czwartek, 21 wrzesień 2017

Interpelacja nr 13741 w sprawie pracowników Agencji Rynku Rolnego podlegających szczególnej ochronie, którzy otrzymali oferty pracy w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa oraz w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Do ministra rolnictwa i rozwoju wsi: 

Szanowny Panie Ministrze, 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U z 2017 r. poz. 624) z dniem 31 sierpnia 2017 r. znosi się Agencję Rynku Rolnego. Z dniem 1 września 2017 r. tworzy się Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który z mocy prawa wstępuje w ogół praw i obowiązków znoszonej Agencji Rynku Rolnego, z wyjątkiem praw i obowiązków, w które wstępuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie art. 46 ust. 2 oraz ust. 3 ustawy.

Pełnomocnik do spraw utworzenia Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w terminie do 31 maja 2017 r. proponuje na piśmie pracownikom Agencji Rynku Rolnego zatrudnienie w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa, określając warunki pracy i płacy, w tym miejsce zatrudnienia. Natomiast prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie do 31 maja 2017 r. proponuje, na piśmie, zatrudnienie w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, określając warunki pracy i płacy, w tym miejsce zatrudnienia pracownikom Agencji Rynku Rolnego, określonym w art. 51 ust. 2 ww. ustawy.

W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Ile osób zatrudnionych w Agencji Rynku Rolnego na dzień 31 maja 2017 r., z podziałem na jednostki organizacyjne (Centrala ARR z podziałem na biura i działy, oddziały terenowe ARR), podlega szczególnej ochronie na podstawie odrębnych przepisów prawa i są to:

- osoby w wieku ochronnym emerytalnym,

- kobiety w ciąży (na podstawie złożonych zaświadczeń lekarskich),

- kobiety przebywające na urlopie macierzyńskim,

- kobiety przebywające na urlopie rodzicielskim?

2. Ile jest osób zatrudnionych w Agencji Rynku Rolnego na dzień 31 maja 2017 r., z podziałem na jednostki organizacyjne (Centrala ARR z podziałem na biura i działy, oddziały terenowe ARR), na podstawie danych uzyskanych m.in. z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (np. o dofinansowaniu zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży, paczek okolicznościowych dla dzieci, dofinansowania opłat za przedszkole i żłobek, zapomóg socjalnych i bezzwrotnych itd.) oraz na podstawie informacji uzyskanych z wniosków i oświadczeń dotyczących zasiłków opiekuńczych, są to osoby:

- z orzeczoną niepełnosprawnością,

- chorujące na przewlekle choroby,

- samotnie wychowujące dzieci,

- opiekujące się niepełnosprawnymi dziećmi,

- posiadające rodziny wielodzietne tj. troje i więcej dzieci?

3. Ilu pracownikom Agencji Rynku Rolnego w ww. kategoriach (pkt 1 i pkt 2) pełnomocnik do spraw utworzenia Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa zaproponował na piśmie zatrudnienie w KOWR w trybie art. 51 ust 3. ww. ustawy, z podziałem na jednostki organizacyjne (Centrala ARR z podziałem na biura i działy, oddziały terenowe ARR)? Proszę wskazać, ilu ww. pracownikom złożono oferty pracy na czas określony, a ilu na czas nieokreślony.

4. Ilu pracownikom Agencji Rynku Rolnego w ww. kategoriach (pkt 1 i pkt 2) prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaproponował, na piśmie, zatrudnienie w ARiMR w trybie art. 51 ust 4. ww. ustawy z podziałem na jednostki organizacyjne (Centrala ARR z podziałem na biura i działy, oddziały terenowe ARR)? Proszę wskazać, ilu ww. pracownikom złożono oferty pracy na czas określony, a ilu na czas nieokreślony.

Z wyrazami szacunku, 

Dorota Niedziela, Leszek Korzeniowski, Artur Dunin, Leszek Ruszczyk, Kazimierz Plocke  Odpowiedź znajduje się na stronie http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=315E0701