czwartek, 21 wrzesień 2017

Interpelacja nr 13853 w sprawie realizacji inwestycji w ramach programu "Mieszkanie Plus" na przykładzie osiedla mieszkaniowego w Tyńcu Małym, gm. Kobierzyce, woj. dolnośląskie

Do Prezes Rady Ministrów: 

Szanowna Pani Premier, 

Jak wynika z przedstawionych nam informacji i dokumentów – Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. wytypował nieruchomość gruntową o nr. ewidencyjnym 147/2, obręb 0025 Tyniec Mały, gmina Kobierzyce, województwo dolnośląskie dla realizacji inwestycji osiedla mieszkaniowego w ramach programu „Mieszkanie Plus”.

Władze Gminy Kobierzyce uznały, że choć sam pomysł ma pozytywne znaczenie dla przyszłości młodych rodzin, to jednak lokalizacja ww. inwestycji we wsi Tyniec Mały spowoduje dla tej konkretnej lokalnej społeczności ogromne negatywne konsekwencje, a co rzutować będzie także na sytuację ewentualnych mieszkańców planowanych do budowy domów wielorodzinnych.

Jak wynika z informacji przedstawionych przez Wójta Gminy Kobierzyce - Tyniec Mały liczy obecnie około 1500 mieszkańców, budowa na tym terenie 300 nowych mieszkań spowoduje, że w krótkim czasie zamieszka tam dodatkowo około 1000 nowych mieszkańców. Tym samym nastąpi gwałtowne zwiększenie – praktycznie z dnia na dzień – populacji wsi o ponad 66%. Na taką zmianę nie jest przygotowana infrastruktura – zarówno społeczna, jak i techniczna. Taki skokowy wzrost liczby mieszkańców wsi spowoduje bowiem znaczne utrudnienia w dostępie mieszkańców do podstawowej opieki zdrowotnej, przedszkoli oraz edukacji szkolnej (nauka na 3 zmiany).

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kobierzyce nie przewiduje na tym terenie inwestycji w obiekty opiekuńcze, oświatowe i opieki zdrowotnej, w kształcie wymaganym planowaną inwestycją na 300 nowych mieszkań. W wykazie przedsięwzięć na lata 2017-2023 Rada Gminy Kobierzyce zaplanowała kwotę 7.450.000 zł na rozbudowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego we wsi Tyniec Mały, 6.062.730 zł na budowę dróg osiedlowych wraz z oświetleniem i 3.100.000- zł na budowę Domu Dziennej Opieki. W budżecie gminy nie ma obecnie środków dla zapewnienia bazy oświatowej, społecznej i innej związanej z realizacją programu „Mieszkanie Plus”.

Dużym problemem jest również sieć drogowa na tym obszarze, która już teraz z trudem obsługuje ruch samochodów, a budowa nowego węzła wpinającego lokalne drogi do obwodnicy Tyńca Małego wymaga kilkuletniego procesu inwestycyjnego oraz wyasygnowania wielu milionów złotych na budowę odpowiedniej infrastruktury.

Jak informuje Wójt Gminy – Gmina Kobierzyce nie występowała do BGK S.A. z wnioskiem o zapotrzebowanie na lokale mieszkalne. To z inicjatywy BGK S.A. odbyło się spotkanie, na którym Bank przedstawił informację na temat realizowania planowanej inwestycji na nieruchomości gruntowej o nr. ewidencyjnym 147/2, obręb 0025 Tyniec Mały, która stanowi obecnie własność osób fizycznych, a nie Gminy Kobierzyce czy Skarbu Państwa, co podniesie niewątpliwie koszty planowanej inwestycji.

Gmina Kobierzyce nie wskazywała żadnych nieruchomości na potrzeby realizacji programu „Mieszkanie Plus” w obrębie Tyniec Mały, a jedyna propozycja dotyczyła terenów znajdujących się w zasobach Agencji Nieruchomości Rolnych w miejscowości Wysoka w celu ich przejęcia pod publiczny teren rekreacyjny. Gminy Wysoka nie dysponuje nieruchomościami, na których mógłby być realizowany program „Mieszkanie Plus”.

Mając na uwadze powyższe zwracamy się o wyjaśnienia i informacje:

  1. Na jakiej podstawie została wybrana lokalizacja projektowanej inwestycji na nieruchomości gruntowej o nr. ewidencyjnym 147/2 w Tyńcu Małym należącej do osób fizycznych?
  2. Dlaczego tak duża inwestycja mieszkaniowa planowana jest w tak małej społeczności lokalnej?
  3. Dlaczego BGK S.A. w celu realizacji ww. inwestycji mieszkaniowej nie wziął po uwagę gruntów należących do Skarbu Państwa czy samorządu terytorialnego, w tym m.in. w miejscowości Wysoka, a zamierza zakupić na ten cel drogie grunty od właścicieli prywatnych?
  4. Jaka jest szacowana wartość kosztów związanych z pozyskaniem nieruchomości od osób fizycznych?
  5. Czy Bank ma świadomość i konkretną wiedzę o kosztach infrastruktury, koniecznej dla codziennego funkcjonowania mieszkańców planowanych nowych domów wielorodzinnych, w tym przeprowadzenia prac związanych z budową łącznika ulicy Biskupickiej i drogi krajowej nr 35 ?
  6. Jaki wpływ kwotowy i procentowy będą miały koszty związane z zakupem nieruchomości od osób fizycznych oraz wykonania koniecznej infrastruktury w tym przeprowadzenia dodatkowych prac związanych z budową łącznika ulicy Biskupickiej i drogi krajowej nr 35, na końcową cenę metra kwadratowego budynków w porównaniu do kosztów inwestycji prowadzonych na gruntach Skarbu Państwa np. inwestycji planowanej do realizacji w Wałbrzychu przy ulicy Husarskiej?
  7. Czy dokonano analizy, jakie będą koszty społeczne (utrudniony dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej, edukacji szkolnej, trudności komunikacyjne) mieszkańców Tyńca Małego w przypadku realizacji przedmiotowej inwestycji w ramach programu Mieszkanie Plus?
  8. Czy planowana inwestycja była, jest lub będzie konsultowana z partnerami społecznymi, w tym w szczególności ze społecznością lokalną oraz lokalnymi władzami samorządowymi? Czy wnioski z konsultacji zostaną uwzględnione przed podjęciem ostatecznej decyzji w sprawie ww. inwestycji?
  9. Czy plan budowy osiedla domów wielorodzinnych we wsi Tyniec Mały oznacza, iż Program „Mieszkanie Plus” będzie opierał się o zakupy nieruchomości od właścicieli prywatnych, budowę dużych nowych osiedli na terenach wiejskich oraz bez uzgodnień z samorządem lokalnym?

Sprawa ma charakter międzyresortowy – dotyczy bowiem w pierwszej kolejności kompetencji Ministra Infrastruktury oraz Ministra Rozwoju. Dlatego też interpelację kierujemy do Prezesa Rady Ministrów – Pani Beaty Szydło. Z wyrazami szacunku, 

Sławomir Jan Piechota, Urszula Augustyn, Joanna Augustynowska, Alicja Chybicka, Aldona Młyńczak, Izabela Katarzyna Mrzygłocka, Magdalena Kochan, Rajmund Miller, Janusz Cichoń, Włodzimierz Nykiel, Grzegorz Raniewicz 

 

Odpowiedź: 

Szanowny Panie Marszałku,

W odpowiedzi na interpelację nr 13853 Posła Sławomira Piechoty oraz grupy posłów w sprawie realizacji inwestycji w ramach programu "Mieszkanie Plus" na przykładzie osiedla mieszkaniowego w Tyńcu Małym, gm. Kobierzyce, woj. dolnośląskie, przesyłam poniższe informacje:

Pilotaż programu „Mieszkanie Plus” realizowany przez BGK Nieruchomości S.A. jest otwarty  dla wszystkich podmiotów, zarówno publicznych jak i prywatnych, które chcą zaangażować się w budowę mieszkań na wynajem o umiarkowanych czynszach. W tym celu spółka nawiązuje współpracę nie tylko z jednostkami samorządu terytorialnego („JST”), spółkami Skarbu Państwa, agencjami rządowymi, ale także, jak w przypadku nieruchomości w Tyńcu Małym, z podmiotami prywatnymi. Zwracam uwagę, że zarówno w przypadku nieruchomości nabywanych od osób fizycznych, od Skarbu Państwa czy od JST, koszt gruntu każdorazowo jest uwzględniany w kalkulacji czynszu. Oznacza to, że sam fakt nabycia nieruchomości od Skarbu Państwa lub JST nie przekłada się automatycznie na niższe koszty inwestycji. Te każdorazowo muszą uwzględniać rynkową wartość danych gruntów. W przedmiotowej sprawie, decyzja o lokalizacji inwestycji na gruntach należących do osób fizycznych bazowała na rachunku ekonomicznym, który doprowadził do uznania tej nieruchomości za najbardziej korzystną.  Ponadto, należy podkreślić, że działka, na której potencjalnie może być realizowana inwestycja w ramach programu objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, który umożliwia realizację wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Co więcej, przedstawiciele spółki BGK Nieruchomości podczas spotkań z władzami samorządowymi otrzymali informację o istniejącym na tym terenie zapotrzebowaniu na lokale mieszkalne, a także deklarację zaangażowania się w działania, które umożliwią realizację tego typu inwestycji. 

W dalszej części pisma chciałbym przedstawić szczegółowe odpowiedzi na pytania zadane w treści ww. interpelacji:

1. Na jakiej podstawie została wybrana lokalizacja projektowanej inwestycji na nieruchomości gruntowej o nr. ewidencyjnym 147/2 w Tyńcu Małym należącej do osób fizycznych?

 

Podstawą dla decyzji o lokalizacji inwestycji w Tyńcu Małym były badania możliwości inwestycyjnych przeprowadzone przez Biuro Transakcyjne BGK Nieruchomości S.A. Wyniki tych badań, dokonanych przez profesjonalną jednostkę, jednoznacznie wskazały na wybór nieruchomości gruntowej o nr ewidencyjnym 147/2 (zgodnie z Decyzją nr 41/2017 z dnia 19 maja 2017 r. została podzielona na działki o nr 147/3, 147/4, 147/5, 147/6), obręb 0025, Tyniec Mały,  dla której zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Kobierzyce Nr XXXI/467/13 z dnia 21 czerwca 2013 roku (opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 lipca 2013 r. Poz. 4528) obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego umożliwiający realizację budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

2. Dlaczego tak duża inwestycja mieszkaniowa planowana jest w tak małej społeczności lokalnej?

Na wstępie należy zaznaczyć, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który jest aktem prawa miejscowego i został przyjęty przez Radę Gminy Kobierzyce w formie uchwały Nr XXXI/467/13 z dnia 21 czerwca 2013 roku, określił przeznaczenie, warunki zagospodarowania i zabudowy przedmiotowego terenu. Działka o nr 147/3 zlokalizowana jest w całości na terenie kategorii przeznaczenia 1U/MW/MN – dla którego jednym z podstawowych przeznaczeń jest zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. 

Przy uwzględnieniu ww. planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Kobierzyce, wybór wsi Tyniec Mały na lokalizację omawianej inwestycji mieszkaniowej dokonany został m.in. ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo ze wsią Biskupice Podgórne, w której LG Chem buduje obecnie pierwszą w Europie fabrykę masowej produkcji baterii litowo-jonowych dla branży automotive. Koreański inwestor zadeklarował poniesienie nakładów o wartości blisko 1,3 mld zł oraz stworzenie co najmniej 729 nowych miejsc pracy. Powstanie w ramach programu „Mieszkanie Plus” osiedla mieszkaniowego we wsi Tyniec Mały pozwoli więc części nowych pracowników fabryki LG Chem na znalezienie miejsca zamieszkania niedaleko miejsca pracy – co więcej przy bardzo przystępnej wysokości czynszu.

Zestawienie tych dwóch inwestycji pozwala ujrzeć holistyczny charakter działań rządu Prawa i Sprawiedliwości, który nie tylko przyczynia się do tworzenia nowych miejsc pracy, ale i jednocześnie gwarantuje Polakom godne warunki życia.

3. Dlaczego BGK S.A. w celu realizacji ww. inwestycji mieszkaniowej nie wziął pod uwagę gruntów należących do Skarbu Państwa czy samorządu terytorialnego, w tym m.in. w miejscowości Wysoka, a zamierza zakupić na ten cel drogie grunty od właścicieli prywatnych?

Jak było wskazywane powyżej, przedmiotem analizy Biura Transakcyjnego BGK Nieruchomości S.A. są zarówno nieruchomości będące obecnie w posiadaniu JST, Skarbu Państwa i spółek z jego udziałem, jak i  grunty będące własnością osób fizycznych oraz inwestorów prywatnych. W przedmiotowej sprawie, decyzja o lokalizacji inwestycji na gruntach należących do osób fizycznych bazowała na rachunku ekonomicznym, który doprowadził do uznania tej nieruchomości za najbardziej korzystną.  

4. Jaka jest szacowana wartość kosztów związanych z pozyskaniem nieruchomości od osób fizycznych? 5. Czy Bank ma świadomość i konkretną wiedzę o kosztach infrastruktury, koniecznej dla codziennego funkcjonowania mieszkańców planowanych nowych domów wielorodzinnych, w tym przeprowadzenia prac związanych z budową łącznika ulicy Biskupickiej i drogi krajowej nr 35 ? 6. Jaki wpływ kwotowy i procentowy będą miały koszty związane z zakupem nieruchomości od osób fizycznych oraz wykonania koniecznej infrastruktury w tym przeprowadzenia dodatkowych prac związanych z budową łącznika ulicy Biskupickiej i drogi krajowej nr 35, na końcową cenę metra kwadratowego budynków w porównaniu do kosztów inwestycji prowadzonych na gruntach Skarbu Państwa np. inwestycji planowanej do realizacji w Wałbrzychu przy ulicy Husarskiej?

Niestety udzielenie odpowiedzi na pytania nr 4, 5 i 6 nie jest możliwe ze względu na to, że szczegóły realizacji projektu - w tym koszty jego realizacji - objęte są klauzulą poufności zawartą w umowie przedwstępnej sprzedaży. Ponadto umowa ta w całości jest objęta tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 5 ust. 2 UDIP oraz art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2003.153.1503 tj. z dnia 01.09.2003 r., dalej „UZNK”) i z tego względu nie powinna być ujawniana.

7. Czy dokonano analizy, jakie będą koszty społeczne (utrudniony dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej, edukacji szkolnej, trudności komunikacyjne) mieszkańców Tyńca Małego w przypadku realizacji przedmiotowej inwestycji w ramach programu Mieszkanie Plus?

Obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty Uchwałą Rady Gminy Kobierzyce w 2013 r. przewiduje realizację budynków mieszkalnych wielorodzinnych w miejscowości Tyniec Mały, dlatego  tego typu przedsięwzięcie powinno być brane pod uwagę przez lokalny Samorząd i uwzględnione w planach rozwoju Gminy. Ponadto budowa łącznika ulicy Biskupickiej i drogi krajowej nr 35, która będzie realizowana wspólnie z planowanym osiedlem rozwiąże problemy komunikacyjne i zapewni szybki dojazd do Wrocławia i niezbędnej infrastruktury społecznej. Spółka BGK Nieruchomości otrzymała również informację z Gminy Kobierzyce odnośnie do realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie obiektu szkolnoprzedszkolnego sąsiadującego z przedmiotową nieruchomością. Wobec powyższego, spółka BGK Nieruchomości planując inwestycję w Tyńcu Małym wykluczyła ryzyko przewyższenia korzyści z tejże inwestycji realizowanej w ramach programu „Mieszkanie Plus” przez jej koszty społeczne. Niemniej, BGK Nieruchomości S.A. jest gotowa ponownie przenalizować wszelkie potencjalne koszty.

8. Czy planowana inwestycja była, jest lub będzie konsultowana z partnerami społecznymi, w tym w szczególności ze społecznością lokalną oraz lokalnymi władzami samorządowymi? Czy wnioski z konsultacji zostaną uwzględnione przed podjęciem ostatecznej decyzji w sprawie ww. inwestycji?

Pracownicy BGK Nieruchomości S.A. na etapie analizy nieruchomości odbyli spotkania w Urzędzie Gminy Kobierzyce, uzyskując informację, że w Gminie istnieje zapotrzebowanie na lokale mieszkalne (m.in. ze względu na prężnie rozwijającą się Tarnobrzeską Specjalną Strefę Ekonomiczną Podstrefę WrocławKobierzyce) oraz wyrażono chęć zaangażowania się w działania, które umożliwią realizację tego typu inwestycji. Późniejsza korespondencja od Pana Wójta nie była zgodna z wcześniejszymi deklaracjami. Niemniej, spółka BGK Nieruchomości jest gotowa do kontynuacji rozmów ze stroną społeczną, tak, aby korzyści z omawianej inwestycji były jak największe dla lokalnej społeczności.

9. Czy plan budowy osiedla domów wielorodzinnych we wsi Tyniec Mały oznacza, iż Program „Mieszkanie Plus” będzie opierał się o zakupy nieruchomości od właścicieli prywatnych, budowę dużych nowych osiedli na terenach wiejskich oraz bez uzgodnień z samorządem lokalnym?

Program „Mieszkanie Plus” to największy rządowy program mieszkaniowy w historii III RP. Swoją skalą przewyższa wszystkie dotychczasowe wysiłki poprzednich rządów w tym zakresie. Jego beneficjentami będą wszystkie te osoby, które do tej pory pozostawały wykluczone i nie mogły skorzystać ze wsparcia, np. w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych”. 

Biorąc pod uwagę skalę tego przedsięwzięcia, jakim jest program „Mieszkanie Plus”, nie jest możliwe wskazanie jednego modelu jego realizacji. Jak wskazywano powyżej, w związku z ogromnym zapotrzebowaniem na mieszkania w ramach pilotażu programu „Mieszkanie Plus”, inwestycje mieszkaniowe mają być realizowane na nieruchomościach będących obecnie w posiadaniu JST, Skarbu Państwa i spółek z jego udziałem oraz na gruntach nabytych od osób fizycznych, jak i przy współpracy z  inwestorami prywatnymi. Inwestycje będą realizowane zarówno na terenach wiejskich, jak i w małych i średnich miastach, czy wreszcie w metropoliach. Samorząd lokalny jest jednym z naszych głównych partnerów i każdorazowo będziemy starać się włączać go do naszych prac. Wszystkim tym działaniom będzie przyświecał jeden cel, jakim jest budowa jak największej liczby mieszkań o przystępnej wysokości czynszu, na zapłatę którego będą mogły pozwolić sobie osoby średniozamożne, dotąd niezdolne do wynajmu lub zakupu mieszkania po cenach rynkowych.

 

Z poważaniem z up. Ministra Jerzy Kwieciński Sekretarz Stanu