środa, 20 wrzesień 2017

Interpelacja nr 13145 w sprawie wniosków składanych do ARIMR o przyznanie płatności bezpośrednich oraz obszarowych do 31 maja 2017 r.

Do ministra rolnictwa i rozwoju wsi: 

Szanowny Panie Ministrze,  Składanie wniosków o dopłaty bezpośrednie oraz obszarowe za 2017 rok zostało przedłużone do 31 maja 2017 roku. Decyzja ta została podjęta na wniosek rolników, oraz organizacji i instytucji działających na rzecz rolników.

Kto nie zdąży złożyć wniosku w tym terminie będzie mógł to zrobić do 26 czerwca, ale wówczas za każdy dzień roboczy opóźnienia, dopłaty należne rolnikowi będą pomniejszane o 1 proc.

W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiedź na następujące pytania:

  1. Czy wszyscy rolnicy zdążyli złożyć wnioski? Jeżeli nie, to jaki procent uprawnionych złożyło je do dnia 31 maja br.?
  2. Na jaką powierzchnię złożono ww. wnioski?
  3. Jaki był stan rejestracji wniosków na koniec dnia 31 maja 2017 r. w porównaniu z 15 czerwca 2016 (ostatni dzień składania wniosków)?
  4. Dlaczego Pan Minister nie skorzystał z możliwości wydłużenia terminu składania wniosków przez rolników do 15 czerwca 2017 r.?

Z wyrazami szacunku,  
Dorota Niedziela, Leszek Korzeniowski, Artur Dunin, Leszek Ruszczyk, Stanisław Żmijan, Kazimierz Plocke, Tomasz Kucharski 

Odpowiedź: 

Szanowny Panie Marszałku,

W odpowiedzi na interpelację nr 13145 z dnia 14.06.2017 r. w sprawie wniosków składanych do ARiMR o przyznanie płatności bezpośrednich oraz obszarowych do 31 maja 2017 r., uprzejmie informuję co następuje. Zgodnie z art. 13 rozporządzenia (UE) nr 809/2014 państwa członkowskie określają ostateczne terminy, w których pojedynczy wniosek, wnioski o przyznanie pomocy lub wnioski o płatność mogą być składane. Ostateczne terminy przypadają nie później niż dnia 15 maja każdego roku. W Polsce termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich został określony w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2017 r., poz. 278 ze zm.), który stanowi, że wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu składa się w terminie od dnia 15 marca do dnia 15 maja. Jednocześnie art. 21 ust. 3 ww. ustawy stanowi, że „w przypadku, gdy Komisja Europejska, działając w trybie art. 78 akapit drugi rozporządzenia nr 1306/2013, upoważni Rzeczpospolitą Polską do przedłużenia terminu minister właściwy do spraw rozwoju wsi może określić, w drodze rozporządzenia, dłuższy termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich lub płatności niezwiązanej do tytoniu w danym roku, mając na względzie okoliczności, którymi kierowała się Komisja Europejska, upoważniając do przedłużenia tego terminu, oraz umożliwienie otrzymania przez rolników należnych im płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu”. Informuję ponadto, iż termin składania wniosków obszarowych w ramach PROW został określony w rozporządzeniach wykonawczych do ustawy PROW 2007-2013 i ustawy PROW 2014-2020. Przepisy zawarte w rozporządzeniach wykonawczych w zakresie terminu składania wniosków o przyznanie płatności obszarowych w ramach PROW wprost odsyłają do terminu wskazanego w ustawie o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/807 z dnia 11 maja 2017 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 809/2014 w odniesieniu do ostatecznego terminu składania wniosków w 2017 r. umożliwiło określenie przez państwa członkowskie ostatecznego terminu złożenia wniosków w odniesieniu do roku 2017 nie później niż do dnia 15 czerwca.

W nawiązaniu do powyższego, podjąłem decyzję o przedłużeniu terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich i płatności obszarowych w ramach PROW 2014-2020 oraz PROW 2007-2013 (tj. płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych, ekologicznych, ONW, zalesieniowych oraz rolnośrodowiskowych) do dnia 31 maja 2017 roku. Jednocześnie rolnicy mogli dokonywać zmian we wniosku do dnia 15 czerwca br., bez narażania się na sankcje. Uprzejmie informuję, iż termin, 31 maja 2017 r., z jednej strony zgodny był z oczekiwaniami polskich rolników, którzy mieli więcej czasu na wypełnienie wniosków zarówno w wersji papierowej, jaki i za pośrednictwem GSAA (e-Wniosek), z drugiej zaś miał na celu umożliwienie terminowego przeprowadzenia wszystkich niezbędnych kontroli, tak aby zapewnić właściwe działania agencji płatniczej, w tym właściwe przygotowanie ARiMR do naliczania zaliczek na poczet płatności. Poniżej przedstawiam informacje przekazane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa odpowiadające na pozostałe pytania zawarte w interpelacji. 1. „Czy wszyscy rolnicy zdążyli złożyć wnioski? Jeśli nie, to, jaki procent uprawnionych złożyło je do dnia 31 maja br.?” W Polsce, co roku, wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich składa ok. 1,350 mln rolników. W roku 2017 do dnia 31 maja wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich złożyło 1,337 mln rolników, co stanowi 98,96 % wszystkich złożonych wniosków w stosunku do roku 2016. Nie są to ostateczne dane. Nadal mogą wpływać wnioski przekazywane za pośrednictwem operatora   pocztowego. 2. „Na jaką powierzchnię złożono ww. wnioski?” W roku 2016 we wnioskach o przyznanie płatności bezpośrednich rolnicy zadeklarowali 14,1 mln ha położonych na ponad 10 mln działek ewidencyjnych. Odnosząc się do roku 2017, złożone wnioski obecnie są wprowadzane do systemu informatycznego, w związku z czym powierzchnia, na jaką złożono wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich, będzie możliwa do określenia po zakończeniu wprowadzania wniosków do systemu informatycznego, tj. po 31 lipca 2017 r. 3. „Jaki był stan rejestracji wniosków na koniec dnia 31 maja 2017 r. w porównaniu z 15 czerwca 2016 (ostatni dzień składania wniosków)?” W dniu 31 maja 2017 r., zostało zarejestrowanych 1,337 mln wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich. Natomiast w dniu 15 czerwca 2016 r. liczba zarejestrowanych wniosków wynosiła 1,331 mln. Oznacza to, że w roku 2017, w terminie przyjmowania wniosków złożono o 6 tys. wniosków więcej niż w roku 2016 pomimo, iż data zakończenia tego terminu była wcześniejsza.

Mam nadzieję, że przekazane informacje odpowiadają na pytania przedstawione w interpelacji. W przypadku dodatkowych wątpliwości zapewniam o gotowości do dodatkowych wyjaśnień.

Krzysztof Jurgiel

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi