środa, 20 wrzesień 2017

Interpelacja nr 13153 w sprawie liczby pracowników Agencji Rynku Rolnego, którzy otrzymali propozycję pracy w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (KOWR), oraz w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR)

Do ministra rolnictwa i rozwoju wsi: 

Szanowny Panie Ministrze, 

Zgodnie z art. 45 ust.1 ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 624) z dniem 31 sierpnia 2017 r. znosi się Agencję Rynku Rolnego. Z dniem 1 września 2017 r. tworzy się Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który z mocy prawa wstępuje w ogół praw i obowiązków znoszonej Agencji Rynku Rolnego, z wyjątkiem praw i obowiązków, w które wstępuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie art. 46 ust. 2 oraz ust. 3 ustawy.

W myśl przepisów ww. ustawy Pełnomocnik do spraw utworzenia Krajowego Ośrodka Wsparcia w terminie do 31 maja 2017 r. proponuje na piśmie pracownikom Agencji Rynku Rolnego zatrudnienie w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa określając warunki pracy i płacy, w tym miejsce zatrudnienia. Natomiast Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie do 31 maja 2017 r. proponuje, na piśmie, zatrudnienie w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, określając warunki pracy i płacy, w tym miejsce zatrudnienia pracownikom Agencji Rynku Rolnego, określonym w art. 51 ust. 2 ww. ustawy.

Dotychczasowy stosunek pracy pracowników Agencji Rynku Rolnego wygasa w dniu 31 sierpnia 2017 r.:

  1. w przypadku złożenia oświadczenia o odmowie przyjęcia warunków zatrudnienia zaproponowanych na podstawie art. 51 ust. 3 albo 4. ustawy;
  2. w przypadku nie złożenia przez pracownika w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania propozycji zatrudnienia przez Pełnomocnika albo Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oświadczenia o przyjęciu albo odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków zatrudnienia;
  3. jeżeli w terminie do 31 maja 2017 r. nie zostanie im zaproponowane zatrudnienie na podstawie art. 51 ust. 3 oraz ust. 4 ww. ustawy.

W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Jaki jest stan zatrudnienia w Agencji Rynku Rolnego na dzień 31 maja 2017 r. z podziałem na jednostki organizacyjne (Centrala ARR z podziałem na Biura i Działy, Oddziały Terenowe ARR)?
  1. Ilu pracownikom Agencji Rynku Rolnego, Pełnomocnik do spraw utworzenia Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa zaproponował, na piśmie, zatrudnienie w KOWR w trybie art. 51 ust 3. ww. ustawy z podziałem na jednostki organizacyjne (Centrala ARR z podziałem na Biura i Działy, Oddziały Terenowe ARR) ze wskazaniem ile złożono ofert pracy na czas określony a ile na czas nieokreślony?
  1. Ilu pracownikom Agencji Rynku Rolnego, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaproponował, na piśmie, zatrudnienie w ARiMR w trybie art. 51 ust 4. ww. ustawy z podziałem na jednostki organizacyjne (Centrala ARR z podziałem na Biura i Działy, Oddziały Terenowe ARR) ze wskazaniem ile złożono ofert pracy na czas określony a ile na czas nieokreślony?

Z wyrazami szacunku, 

Dorota Niedziela, Leszek Korzeniowski, Artur Dunin, Leszek Ruszczyk, Stanisław Żmijan, Kazimierz Plocke, Tomasz Kucharski

 

Odpowiedź: 

Odpowiadając na interpelację nr 13153 Państwa Posłów Doroty Niedzieli, Zbigniewa Ajchlera, Leszka Korzeniowskiego, Artura Dunina, Leszka Ruszczyka, Stanisława Żmijana, Kazimierza Plocke, Tomasza Kucharskiego w sprawie liczby pracowników Agencji Rynku Rolnego, którzy otrzymali propozycję pracy w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa oraz w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uprzejmie informuję. Stan zatrudnienia w Agencji Rynku Rolnego na dzień 31 maja 2017 r. wynosił 1189 pracowników (543 osoby w Centrali oraz 646 osób w Oddziałach Terenowych). Propozycję pracy w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa otrzymało 690 pracowników, z czego blisko 90% ofert dotyczyło zatrudnienia na czas nieokreślony. Szczegółowe dane statystyczne dotyczące stanu zatrudnienia w ARR na dzień 31 maja 2017 roku zawierają załączniki nr 1 i 2. W załącznikach nr 3 i 4 zawarte dane dotyczące propozycji zatrudnienia w KOWR z podziałem na Biura, Działy i Oddziały Terenowe ARR. Propozycję pracy w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa otrzymały 334 osoby. W załączniku nr 5 zawarto szczegółowe dane dotyczące pracowników Agencji Rynku Rolnego, którym Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaproponował pracę w ARiMR wraz  z podziałem na jednostki organizacyjne i rodzaj umowy o pracę.  (link do załączników: http://orka2.sejm.gov.pl/INT8.nsf/klucz/658C47EF/%24FILE/i13153-o1.pdf )