia wartości mięsa pochodzącego ze świń utrzymywanych w strefie objętej restrykcjami weterynaryjnymi oraz dodatkowych kosztów przetwarzania,
  • z tytułu sanitarnego zakazu utrzymywania świń w gospodarstwach w strefach objętych restrykcjami weterynaryjnymi.

Pismem z dnia 9 grudnia 2016 r. Komisarz Hogan udzielił odpowiedzi na wniosek Polski, w której zapewnił, iż jest w pełni świadomy, że należy dołożyć wszelkich starań, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się tej choroby oraz że zrekompensowanie rolnikom szkód ekonomicznych poniesionych przez nich na skutek wprowadzenia środków sanitarnych ma podstawowe znaczenie. Jednocześnie Komisarz poinformował, że polecił swoim służbom prace na poziomie eksperckim z przedstawicielami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w celu dalszej analizy możliwości wdrożenia mechanizmów rekompensat dla producentów świń oraz z tytułu sanitarnego zakazu utrzymywania świń. Odrzucił natomiast możliwość wsparcia z tytułu obniżenia wartości mięsa.

Ministerstwo jest w kontakcie ze służbami Komisji Europejskiej celem dalszego procedowania w powyższym obszarze, w tym ustalenia szczegółów dotyczących zasad ewentualnego wsparcia, jego zakresu terytorialnego i czasowego, a także wysokości pomocy.

W kwestii środków przeznaczonych na finansowanie ww. wsparcia w budżecie państwa wyjaśniam, że wniosek o rekompensaty dla uczestników rynku z tytułu strat wywołanych restrykcjami związanymi z ASF został złożony na podstawie art. 220 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. L 347 z 20.12.2013, str. 671, z późn. zm.), zgodnie z którym pomoc jest współfinansowana w 50% z budżetu unijnego i w 50% z budżetu krajowego. Mając powyższe na uwadze, ewentualne współfinansowanie nadzwyczajnych środków wsparcia rynku wieprzowiny w formie rekompensat nastąpi ze środków Agencji Rynku Rolnego na realizację mechanizmów unijnych, w ramach tymczasowego nadzwyczajnego wsparcia.

Ponadto, aktualnie przewiduje się, że na rekompensaty dla producentów świń na obszarach objętych najbardziej dotkliwymi restrykcjami z tytułu ASF będą także częściowo wykorzystane środki przewidziane dla Polski w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2016/1613 z dnia 8 września 2016 r. przewidującym nadzwyczajną pomoc dostosowawczą dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych (Dz. Urz. UE L 242 z 9.09.2016, str. 10), stanowiącym element tzw. lipcowego pakietu wsparcia rolnictwa. Pakiet ten został ogłoszony na posiedzeniu Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w lipcu 2016 r. przez Komisarz Phil Hogana. Na mocy ww. rozporządzenia Komisja Europejska udostępniła państwom członkowskim UE pomoc finansową w całkowitej kwocie 350 mln EUR, w tym Polsce 22 670 129 EUR (98 689 872,6 mln PLN).

Na podstawie tego rozporządzenia państwa członkowskie mogą przyznać wsparcie producentom mleka i rolnikom w sektorach hodowlanych. Aktualnie w Ministerstwie przygotowywany jest projekt aktu prawnego umożliwiającego przyznanie ww. wsparcia.

Podsumowując, zapewniam, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na bieżąco analizuje sytuację i podejmuje starania, aby wsparciem objąć podmioty, które poniosły największe straty z tytułu wprowadzonych ograniczeń weterynaryjnych, mając jednocześnie na uwadze możliwości budżetowe oraz ograniczenia wynikające z przepisów prawa.