czwartek, 21 wrzesień 2017

Interpelacja nr 14257 w sprawie sytuacji KWK Krupiński w kontekście poprawy sytuacji finansowej JSW SA

Szanowny Panie Ministrze,

jak podaje Agencja Rozwoju Przemysłu sektor wydobywczy w pierwszych 4 miesiącach tego roku osiągnął 1,2 miliarda zysku.

Zysk samej JSW SA w I kwartale br. również przedstawia się bardzo dobrze. I tak zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł w pierwszym kwartale br. 864,5 mln zł. Zysk operacyjny Grupy JSW to 1 046,6 mln zł, a zysk EBITDA 1239,7 mln zł. Osiągnięte wyniki są również zdecydowanie większe niż prognozy Zarządu JSW i analityków.

Dzięki wyższym cenom węgla i koksu spółce udało się osiągnąć tak dobry wynik.

W związku ze znaczną poprawą sytuacji JSW SA może warto byłoby rozważyć wydobycie w KWK Krupiński przekazanej do SRK SA. Posiada ona przecież olbrzymie pokłady węgla koksowego, którego cena wzrosła o 162,5 procent w stosunku do roku ubiegłego. W tym okresie, co niepokoi, zanotowano również spadek wydobycia węgla.

Już w czerwcu br. JSW dokonała przedpłaty wykupu obligacji na ponad 26 mln dolarów i 150 mln zł. We wrześniu zapowiada kolejną przedpłatę na 130 mln zł. Nie musi jednak tego robić, bo jak wielokrotnie słyszeliśmy od. p. Ministra wynegocjowano rozpoczęcie spłaty dopiero po 3 latach.

Powodem likwidacji KWK Krupiński była nierentowność kopalni, a właściwie brak 300-400 mln zł na inwestycje. Dziś Spółka ma te środki. Tego nie przewidział ani Pan Minister, ani Zarząd JSW, ani eksperci. To ostatni moment i czas, aby zatrzymać proces likwidacji. To pora, aby postawić sobie ambitniejszy plan, niż tylko likwidacja. To ostatni moment, aby Minister uratował tę kopalnię przed likwidacją, podobnie jak to zrobiono z kopalnią Brzeszcze.

W związku z powyższą proszę o informację:

1. Czy Pan Minister w wyżej opisanej sytuacji ekonomicznej JSW rozważa wznowienie wydobycia w KWK Krupiński?

Z poważaniem,

Krzysztof Gadowski

Poseł na Sejm RP  Odpowiedź: 

Szanowny Panie Marszałku, 

W odpowiedzi na interpelację Pana Posła Krzysztofa  Gadowskiego z dnia 21 lipca 2017 r. nr 14257 w sprawie sytuacji KWK Krupiński w kontekście poprawy sytuacji finansowej JSW S.A., uprzejmie informuję, co następuje. W dniu 31 marca br. została podpisana umowa zbycia kopalni „Krupiński” przez Jastrzębską Spółkę Węglową S.A. na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Przedmiotową decyzję podjęto w oparciu o szereg analiz dokonanych przez JSW S.A. - zarówno na danych historycznych, jak i prognozowanych, które nie wykazały możliwości uzyskania w przyszłości przez KWK „Krupiński” dodatnich wyników ekonomiczno-finansowych, a straty jakie Kopalnia ta mogłaby generować przy niezmienionej strukturze wydobycia zagrażałyby dalszemu istnieniu pozostałych kopalń Spółki. Aby móc zrealizować projekt wydobywania węgla typu 35 hard w KWK „Krupiński”, należałoby w okresie 2017-2026 zainwestować prawie 400 mln zł w budownictwo i zakup gotowych dóbr inwestycyjnych (budowa wyrobisk przygotowawczych i eksploatacyjnych, a także zakup maszyn i urządzeń do przygotowania i prowadzenia eksploatacji węgla). Ponadto, we wspomnianym okresie Spółka poniosłaby koszty wynikające z odpisów amortyzacyjnych związanych ze zrealizowaną inwestycją wysokości przeszło 600 mln zł. W całym okresie objętym analizami osiągane przez Kopalnię wolne przepływy pieniężne wykazywałyby ujemne wartości i dla lat 2017-2026 kształtowały się na poziomie (-) 900 mln zł, pomimo zmiany profilu produkcji na rzecz węgla koksowego. Specyfiką inwestycji w górnictwie węgla kamiennego jest długi okres ich realizacji, po którym rozpoczyna się długi okres zwrotu. Duża część kosztów inwestycji to koszty wynikające z bezpiecznego prowadzenia eksploatacji, których charakter jest stały, natomiast wyniki kopalń na produkcji były i są determinowane cenami węgla na światowych rynkach, które w ostatnich latach ulegały dużym wahaniom. Niemniej jednak w okresie od 2007 r. do 2015 r. JSW S.A. poniosła na realizację inwestycji 8.216,3 mln PLN, z czego na rzecz KWK „Krupiński” ponad 1.072 mln PLN, co mimo ofiarnej pracy pracowników nie pozwoliło Kopalni wypracować dodatniego wyniku finansowego, lub co najmniej uzyskać zwrotu z inwestycji. Należy podkreślić, iż decyzja Rady Unii Europejskiej z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie pomocy państwa ułatwiającej zamykanie niekonkurencyjnych kopalń (2010/787/UE) nie przewiduje możliwości udzielania pomocy na inwestycje, a pomoc może być udzielana tylko w kontekście zamykania kopalń, tj. na pokrycie bieżących strat produkcyjnych kopalń przeznaczonych do zamknięcia do 2018 r. oraz na sfinansowanie kosztów socjalnych i środowiskowych związanych z tym procesem do 2027 r. Przedmiotowa decyzja nie dopuszcza możliwości finansowania w ramach pomocy państwa innych kosztów, w tym kosztów inwestycji. Wydatkowane środki w tym zakresie są środkami krajowymi i nie pochodzą ze źródeł unijnych. Jednocześnie należy przypomnieć, że na etapie procedowania poprzedni rząd nie wniósł do powyższej Decyzji zastrzeżeń, mimo zgłoszonych przez posłów opozycji wniosków, które wskazywały na zagrożenia dla polskiego górnictwa węgla kamiennego wynikające z jej przyjęcia. Przedstawiciele Zarządu JSW S.A., jak i Kierownictwo Ministerstwa Energii odbyli szereg spotkań, w trakcie których strona społeczna była wielokrotnie informowana o trudnej sytuacji KWK Krupiński oraz zamierzeniach Zarządu Spółki, co do jej dalszych losów. Sytuacja Kopalni wymagała podjęcia decyzji w zakresie jej dalszego funkcjonowania i nie była ona determinowana wyłączenie sytuacją ekonomiczno-finansową JSW S.A., chociaż na etapie podejmowania decyzji sytuacja Spółki była na tyle trudna, iż w perspektywie średnio i długoterminowej ryzyko trwałej niewypłacalności było bardzo wysokie. W sytuacji niedoboru środków finansowych podjęto decyzję, aby rozwijać produkcję w kopalniach Spółki przynoszących możliwie najlepsze efekty, związane bezpośrednio z zapewnieniem produkcji węgla typu hard w latach 2019 – 2021. Niemniej jednak perspektywa utrzymywania tej Kopalni nie miałaby szans powodzenia nawet w przypadku dobrej kondycji JSW S.A. i sprzyjających warunków na rynku węgla. Powyższe przesłanki miały wpływ na decyzję instytucji finansowych, które nie wyraziły zgody na zmianę warunków porozumienia z 29 sierpnia 2016 r., czyli „Umowy Restrukturyzacyjnej”, która reguluje proces restrukturyzacji finansowej, operacyjnej oraz majątkowej JSW S.A. Zmiana decyzji w zakresie KWK „Krupiński” oznaczałby konieczność wypowiedzenia porozumienia z winy JSW S.A., co prowadziłoby do natychmiastowej wymagalności całego zadłużenia. Ponieważ partnerami Spółki w tej umowie są również spółki notowane na GPW a ich zaangażowanie w JSW S.A. miało charakter wyłącznie biznesowy, w strukturach Spółki nie mogło pozostawać aktywo generujące straty finansowe. Od dnia 1 kwietnia br. KWK „Krupiński” znajduje się w strukturach SRK S.A. Żaden z pracowników JSW S.A. z tytułu przekazania tej Kopalni nie stracił pracy. Wraz z Kopalnią do SRK S.A. przeszło 1103 pracowników, którzy wyrazili zainteresowanie skorzystaniem z instrumentów osłonowych określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (urlopy górnicze, urlopy dla pracowników zakładów przeróbki mechanicznej węgla, jednorazowe odprawy pieniężne). Pozostali pracownicy otrzymali propozycje pracy w innych zakładach górniczych JSW S.A. (Ruch Borynia - 289 osób, Ruch Zofiówka - 401 osób, Ruch Jastrzębie - 3 osoby, KWK Budryk - 456 osób, KWK Pniówek - 634 osoby, Biuro Zarządu - 2 osoby). Jednocześnie informuję, iż w związku z Decyzją Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku z 10 lipca 2017r. na wniosek JSW S. A. rozpoczęto prace związane z odzyskaniem pozostawionego na terenie KWK „Krupiński” majątku. Na chwilę obecną przedmiotowe prace obejmują demontaż taśm z przenośników, rolek, koziołków oraz stacji napinania na ciągach technologicznych znajdujących się w obiektach Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla. Wstępnie szacowana wartość majątku, którą JSW S.A. może odzyskać to ponad 150 mln zł. Pozyskany sprzęt Spółka będzie wprowadzać do ruchu na poszczególnych kopalniach w latach 2017 – 2018, co przełoży się m.in. na ograniczenie najmu i tym samym obniżenie kosztów jej działalności. Docelowo na terenach pokopalnianych KWK „Krupiński” ma powstać Centrum Logistyki Grupy Kapitałowej JSW S.A. oraz centrum zagospodarowania metanu, które stworzą miejsca pracy nie tylko dla pracowników KWK „Krupiński”, ale również dla mieszkańców Suszca i sąsiednich okolic. Sprawi to, że w dalszym ciągu będą przekazywane na rzecz gminy podatki publiczno-prawne, a w kontekście wpływów z podatku PIT zakładając przejście pracowników do innych kopalń Spółki oraz utworzenie nowych miejsc pracy, wpływy z tytułu z tego tytułu zostaną utrzymane. W świetle powyższych argumentów podjęcie decyzji o kolejnym audycie w KWK „Krupiński” wydaje się bezzasadne.

Z poważaniem, Krzysztof Tchórzewski