czwartek, 21 wrzesień 2017

Interpelacja nr 13740 w sprawie umów cywilnoprawnych zawartych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Do ministra rolnictwa i rozwoju wsi: 

Szanowny Panie Ministrze, 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie wykazu wszystkich umów cywilnoprawnych zawartych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w okresie od dnia 16.11.2015 r. do dnia 31.05.2017 r., ze szczególnym uwzględnieniem umów zlecenia i umów o dzieło, z podziałem na osoby fizyczne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Prosimy o podanie w ww. wykazie następujących informacji:

1. imię i nazwisko zleceniobiorcy,

2. tytuł umowy,

3. data zawarcia umowy,

4. okres, na który została zawarta umowa,

5. wysokość wynagrodzenia z tytułu umowy.

Z wyrazami szacunku,
Dorota Niedziela, Leszek Korzeniowski, Artur Dunin, Leszek Ruszczyk, Kazimierz Plocke 

Odpowiedź znajduje się na stronie http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=0E4C5542