środa, 20 wrzesień 2017

Interpelacja nr 13737 w sprawie pracowników Agencji Nieruchomości Rolnych, podlegających szczególnej ochronie, którzy otrzymali oferty pracy w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa

Do ministra rolnictwa i rozwoju wsi: 

Szanowny Panie Ministrze, 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz.U. z 2017 r. poz. 624) z dniem 31 sierpnia 2017 r. znosi się Agencję Nieruchomości Rolnych. Z dniem 1 września 2017 r. tworzy się Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który z mocy prawa wstępuje w ogół praw i obowiązków znoszonej Agencji Nieruchomości Rolnych. W myśl przepisów ww. ustawy Pełnomocnik do spraw utworzenia Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w terminie do 31 maja 2017 r. proponuje na piśmie pracownikom Agencji Nieruchomości Rolnych zatrudnienie w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa na podstawie art. 51 ust. 3 ustawy.

 

W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

 

1. Ile osób zatrudnionych w Agencji Nieruchomości Rolnych na dzień 31 maja 2017 r., z podziałem na jednostki organizacyjne (Biuro Prezesa z podziałem na Zespoły i Sekcje, Oddziały Terenowe ANR z podziałem na Sekcje), podlega szczególnej ochronie na podstawie odrębnych przepisów prawa i są to:

- osoby w wieku ochronnym emerytalnym,

- kobiety w ciąży (na podstawie złożonych zaświadczeń lekarskich),

- kobiety przebywające na urlopie macierzyńskim,

- kobiety przebywające na urlopie rodzicielskim?

2. Ile osób zatrudnionych w Agencji Nieruchomości Rolnych na dzień 31 maja 2017 r., z podziałem na jednostki organizacyjne (Biuro Prezesa z podziałem na Zespoły i Sekcje, Oddziały Terenowe ANR z podziałem na Sekcje), na podstawie danych uzyskanych m.in. z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (np. o dofinansowaniu zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży, paczek okolicznościowych dla dzieci, zapomóg socjalnych i bezzwrotnych itd.) oraz na podstawie informacji uzyskanych z wniosków i oświadczeń dotyczących zasiłków opiekuńczych, są to osoby:

- z orzeczoną niepełnosprawnością,

- chorujące na przewlekle choroby,

- samotnie wychowujące dzieci,

- opiekujące się niepełnosprawnymi dziećmi,

- posiadające rodziny wielodzietne tj. troje i więcej dzieci?

3. Ilu pracownikom Agencji Nieruchomości Rolnych, w ww. kategoriach, Pełnomocnik do spraw utworzenia Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa zaproponował na piśmie zatrudnienie w KOWR w trybie art. 51 ust 3. ww. ustawy, z podziałem na jednostki organizacyjne (Biuro Prezesa z podziałem na Zespoły i Sekcje, Oddziały Terenowe ANR z podziałem na Sekcje). Proszę wskazać, ilu ww. pracownikom złożono oferty pracy na czas określony a ilu na czas nieokreślony? 

 

Odpowiedź: 

Odpowiadając na interpelację nr 13737 Państwa Posłów Doroty Niedzieli, Zbigniewa Ajchlera, Leszka Korzeniowskiego, Artura Dunina, Leszka Ruszczyka, Stanisława Żmijana, Kazimierza Plocke, Tomasza Kucharskiego w sprawie pracowników Agencji Nieruchomości Rolnych podlegających szczególnej ochronie, którzy otrzymali oferty pracy w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa przedstawiam dane liczbowe w załączonej tabeli. Jednocześnie wyjaśniam, że informacje o które wnoszą Państwo Posłowie zawarte w pytaniu 2 interpelacji, nie stanowią danych, których – zgodnie z art. 221 Kodeksu Pracy – pracodawca może żądać od pracownika w związku ze stosunkiem pracy i tym samym nie są gromadzone przez komórki organizacyjne odpowiedzialne za sprawy pracownicze w Agencji Nieruchomości Rolnych.  Link do załączników: http://orka2.sejm.gov.pl/INT8.nsf/klucz/658C47EF/%24FILE/i13737-o1.pdf