czwartek, 19 październik 2017

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych

Dotyczy: ujednolicenia zasad przyznawania prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego poprzez dodanie zapisu, że osobie korzystającej z urlopu wychowawczego przysługuje jeden dodatek bez względu na liczbę dzieci nad którymi sprawuje opiekę oraz zwiększenie o 400 zł wysokości tego świadczenia w przypadku sprawowania opieki nad więcej niż jednym dzieckiem w wieku do ukończenia 6 roku życia  Proces legislacyjny: http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=3AA1D9F43660350EC125811C0040E835  Treść zmian: 

USTAWA

z dnia ........................ 2017 r.

o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych

Art. 1. W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 i 1579) wprowadza się następujące zmiany:

 1. 1)  w art. 10:
  a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

  „1a. Osobie uprawnionej do dodatku przysługuje jeden dodatek bez względu na liczbę dzieci nad którymi sprawuje opiekę.”,

  b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:

  „2a. W przypadku gdy osoba uprawniona do dodatku sprawuje opiekę nad dzieckiem w wieku do ukończenia 6 roku życia, innym niż dziecko w związku
  z opieką nad którym udzielono urlopu wychowawczego, kwotę dodatku zwiększa się o 400 zł na każde dziecko w wieku do ukończenia 6 roku życia, inne niż dziecko w związku z opieką nad którym udzielono urlopu wychowawczego.

  2b. W przypadku sprawowania opieki nad więcej niż jednym dzieckiem w wieku do ukończenia 6 roku życia, urodzonym podczas jednego porodu, kwotę dodatku zwiększa się o 400 zł na drugie i każde kolejne dziecko w wieku do ukończenia 6 roku życia, urodzone podczas jednego porodu.”.

 2. 2)  w art. 32:

a) ust. 1b otrzymują brzmienie:

„1b. Wszczęcie postępowania w sprawie zmiany decyzji ustalającej prawo do świadczeń rodzinnych, na korzyść strony, w zakresie zmiany wysokości świadczeń, następuje z urzędu.

b) ust. 1d otrzymują brzmienie:

„1d. Decyzje przyznające świadczenia rodzinne oraz decyzje w sprawie zmiany wysokości świadczeń rodzinnych na korzyść strony są natychmiast wykonalne.”.

Art. 2. Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na zasadach określonych w art. 10 ustawy zmieniaj w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, przysługuje nie wcześniej niż od dnia wejścia w życie ustawy.

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 60 dni od ogłoszenia.

Uzasadnienie

Projektowana ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych zmierza do ujednolicenia zasad przyznawania prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, a także do zwiększenia wysokości tego świadczenia w przypadku wychowywania w trakcie urlopu wychowawczego więcej niż jednego dziecka.

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego wprowadzony ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, zastąpił w 2004 r., realizowany do tego czasu na podstawie ustawy z dnia 1 grudnia 1994 r. o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych, zasiłek wychowawczy.

Dodatek ten, podobnie jak poprzedzający go zasiłek wychowawczy, jest świadczeniem przysługującym opiekunowi, który korzysta z urlopu wychowawczego. Celem dodatku jest częściowe zrekompensowanie utraconego wynagrodzenia z uwagi na korzystanie z bezpłatnego urlopu wychowawczego. Mając na uwadze cel dodatku, osobie przebywającej na urlopie wychowawczym przysługuje jeden dodatek bez względu na ilość dzieci, nad którymi sprawowana jest opieka.

Zgodnie z art. 186 Kodeksu pracy, niezależnie od liczby dzieci urodzonych podczas jednego porodu, pracownikowi przysługuje jeden urlop wychowawczy i z tytułu przebywania na tym urlopie wychowawczym wypłacany jest przedmiotowy dodatek, a nie z tytułu urodzenia dziecka, czy też wychowywania więcej niż jednego dziecka urodzonych podczas jednego porodu. Urodzenie więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu, nie uprawnia do dwóch urlopów wychowawczych, do dwóch wynagrodzeń z pracy, ani do dwóch dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego. Na gruncie ww. dodatku, preferencją w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu, jest możliwość pobierania ww. dodatku przez okres 36. miesięcy, a więc 12 miesięcy dłużej niż w przypadku urodzenia jednego dziecka podczas porodu.

Powyższy stan prawny, zgodnie z którym, niezależnie od liczby dzieci urodzonych podczas jednego porodu, przysługuje jeden dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem

w okresie korzystania z urlopu wychowawczego był dość jednolicie stosowany do dnia 26 czerwca 2014 r., kiedy to Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale o sygnaturze
I OPS 15/13, dokonał wykładni dotychczasowych przepisów, w której stwierdził, że jeżeli osoba uprawniona korzysta z urlopu wychowawczego z tytułu opieki nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu i na każde z tych dzieci przysługuje jej zasiłek rodzinny, to wobec braku jednoznacznego zapisu, że przysługuje jej tylko jeden dodatek, do każdego z zasiłków rodzinnych na te dzieci przysługuje dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego.

Powyższa uchwała, pomimo iż nie ma mocy wiążącej w stosunku do gminnych organów właściwych realizujących świadczenia rodzinne, skutkuje rozbieżnościami w sposobie realizacji ww. dodatku przez gminy.

W związku z powyższym, niezbędne jest uregulowanie opisanej kwestii zgodnie z opisanym wyżej celem tego świadczenia, poprzez dodanie jednoznacznego zapisu, że osobie korzystającej z urlopu wychowawczego przysługuje jeden dodatek.

Istotne jest jednak, że uwzględniając potrzebę zwiększenia wsparcia rodziców ponoszących zwiększone wydatki w związku wychowywaniem więcej niż jednego dziecka (w szczególności w związku z urodzeniem więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu), proponuje się zwiększenie wysokości dodatku w przypadku sprawowania, w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, opieki nad więcej niż jednym dzieckiem.

Zgodnie z projektem kwotę dodatku zwiększa się o 400 zł:

 • -  na każde dziecko w wieku do ukończenia 6 roku życia, inne niż dziecko w związku z opieką nad którym udzielono urlopu wychowawczego,

 • -  drugie i każde kolejne dziecko w wieku do ukończenia 6 roku życia, urodzone podczas jednego porodu.

  Podwyższenie dodatku o kwotę 400 zł na każde dziecko w wieku do ukończenia 6 roku życia, inne niż dziecko w związku z opieką nad którym udzielono urlopu wychowawczego oznacza szacunkowo wzrost wydatków budżetu państwa o około 70 mln zł w skali roku.

 

Projekt ustawy nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.