czwartek, 21 wrzesień 2017

Interpelacja nr 13739 w sprawie umów cywilnoprawnych zawartych przez Agencję Rynku Rolnego

Do ministra rolnictwa i rozwoju wsi: 

Szanowny Panie Ministrze, 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie wykazu wszystkich umów cywilnoprawnych zawartych przez Agencję Rynku Rolnego w okresie od dnia 16.11.2015 r. do dnia 31.05.2017 r., ze szczególnym uwzględnieniem umów zlecenia i umów o dzieło, z podziałem na osoby fizyczne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Prosimy o podanie w ww. wykazie następujących informacji:

1. imię i nazwisko zleceniobiorcy,

2. tytuł umowy,

3. data zawarcia umowy,

4. okres, na który została zawarta umowa,

5. wysokość wynagrodzenia z tytułu umowy.

Z wyrazami szacunku, 

Dorota Niedziela, Leszek Korzeniowski, Artur Dunin, Leszek Ruszczyk, Kazimierz Plocke 

 

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na przekazaną w dniu 5 lipca 2017 r. interpelację nr 13739 Posłów na Sejm RP z Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej w sprawie umów cywilnoprawnych zawartych przez Agencję Rynku Rolnego, przekazuję poniższe informacje.

W okresie od dnia 16 listopada 2015 r. do dnia 31 maja 2017 r. Agencja Rynku Rolnego zawarła 191 umów cywilnoprawnych, w tym: 148 umów zleceń oraz 43 umowy o dzieło, wszystkie z osobami fizycznymi, na kwotę 863 654,00 zł.