środa, 20 wrzesień 2017

Interpelacja nr 13738 w sprawie umów cywilnoprawnych zawartych przez Agencję Nieruchomości Rolnych

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie wykazu wszystkich umów cywilnoprawnych zawartych przez Agencję Nieruchomości Rolnych w okresie od dnia 16.11.2015 r. do dnia 31.05.2017 r., ze szczególnym uwzględnieniem umów zleceń i umów o dzieło, z podziałem na osoby fizyczne i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Prosimy o podanie w ww. wykazie następujących informacji:

1. imię i nazwisko zleceniobiorcy,

2. tytuł umowy,

3. data zawarcia umowy,

4. okres, na który została zawarta umowa,

5. wysokość wynagrodzenia z tytułu umowy.

Z wyrazami szacunku, 

Dorota Niedziela, Leszek Korzeniowski, Artur Dunin, Leszek Ruszczyk, Kazimierz Plocke 

 

Odpowiedź znajduje się na stronie http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=53C02539