czwartek, 21 wrzesień 2017

Interpelacja nr 11614 w sprawie planów zlecenia opracowania technologii odtwarzania geometrii zewnętrznej i struktury wewnętrznej dużych samolotów

Szanowny Panie Ministrze,

28 marca w przekazach prasowych, między innymi w:

- http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-nowy-pomysl-mon-u-3-5-mln-zl-na-system-skanowania-duzych-sam,nId,2374496;

- http://wpolityce.pl/smolensk/333237-wirtualny-model-tupolewa-komisja-smolenska-chce-zamowic-odpowiednia-technolgie;

- https://www.wprost.pl/kraj/10048428/35-mln-zl-na-system-skanowania-duzych-samolotow-Nowe-plany-MON.html;

pojawiła się informacja, iż Ministerstwo Obrony Narodowej zamierza wydać 3,5 miliona złotych na opracowanie specjalnego systemu skanowania dużych samolotów, który ma być wykorzystywany między innymi przez podkomisję KBWLLP, której powierzono ponowne przebadanie katastrofy smoleńskiej. Biorąc pod uwagę fakt olbrzymiego kosztu planowanego zakupu oraz argumenty podane przez media, koniecznym staje się ocena racjonalności i zasadności podejmowanych w tej sprawie decyzji. Przytaczamy za rmf24.pl:

„Dzięki zamawianemu systemowi, opisanemu jako „technologia odtwarzania geometrii zewnętrznej i struktury wewnętrznej dużych samolotów”, ma być możliwe sporządzenie bardzo dokładnego scanu samolotu Tu-154, który 10 kwietnia 2010 roku rozbił się w Smoleńsku. Bliźniacza maszyna stoi w Mińsku Mazowieckim. To ważne – jak usłyszał reporter RMF FM – w sytuacji, gdy nie wiemy kiedy Rosjanie zwrócą wrak tupolewa. Chodzi o zewnętrzny obrys, ale także o elementy konstrukcyjne znajdujące się wewnątrz maszyny. Na tej podstawie mógłby powstać wierny wirtualny model, który – przy wykorzystaniu specjalnego programu można poddać różnym badaniom i obliczeniom – między innymi wytrzymałościowym.”

Członkowie powołanej przez Pana Ministra Podkomisji, z pewnością mają dostęp do wszelkich danych technicznych samolotu Tu-154M, w tym do danych konstrukcyjnych, które powinny być dla profesjonalistów wystarczającą podstawą do przeprowadzenia przez nich niezbędnych analiz bez konieczności wydawania tak ogromnych pieniędzy z budżetu państwa. Dodatkowo mogą uzyskać bezpośredni dostęp do szczątków samolotu zabezpieczonych w Smoleńsku, zwłaszcza, że kilka dni temu strona rosyjska zadeklarowała chęć współpracy w tym zakresie i umożliwienie przyjazdu członkom Podkomisji [wypowiedź rzeczniczki rosyjskiego MSZ - http://www.superstacja.tv/wiadomosc/2017-03-23/macierewicz-i-podkomisja-smolenska-oficjalnie-zaproszeni-do-rosji-to-koniec-wymowek/].

W związku z powyżej przedstawionymi doniesieniami prasowymi zwracamy się o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Kto personalnie wnioskował o opracowanie specjalnego systemu skanowania dużych samolotów? Prosimy o przedstawienie kopii wniosku wraz z uzasadnieniem i specyfikacją tego zamówienia?
  2. Czy został ogłoszony przetarg w sprawie realizacji tego zamówienia? Prosimy o przedstawienie kopii dokumentów w tej sprawie.
  3. Czy wykonano rozpoznanie rynku, ile takich systemów jest używanych na świecie?
  4. Czy będzie to zakup profesjonalnego programu (systemu) dostępnego na rynku, czy jest to zlecenie na wykonanie od podstaw takiego systemu, a jeżeli tak, to w jaki sposób będzie weryfikowana jakość i możliwości użytkowe tego systemu? Prosimy wskazać personalnie osoby, którym powierzona ma zostać ta ocena i jaki jest przewidziany koszt wynagrodzenia ich za tę pracę?
  5. Czy został wybrany wykonawca tego opracowania? Kto dokonał jego wyboru? Prosimy o podanie składu personalnego komisji decydującej o tym wyborze. Prosimy o przedstawienie kopii dokumentów, w tym uzasadnienia wyboru.
  6. Kto będzie dysponentem systemu, w tym oprogramowania, urządzeń, itp.?

Członkowie parlamentarnego zespołu do zbadania przypadków manipulowania przyczynami katastrofy smoleńskiej z dnia 10 kwietnia 2010 roku w celu osiągnięcia korzyści politycznych

oraz posłowie Platformy Obywatelskiej z Komisji Obrony Narodowej  Odpowiedź:  W odpowiedzi na interpelację Pani Poseł Joanny Kluzik-Rostkowskiej w sprawie planów zlecenia opracowania technologii odtwarzania geometrii zewnętrznej i struktury wewnętrznej dużych samolotów(nr 11614), uprzejmie przedstawiam – z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej – poniższe wyjaśnienia.

W dniu 20.09.2016 r. wpłynął do resortu obrony narodowej wniosek o realizację badań naukowych w ramach projektu krajowego finansowanego z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej nt. „Opracowanie technologii odtwarzania geometrii zewnętrznej i struktury wewnętrznej dużych samolotów na potrzeby budowy modeli numerycznych”, złożony przez Wojskową Akademię Techniczną (WAT) i podpisany przez Rektora-Komendanta WAT cz.p.o. płk. dr. hab. inż. Tadeusza Szczurka, profesora WAT.

W sprawie realizacji tego zamówienia nie został ogłoszony przetarg. Zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) przedmiotowe zadanie zostało ujęte w „Planie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2017” i zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Obrony Narodowej.

Postępowanie mające na celu wyłonienie wykonawcy przedmiotowego badania naukowego nie zostało jeszcze wszczęte. Aktualnie, w celu dokonania m.in. rozpoznania rynku w przedmiotowym obszarze, jest planowane przeprowadzenie dialogu technicznego w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub określenia warunków umowy. Dopiero na tej podstawie będzie możliwe przeprowadzenie odpowiedniego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Takie działanie jest zgodne ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych, który – w komentarzu do dialogu technicznego – określił, że „podstawowym celem przeprowadzania dialogu technicznego jest uzyskanie przez zamawiającego planującego przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego informacji o najnowszych, najkorzystniejszych i najtańszych rozwiązaniach technicznych, technologicznych, prawnych, wykonawczych, organizacyjnych, handlowych, ekonomicznych oraz logistycznych w dziedzinie będącej przedmiotem planowanego zamówienia”.

Zakłada się, że omawiane przedsięwzięcie będzie realizowane poprzez zlecenie wykonania systemu od podstaw. Jednakże, ewentualne ostateczne potwierdzenie tego założenia będzie możliwe dopiero po przeprowadzeniu ww. dialogu technicznego. Dysponentem systemu będzie resort obrony narodowej.

z up. Wojciech FAŁKOWSKI

PODSEKRETARZ STANU