czwartek, 21 wrzesień 2017

Interpelacja nr 15235 w sprawie zmian w Radach Nadzorczych spółek Grupy Kapitałowej JSW SA

Szanowny Panie Ministrze,

od czasów zmiany rządu nastąpił szereg zmian personalnych w Radach Nadzorczych spółek należących do Skarbu Państwa.

Zmiany te dosięgły również Rady Nadzorcze spółek z Grupy Kapitałowej JSW SA.

Dotychczas normą był stan, w którym w skład Rad Nadzorczych spółek grupy kapitałowej JSW wchodziły osoby, które będąc pracownikami JSW lub jej Grupy Kapitałowej nie pobierały z tego tytułu dodatkowego uposażenia. Mniejszą część stanowiły osoby z zewnątrz, które z tytułu zasiadania w Radach Nadzorczych pobierały wynagrodzenie.

Obecnie ten stan rzeczy uległ diametralnej zmianie. Odwołano z Rad Nadzorczych spółek JSW jej pracowników na rzecz osób z zewnątrz, często nie posiadających odpowiednich kompetencji.

W związku z powyższym prosimy o informację:

  1. W jakich spółkach Grupy Kapitałowej JSW i jakich zmian dokonano w ich Radach Nadzorczych od 2016 roku?
  2. Jak na dzień dzisiejszy wygląda skład Rad Nadzorczych spółek z Grupy Kapitałowej JSW SA? (Proszę podać dane personalne oraz kompetencje i doświadczenie tych osób).
  3. Ile osób pobiera dzisiaj uposażenie za zasiadanie w Radach Nadzorczych poszczególnych spółek z Grupy Kapitałowej JSW, a ile takich osób było na koniec 2015 r.?
  4. Proszę o przedstawienie kosztów uposażenia członków Rad Nadzorczych w poszczególnych spółkach Grupy Kapitałowej JSW za I półrocze 2015 roku oraz I półrocze roku 2017?
  5. Czy w stosunku do roku 2015 zmniejszono ilość członków w Radach Nadzorczych spółek Grupy Kapitałowej JSW? Jeśli tak, to proszę podać w jakich?
  6. Czy w stosunku do roku 2015 zwiększono ilość członków w Radach Nadzorczych spółek Grupy Kapitałowej JSW? Jeśli tak, to proszę podać w jakich?

Z poważaniem,

Krzysztof Gadowski

Poseł na Sejm RP

Paweł Bańkowski

Poseł na Sejm RP

Andrzej Czerwiński

Poseł na Sejm RP

Zdzisław Gawlik

Poseł na Sejm RP

Jolanta Hibner

Poseł na Sejm RP

Włodzimierz Karpiński

Poseł na Sejm RP

Tomasz Piotr Nowak

Poseł na Sejm RP

Mirosława Nykiel

Poseł na Sejm RP