środa, 20 wrzesień 2017

Interpelacja nr 13154 w sprawie liczby pracowników Agencji Nieruchomości Rolnych, którym złożono propozycje pracy w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa

Do ministra rolnictwa i rozwoju wsi: 

Szanowny Panie Ministrze, 

Zgodnie z art. 45 ust.1 ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 624) z dniem 31 sierpnia 2017 r. znosi się Agencję Nieruchomości Rolnych. Z dniem 1 września 2017 r. tworzy się Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który z mocy prawa wstępuje w ogół praw i obowiązków znoszonej Agencji Nieruchomości Rolnych.

W myśl przepisów ww. ustawy Pełnomocnik do spraw utworzenia Krajowego Ośrodka Wsparcia w terminie do 31 maja 2017 r. proponuje na piśmie pracownikom Agencji Nieruchomości Rolnych zatrudnienie w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa, określając warunki pracy i płacy, w tym miejsce zatrudnienia. Dotychczasowy stosunek pracy pracowników Agencji Nieruchomości Rolnych wygasa w dniu 31 sierpnia 2017 r.:

  1. w przypadku złożenia oświadczenia o odmowie przyjęcia warunków zatrudnienia zaproponowanych na podstawie art. 51 ust. 3 ustawy;
  2. w przypadku nie złożenia przez pracownika w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania propozycji zatrudnienia przez Pełnomocnika oświadczenia o przyjęciu albo odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków zatrudnienia;
  3. jeżeli w terminie do 31 maja 2017 r. nie zostanie im zaproponowane zatrudnienie na podstawie art. 51 ust. 3 ww. ustawy.

W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Jaki jest stan zatrudnienia w Agencji Nieruchomości Rolnych na dzień 31 maja 2017 r. z podziałem na jednostki organizacyjne (Biuro Prezesa z podziałem na Zespoły i Sekcje, Oddziały Terenowe ANR z podziałem na Sekcje)?
  1. Ilu pracownikom Agencji Nieruchomości Rolnych, Pełnomocnik do spraw utworzenia Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa zaproponował na piśmie zatrudnienie w KOWR w trybie art. 51 ust 3. ww. ustawy z podziałem na jednostki organizacyjne (Biuro Prezesa z podziałem na Zespoły i Sekcje, Oddziały Terenowe ANR z podziałem na Sekcje) ze wskazaniem ile złożono ofert pracy na czas określony a ile na czas nieokreślony?
  1. Ilu pracowników Agencji Nieruchomości Rolnych zostało zatrudnionych po dniu 16 listopada 2015 r. i pracowało w Agencji na dzień 31 maja 2017 r.?
  1. Ilu pracownikom Agencji Nieruchomości Rolnych zatrudnionym po 16 listopada 2015 r. i pracujących w ANR na dzień 31 maja 2017 r., Pełnomocnik do spraw utworzenia Krajowego Ośrodka Wsparcia złożył propozycję pracy w trybie art 51 ust. 3 ww. ustawy ze wskazaniem ile złożono ofert pracy na czas określony a ile na czas nieokreślony?

Z wyrazami szacunku,

Dorota Niedziela, Leszek Korzeniowski, Artur Dunin, Leszek Ruszczyk, Stanisław Żmijan, Kazimierz Plocke, Tomasz Kucharski 

 

Odpowiedź znajduje się na stronie: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=45A44CC5