czwartek, 21 wrzesień 2017

Interpelacja nr 13854 w sprawie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedsięwzięcia "Dolnośląski Projekt Rekultywacji"

Do ministra środowiska: 

Szanowny Panie Ministrze, 

Jak wynika z przedstawionych nam informacji – „Dolnośląski Projekt Rekultywacji” sp. z o.o. zwróciła się do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o ponowne rozpatrzenie wniosku o przyznanie wsparcia finansowego w postaci dotacji i pożyczki dla tego przedsięwzięcia i nie otrzymała odpowiedzi w tej sprawie.

Sytuacja gminnych udziałowców „Dolnośląski Projekt Rekultywacji” sp. z o.o. jest bardzo trudna, są to najczęściej gminy biedne, dysponujące ograniczonym budżetem, które nie są w stanie samodzielnie sfinansować tego przedsięwzięcia. Sama organizacja projektu i konieczność poniesienia w całości z własnych środków, wszystkich kosztów niekwalifikowalnych wynoszących (11.485.501,00 zł) stanowi dla gmin bardzo duży wysiłek finansowy. Bez wsparcia w formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie będą w stanie realizować rekultywacji na swoim terenie.

Brak rekultywacji pociągnie za sobą negatywne skutki w środowisku naturalnym, stanowi bowiem zagrożenie ekologiczne wynikające ze składowania odpadów. Stan taki jest niezgodny z przepisami unijnymi, co naraża Polskę na wysokie kary finansowe, jakie może nałożyć Komisja Europejska.

Mając na uwadze powyższe zwracamy się o informację:

  1. Kiedy zapadnie decyzja w sprawie przyznania wsparcia finansowego dla w postaci dotacji lub pożyczki dla „Dolnośląskiego Projektu Rekultywacji” sp. z o.o.?
  2. Czy Ministerstwo Środowiska udzieli wsparcia finansowego dla w postaci dotacji lub pożyczki dla „Dolnośląskiego Projektu Rekultywacji” sp. z o.o.? 

Z wyrazami szacunku, 

Sławomir Jan Piechota, Alicja Chybicka, Urszula Augustyn, Joanna Augustynowska, Aldona Młyńczak, Izabela Katarzyna Mrzygłocka, Magdalena Kochan, Janusz Cichoń, Włodzimierz Nykiel, Grzegorz Raniewicz, Rajmund Miller  Odpowiedź: 

Szanowny Panie Marszałku, Odpowiadając na interpelację posła Sławomira Piechoty oraz grupy posłów z 7 lipca 2017 r. w sprawie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedsięwzięcia "Dolnośląski Projekt Rekultywacji" (sygn. K8INT13854), przedstawiam, co następuje. Przedsięwzięcie, którego dotyczy interpelacja, zostało zgłoszone do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w 2015 r. przez spółkę Dolnośląski Projekt Rekultywacji i stanowił efekt współpracy zainicjowanej przez samorząd województwa dolnośląskiego i podjętej przez kilkanaście samorządów gminnych, położonych w granicach administracyjnych Województwa Dolnośląskiego. Złożono wnioski o dofinansowanie w formie dotacji w wysokości 13 041 970 zł oraz pożyczki w wysokości 3 052 307 zł. Koszty całkowite projektu miały wynosić 37 569 442 zł, w tym koszty kwalifikowalne 26 083 941 zł. Zgodnie z uchwałą Zarządu NFOŚiGW nr B/12/2/2017 z 2 marca 2017 r. ww. projektowi nie udzielono dofinansowania. Po rozważeniu wniosku Wnioskodawcy o ponowne rozważenie możliwości udzielenia dofinansowania, wobec niezaistnienia nowych, istotnych dla oceny wniosków o dofinansowanie okoliczności, Zarząd NFOŚiGW podtrzymał rozstrzygnięcie o odmowie dofinansowania ww. przedsięwzięcia. Stanowisko w tej kwestii zostało przyjęte 4 lipca 2017 r. Podejmując rozstrzygnięcia dotyczące rozpatrzenia złożonych wniosków o udzielenie dofinansowania Zarząd NFOŚiGW działał w ramach kompetencji określonych ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z późn. zm.). Zgodnie z art. 400k ust. 1 pkt 3 ustawy, do zadań Zarządu Narodowego Funduszu należy dokonywanie wyboru przedsięwzięć dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu. Przedstawiając mi informację w sprawie nieudzielenia dofinansowania ww. przedsięwzięciu, NFOŚiGW wskazywał, że:

- dofinansowanie rekultywacji składowisk odpadów komunalnych ze środków Narodowego Funduszu nie ma charakteru obligatoryjnego lecz wspomagający; zgodnie z zasadą „zanieczyszczający płaci” oraz szczegółowymi regulacjami ustawy o odpadach rekultywacja składowiska jako część fazy eksploatacyjnej należy do obowiązków zarządzającego składowiskiem,

- ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987) stanowi w art. 137 ust. 1, że cena za przyjęcie odpadów do składowania na składowisku odpadów powinna uwzględniać w szczególności koszty budowy, prowadzenia, w tym zamknięcia i rekultywacji składowiska,

- zgodnie z art. 400q ust. 2 ustawy – Prawo ochrony środowiska Narodowy Fundusz prowadzi gospodarkę finansową w sposób zapewniający pełne wykorzystanie środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi przeznaczonych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną; biorąc pod uwagę zakres projektu i realizację wcześniejszego etapu rekultywacji składowisk na terenie województwa dolnośląskiego przy udziale środków unijnych, zasadnym byłoby rozważenie uwzględnienia przedsięwzięcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego, dla którego funkcję instytucji zarządzającej pełni Zarząd Województwa,

- rekultywacja składowisk objętych projektem stanowi grupę przedsięwzięć o charakterze lokalnym; podstawowym źródłem dofinansowania dla przedsięwzięć o tej skali i tym zakresie oddziaływania powinny być wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

- Narodowy Fundusz zmierza do zmniejszenia w przyznawanym przez siebie dofinansowaniu udziału form bezzwrotnych (dotacji) na rzecz zwrotnych instrumentów finansowych; taki kierunek działania koresponduje m.in. z ustaleniami/rekomendacjami z kontroli przeprowadzanych w NFOŚiGW przez Najwyższą Izbę Kontroli, w wyniku których wskazywano na nadmierny udział w strukturze udzielanego przez NFOŚiGW dofinansowania form bezzwrotnych.

Pozwolę sobie przy tym poinformować, że w ramach nadzoru nad działalnością NFOŚiGW wykonywanego na podstawie ustawy – Prawo ochrony środowiska Ministrowi Środowiska nie przysługują kompetencje do władczej ingerencji w rozstrzygnięcia Zarządu NFOŚiGW dotyczące przyznania bądź odmowy przyznania dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu. Jednocześnie pragnę wyjaśnić, że obecnie w ramach współzarządzanych przez Ministra Środowiska krajowych programów operacyjnych realizowanych z wykorzystaniem środków europejskich, wśród zadań związanych z ochroną powierzchni ziemi i gospodarką odpadami nie przewiduje się dofinansowania projektów o takim charakterze, jak Dolnośląski Projekt Rekultywacji. Zarazem Minister Środowiska nie dysponuje środkami z budżetu państwa, które mogłyby być przeznaczone na dofinansowanie takich działań. W kontekście powyższego uzasadniona wydaje się sugestia, aby Wnioskodawca poszukiwał możliwości wsparcia ze środków rozdysponowywanych na poziomie regionalnym, czy to przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, czy też Zarząd Województwa Dolnośląskiego. Proszę o przyjęcie powyższych wyjaśnień.

Z poważaniem

Z up. Ministra Mariusz Gajda Podsekretarz Stanu Ministerstwo Środowiska