czwartek, 19 październik 2017

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe

Dotyczy: wprowadzenia zmiany polegającej na przesunięciu terminu wejścia w życie reformy systemu oświaty o rok 

Proces legislacyjny: http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=B9E12AEDC306F7DAC1258154002B58F6 

Treść zmian: 

Ustawa

z dnia.............................. 2017 r.

o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe

Art. 1. W ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U z 2017 r. poz.60) wprowadza się następujące zmiany:

1) użyte w art. 1 w zdaniu wstępnym, w art. 116, w art. 117 ust. 1 – 4, w art. 118 w ust. 1, w art. 119 w ust. 2, w art. 120 w ust. 1 - 3, w art. 121 w ust. 1, 3, 4, 5, w art. 123, w art. 124, art. 125 ust. 1 – 3, art. 126, art. 127 ust. 1,w art. 128 wust.1,w art.129ust.2,4,6i14,wart.131wust.1,5pkt1,6pkt1,7pkt 1, w art. 132, w art. 134 w ust. 1 i 2, w art. 135 w ust. 1, 5, 6 pkt 1 i ust. 7 pkt 1, w art. 136, w art. 139 w ust. 2 w pkt 1 i 3, w ust. 7 i 8, w art. 140 w ust. 1, w art. 142 w ust. 2 pkt 1 i 3, w ust. 6, 7, w art. 143 w ust. 1, w art. 161, w art. 162 w ust. 1 i 2, w art. 163 w ust. 1, w art. 166 w ust. 1, 2, 4 i 6, w art. 167 w ust. 1, i 2, w art. 168, w art. 169 w ust. 1 i 2, w art. 170, w art. 171, w art. 172 w ust. 1 – 3, w art. 174 w ust. 1-3, w art. 175, w art. 176 w ust. 1 i 2, w art. 177 w ust. 1, 2, 4 i 6, w art. 180 w ust. 1, 2 i 5, w art. 181 w ust. 1 w pkt 1 i 2, w ust. 2, 3 i 4, w art. 191 w ust. 1 i 2, art. 192 w ust. 1 i 2, w art. 196 ust. 1 i 2, w art. 197 w ust. 1 i 2, w art. 204 w ust. 1 i 2, w art. 206 ust. 2 pkt 1 i 2, w art. 210 w ust. 1, w art. 211 w ust. 1, 2 i 5, w art. 213 w ust. 2 w pkt 1 i 2, w art. 217 w ust. 1, w art. 218 w ust. 1 i 2, w art. 222 w ust. 1, w art. 225 w ust. 1 i 3, art. 226 ust. 4, art. 231 w ust. 1, 2 i 4, w art. 233, w art. 234, w art. 235 w ust. 1 w art. 244, w art. 245, w art. 246 w ust. 1, 2 i 6, w art. 247 w ust. 1- 3, w art. 248, w art. 249 w ust. 1, w art. 250 w ust. 1, w art. 253 w ust. 1, w art. 254 w ust. 1, w art. 260, w art. 262, w art. 265 w ust. 1, 2 i 5, w art. 267 w ust. 1, w ust. 3 w pkt 1, w ust. 4 w pkt 1, w art. 300, w art. 304, w art. 305 ust. 1 i 2, w art. 306 w ust. 2, 3, 5, 8 i 10, w art. 307 w ust. 1, w art. 309 – 314, w art. 316, w art. 317, w art. 319 w ust. 1, w art. 322 w ust. 1 i 3, w art. 323, w art. 326 w ust. 1- 4, w art. 333

Projekt

w ust. 2, 3 i 4, art. 335 ust. 1, w art. 336, w art. 337 ust. 5 w pkt 1, w ust. 6, 7, 8, 11, 12, w art. 340 w ust. 1 w pkt 1, w ust. 2 w pkt 1, w art. 341 w ust. 1 w pkt 1, w ust. 2 w pkt 1, w art. 344, w art. 345 w ust. 1 w pkt 1 i 2, w art. 349, w art. 357 – 360, w art. 366 i w art. 369 w zdaniu wstępnym i w pkt 3 – 6, wyrazy „2017 r.” zastępuje się wyrazami „2018 r.”;

 1. 2)  użytewart.120wust.3i4,wart.125wust.3,wart.128ust.2,wart.129 ust. 2, 4, 6 i 15, w art. 131 w ust. 5, 6 i 7, w art. 132, w art. 134 w ust. 1 i 2, w art. 135 w ust. 5 w pkt 2, w ust. 6 i 7, w art. 136, w art. 138 ust. 2 pkt 1 i 3, w art. 139 ust. 2 i 8, w art. 140 ust. 1, w art. 142 ust. 2 i 7, , w art. 143 ust. 1, w art. 163 w ust. 1, w art. 166 ust. 2 i 3, w art. 167 w ust. 3, w art. 169 ust. 3, w art. 177 w ust. 1 i 5, w art. 180 w ust. 1, w art. 181 w ust. 4 –8, w art. 225 w ust. 1 i 3, w art. 258, w art. 265 w ust. 1, w art. 267 w ust. 3 i 4, w art. 268, w art. 271 w ust. 1, w art. 294, w art. 306 w ust. 3, 6 – 8 i 11, w art. 323, w art. 337 w ust. 5, 8,9, w art. 340 w ust. 1 w pkt 2, w ust. 2 pkt 2, w art. 341 w ust. 1 w pkt 2, w ust. 2 w pkt 2 i w art. 366, wyrazy „2018 r.” zastępuje się wyrazami „2019 r.”;

 2. 3)  w art. 103 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
  „1) w art. 10 w ust. 12 wyrazy "2014/2015-2020/2021" zastępuje się wyrazami

  "2015/2016-2021/2022";

 3. 4)  w art. 105 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

  „3) w art. 16 w ust. 11 w pkt 3 wyrazy "2017/2018" zastępuje się wyrazami "2018/2019";

 4. 5)  użytewart.127wust.2,wart.128wust.3,wart.129ust.4,6,13i15, w art. 131 ust. 5-7, w art. 132, w art. 134, art. 135 ust. 5 i 7, w art. 136, w art. 139 w ust. 2 i 8, w art. 140 w ust. 1, w art. 142 w ust. 2 i 7, w art. 143 w ust. 1, w art. 145-147, w art. 151, w art. 152 w ust. 1 i 2, w art. 153 w ust. 2,wart.157wust.1i2, wart.158, wart.159wust.1i2,wart.160,w art. 166 w ust. 4 i 5, art. 171, w art. 180 w ust. 2, w art. 181 ust. 7 – 11, w art. 183, w art. 184 w ust. 1 i 2, w art. 185 ust. 2, w art. 188 ust. 1, w art. 193 ust. 1- 3, w art. 194 w ust 1 i 2, w art. 195 ust. 1, w art. 206 w ust. 2, w art. 210 w ust.1i5,wart. 213 wust.2,wart.217wust.1i5,wart.220wust.1,w art.222wust.1,wart.231wust.1,2i4,wart.235wust.2,w art.237w

ust. 3, wart.238 wust.3,wart.240wust.3,wart.241wust.2i3,wart.242, w art. 243 w ust. 1, w art. 250 w ust. 3, w art. 251 ust. 1, w art. 252 w ust. 1, wart.254wust.3,wart.265wust.3i6,wart.267wust.4, wart.272 w ust. 1 -3, 9 i 11, w art. 290, w art. 320 w ust. 1, w art. 321-323, w art. 325, w art. 327 w ust. 1 i 2, w art. 334, w art. 335 ust. 2, w art. 337 w ust. 5 i 8, w art. 338 ust. 3, w art. 340 w ust. 1 i w art. 341 w ust. 1 i 2, wyrazy „2019 r.” zastępuje się wyrazami „2020 r.”;

 1. 6)  użytewart.127wust.3i4,wart.128wust.1i2,wart.129wust.8,11, w art. 130 w ust. 2, w 131 w ust. 6 w pkt 1, w art. 135 w ust. 6 w pkt 1, w art. 149 w ust. 1, 4 i 7, w art. 155 w ust. 1, 4 i 7, w art. 163 w ust. 2, w art. 164 w ust. 1, w art. 165 w ust. 1, 3, i 6, w art. 166 w ust. 2, w art. 176 w ust. 4, art. 177 w ust. 3 i 5, w ust. 6 w pkt 2, w art. 178, w art. 180 w ust. 3 i 4, w art. 181 w ust. 4 – 6, w art. 182 w ust. 2, w art. 187 ust. 1 i 4, w art. 202 ust. 1, w art. 203 ust. 1, 2 i ust. 3 pkt 1, w art. 204 ust. 1 – 4, w art. 205, w art. 211 w ust. 5, w art. 218 w ust. 4, w art. 225 w ust. 1, w art. 227, w art. 230 w ust. 1, w art. 264 ust. 1, w art. 273, w art. 274, w art. 277 w ust. 1, w art. 278, w art. 280, w art. 282, w art. 286, w art. 291 w ust. 1, 2 i 4, w art. 292 w ust. 1, w art. 293, w art. 302 w ust. 1 i 2, w art. 306 ust. 2, w art. 307 ust. 2, w art. 318, w art. 323, w art. 324, w art. 338 ust. 1 i 2, w art. 339, w art. 342, w art. 343 w ust. 2, w art. 345 ust. 2 i w art. 367, wyrazy „2017/2018” zastępuje się wyrazami „2018/2019”;

 2. 7)  użytewart.127wust.3,wart.128ust.3,129ust.8i11,wart.130ust.2, w art. 131 ust. 6 pkt 2, w art. 135 ust. 6 pkt 2, w art. 149 ust. 1 i 5, w art. 155 w ust. 1 i 5, w art. 165 w ust. 1 i 4, w art. 166 ust. 4 i 5, w art. 181 w ust. 7 - 10,

  w art. 187 w ust. 5, w art. 203 ust. 2, w art. 211 ust. 3, w art. 225 ust. 1, w art. 226 w ust. 1, w art. 227, w art. 229, w art. 230 w ust. 1, w art. 264 w ust. 2, w art. 268, w art. 273 w ust. 2 w pkt 2, w art. 280 w ust. 2, w art. 282 w ust. 2, w art. 286 w ust. 2, w art. 291 w ust. 2, w art. 295 w ust. 1 i 2, w art. 296 w ust. 1 w pkt 1, w art. 318, w art. 323, w art. 324, w art. 338 w ust. 1 w pkt 2, w ust. 2 w pkt 3, w art. 339 w ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt 3

8)

9)

10)

i w art. 343 ust. 2, wyrazy „2018/2019” zastępuje się wyrazami „2019/2020”;

użytewart.118wust.2,wart.128wust.1,wart.166wust.1,wart.177 w ust. 2, 4 i 6, w art. 180 ust. 5, w art. 181 w ust. 1 – 3, w art. 220 w ust. 1, w art. 221 w pkt 1, w art. 264 w ust. 1, w art. 317a, w art. 338 ust. 2, w art. 339 ust. 1 i 2, wyrazy „2016/2017” zastępuje się wyrazami „2017/2018”;

użyte w art. 298, w art. 299 w ust. 1 wyrazy „2014/2015-2016/2017” zastępuje się wyrazami „2015/2016-2017/2018”;

w art. 369 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) art. 66 pkt 3, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.”.

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Uzasadnienie

1. W ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r. poz. 60) – dalej u.p.w.p.o., proponuje się wprowadzenie zmiany polegającej na przesunięciu terminu wejścia w życie reformy systemu oświaty o rok.

2. Reforma oświaty (przygotowana w krótkim czasie i bez konsultacji) wzbudza krytykę oraz sprzeciw rodziców, organizacji pozarządowych, a przede wszystkim środowisk nauczycielskich i samorządowych, tak pod względem strukturalnym, jak i programowym. Organy prowadzące szkoły w krótkim czasie muszą wygenerować olbrzymie środki finansowe na remonty szkół, jak i wyposażenie nowych pracowni.

Ustawa w sposób nieprecyzyjny, a w zasadzie legislacyjnie błędny, określa status prawny nie tylko nauczycieli likwidowanych gimnazjów, ale i nauczycieli szkół, które będą łączone organizacyjnie z gimnazjami. W szczególności brak regulacji dotyczy nauczycieli zespołów szkół, w skład których wchodzą gimnazja, wykonujących w ramach stosunku pracy obowiązki we wszystkich szkołach zespołu.

W szczególności wyjaśnienia wymaga, czy przez „nauczyciela gimnazjum”, o którym mowa w art. 225 ust. 1 u.p.w.p.o., należy rozumieć tylko nauczycieli pozostających w stosunku pracy z gimnazjami, czy również nauczycieli mających nawiązane stosunki pracy z zespołami szkół, w skład których wchodzą gimnazja. Należy zauważyć, że większość gimnazjów jest przyporządkowana organizacyjnie zespołom szkół, więc błędem legislacyjnym jest brak regulacji normatywnych w treści u.p.w.p.o.

Nawet w przypadku uznania, iż art. 225 ust. 1 u.p.w.p.o. obejmuje także takie zespoły szkół, pojawia się następny problem interpretacyjny - czy art. 225 ust. 1 u.p.w.p.o. ma zastosowanie do nauczyciela zatrudnionego w zespole, który świadczy pracę wyłącznie na rzecz gimnazjum, nauczyciela zatrudnionego w zespole, który

 

świadczy pracę na rzecz gimnazjum oraz innych szkół wchodzących w skład zespołu, czy też nauczyciela zatrudnionego w zespole, który świadczy pracę na rzecz innych szkół niż gimnazjum, wchodzących także w skład zespołu (nie realizuje obowiązków w gimnazjum).

Ponadto w treści u.p.w.p.o. występują inne braki legislacyjne. Ustawa nie definiuje na przykład czy przez „nauczyciela gimnazjum”, o którym mowa w art. 225 ust. 1 u.p.w.p.o., rozumie się także nauczyciela uzupełniającego pensum w gimnazjum, a zatrudnionego w innej szkole.

Wyjaśnienia wymaga także to, czy art. 227 u.p.w.p.o. w latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 dotyczy nauczycieli szkół wchodzących w skład zespołu szkół niereorganizowanych w związku z reformą (np. szkół podstawowych aktualnie

działających, do których nie są włączane gimnazja.

Istnieje wątpliwość czy art. 227 u.p.w.p.o. dotyczy nauczycieli szkół przekształconych z gimnazjów, nauczycieli oddziałów gimnazjalnych funkcjonujących w szkołach podstawowych - po włączeniu gimnazjum np. do szkoły podstawowej, czy też dotyczy wszystkich nauczycieli szkoły podstawowej, przy której funkcjonują oddziały gimnazjalne - po włączeniu gimnazjum np. do szkoły podstawowej.

To jedynie część wątpliwości związanych ze stosowaniem u.p.w.p.o. Nieścisłość norm prawnych na gruncie u.p.w.p.o. prowadzi do fundamentalnych problemów związanych ze stosowaniem przepisów w praktyce. W konsekwencji wiele spraw związanych

ze stosunkiem pracy nauczycieli zapewne zakończy się postępowaniem sądowym.

Przesunięcie terminu wdrożenia reformy o rok to również dobry czas dla Ministerstwa Edukacji Narodowej na rzetelne i poparte konsultacjami przygotowanie obudowy programowo-dydaktycznej oraz ogólnopolskie doskonalenie nauczycieli, którzy będą realizowali te zmiany.