środa, 29 listopad 2017

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług [PAKIET GOSPODARCZY]

PROJEKT

USTAWA

z dnia …………………… 2017 r.

o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

Art. 1. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2017.1221 t.j.) , w załączniku nr 10 Wykaz towarów opodatkowanych stawką podatku w wysokości 5%:

 

 1. po pozycji 2 dodaje się pozycje 2a i 2b w brzmieniu:

2a

01.22

Owoce tropikalne i podzwrotnikowe

2b

01.23.1

Owoce cytrusowe

 

 1. pozycja 4 otrzymuje brzmienie:

4

ex 01.25

Pozostałe krzewy i drzewa owocowe oraz orzechy, z wyłączeniem nasion chleba świętojańskiego innych niż niełuszczone, niekruszone ani niemielone

 

 1. pozycje 5 – 8 skreśla się,

 2. pozycja 9 otrzymuje brzmienie:

9

01.26

Owoce oleiste

 

 1. po pozycji 9 dodaje się pozycję 9a w brzmieniu:

9a

01.27

Rośliny wykorzystywane do produkcji napojów

 

 1. pozycja 10 otrzymuje brzmienie:

10

01.28.1

Rośliny przyprawowe i aromatyczne nieprzetworzone

 

 1. pozycje 11 – 12 skreśla się,

 2. pozycja 13 otrzymuje brzmienie:

13

01.30.10.0

Rośliny żywe, cebulki, bulwy i korzenie, sadzonki i szczepy; grzybnia

 

 

 1. po pozycji 22 dodaje się pozycję 22a w brzmieniu:

22a

10.62

Skrobia i wyroby skrobiowe

 

 1. pozycja 23 otrzymuje brzmienie:

23

ex 10.71

Pieczywo; świeże wyroby ciastkarskie i ciastka, z wyłączeniem PKWiU 10.71.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją pieczywa oraz wyrobów cukierniczych i ciastek

 

 1. pozycja 24 otrzymuje brzmienie:

24

ex 10.72

Suchary i herbatniki; konserwowane wyroby ciastkarskie i ciastka, z wyłączeniem PKWiU 10.72.9 Usługi podwykonawców związane z produkcją sucharów i herbatników oraz konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek

 

 1. skreśla się pozycję 25,

 2. po pozycji 27 dodaje się pozycje 27a, 27b, 27c i 27d w brzmieniu:

27a

ex 10.81

Cukier, z wyłączeniem cukru i syropu klonowego, zawierającego dodatek środków aromatyzujących lub barwiących (PKWiU ex 10.81.13.0)

27b

10.82.2

Czekolada i wyroby cukiernicze

27c

ex 10.83

Kawa i herbata przetworzone, z wyłączeniem PKWiU 10.83.9 - Usługi podwykonawców związane z produkcją kawy i herbaty

27d

ex 10.84.12.0

Sosy; mieszanki przypraw; mąka i mączka z gorczycy oraz gotowa musztarda, z wyłączeniem musztardy gotowej

 

 1. po pozycji 28 dodaje się pozycje 28a i 28b w następującym brzmieniu:

28a

10.86.10.0

Przetwory homogenizowane oraz żywność dietetyczna

28b

10.89.11.0

Zupy i buliony oraz przetwory z nich

 

 1. po pozycji 29 dodaje się pozycję 29a w brzmieniu:

29a

ex 10.89.14.0

Ekstrakty i soki z mięsa, ryb i bezkręgowców wodnych - wyłącznie ekstrakty i soki z mięsa

 

 1. po pozycji 30 dodaje się pozycję w brzmieniu:

30a

ex 10.89.19.0

Pozostałe różne artykuły spożywcze, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem ekstraktów słodowych i produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2%

 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

UZASADNIENIE

 1. Potrzeba i cel projektu ustawy

Głównym celem przedmiotowego projektu jest ujednolicenie stawki podatku VAT na szeroko rozumiane artykuły żywnościowe i owoce. W obecnym stanie prawnym dla ww. artykułów stosowane są trzy stawki podatku na te wyroby tj. 5%, 7% i 22% (zgodnie z art. 146a Ustawy tymczasowo,
do dnia 31 grudnia 2018 r. podniesione w dwóch ostatnich przypadkach odpowiednio do 8% i 23%). Projekt zakłada ujednolicenie stawki podatku VAT do 5% na wszystkie artykuły żywnościowe objęte obecnie stawką 7% (do 31 grudnia 2018r stawka 8%) oraz wyrob
y spożywcze objęte stawką podatku 22% a do 31 grudnia 2018r stawką 23% (np. kawa, herbata, wyroby cukiernicze, czekolada).

Wśród podstawowych zalet ujednoliconej stawki VAT na artykuły żywnościowe wskazać należy:

 1. uproszczenie systemu podatkowego, przede wszystkim dla przedsiębiorców,

 2. ograniczenie nadużyć związanych z tzw. wyłudzeniem VAT - u, przede wszystkim w zakresie ograniczenia luk systemowych,

 3. ochronę najuboższych.

Zróżnicowane stawki podatku VAT na artykuły żywnościowe stanowią zbędną barierę o charakterze administracyjnym dla przedsiębiorców działających w branży spożywczej. Na porządku dziennym są sytuacje, w których podmioty gospodarcze wytwarzające albo obracające różnymi artykułami spożywczymi zobowiązane są naliczać VAT różnej wysokości do każdego z rodzaju sprzedanego produktu. Powyższe tworzy niepotrzebne bariery administracyjne utrudniające prowadzenie działalności gospodarczej. Stwarza to również pole do popełnienia błędu, w wyniku którego mogą powstać znaczne straty w majątku państwa oraz przedsiębiorcy.

Zróżnicowane stawki VAT stanowią również pole do nadużyć związanych z wyłudzeniami tego podatku, jako podatku o charakterze pośrednim. W ocenie projektodawcy, ujednolicenie stawek podatku VAT zmniejszy ryzyko nadużyć, w tym także wyłudzeń zwrotu podatku VAT. Zauważyć zatem należy, że projekt ten wpisuje się w uszczelnianie systemu fiskalnego w Polsce, zapoczątkowane przez rząd PO-PSL, a kontynuowane przez obecny rząd.

 1. Rzeczywisty stan w dziedzinie, która ma być unormowana oraz różnica pomiędzy dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym

Obecnie ustawa o podatku od towarów i usług przewiduje różne stawki podatku VAT na artykuły żywnościowe na poziomie 5%, 7% i 22% (zgodnie z art. 146a Ustawy tymczasowo, do dnia 31 grudnia 2018 r. podniesione w dwóch ostatnich przypadkach odpowiednio do 8% i 23%). Projektowany stan prawny zakłada ujednolicenie stawki podatku dla wyrobów spożywczych. Dotyczy to takich produktów jak owoce, przyprawy, skrobia, kawa, herbata, czekolada, wyroby cukiernicze, sosy, zupy czy pieczywo. Przy konstrukcji zapisów zmian w projekcie ustawy dotyczących obniżenia stawki podatku na produkty spożywcze ze stawki 8% (7% po 31 grudnia 2018r.) przyjęto zasady, według których obecnie ssą skonstruowane załącznik nr 3 (towary opodatkowane stawką 7%, 8% do 31.12.2018r) i załącznik nr 10 (towary opodatkowane stawką 5%), tj. do załącznika nr 10 dodane zostały produkty spożywcze, które są w załączniku nr 3, a nie ma ich w załączniku nr 10. Nie wykreśla się jednocześnie tych pozycji z załącznika nr 3 (obecnie również towary z załącznika nr 10 są w załączniku nr 3). Taki sposób redakcji przepisów wynika z objaśnienia zawartego pod załącznikiem nr 3, zgodnie z którym wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi, niż stawka której dotyczy załącznik.

Przewidywane skutki społeczne, gospodarcze, finansowe i źródła finansowania

Proponowane zmiany mają za zadanie zagwarantować ochronę mienia Skarbu Państwa między innymi poprzez ujednolicenie systemu podatkowego w zakresie obrotu artykułami spożywczymi.

Koszt dla budżetu wprowadzenia stawki VAT 5% dla artykułów spożywczych bez napojów bezalkoholowych to około 1,2 - 1,6 mld zł.

Ponieważ projekt dotyczy artykułów żywnościowych, obniżenie stawki podatku ma również znaczenie społeczne. Obniżenie to powinno przełożyć się na koszty zakupu tych towarów. Będzie to miało pozytywne znaczenie szczególnie dla najuboższych grup konsumentów, co jest szczególnie istotne przy rosnącej inflacji i wzroście cen wielu produktów spożywczych.

Proponowane rozwiązania poza skutkami o charakterze społecznym, będą miały szczególne znaczenie dla małych i średnich przedsiębiorstw, dla których koszty administracyjne związane z dużym zróżnicowaniem stawek jest szczególnie uciążliwe. Wiąże się to bowiem z komplikacją systemu księgowego u podatnika, wymaga dodatkowego nadzoru i kontroli, prowadzi do problemów klasyfikacyjnych, co w efekcie pociąga za sobą dodatkowe koszty oraz naraża podatników na popełnienie błędów w rozliczeniu podatku. Mali i średni przedsiębiorcy nie zawsze są w stanie korzystać w tym zakresie z profesjonalnej pomocy biur księgowych lub usługi takie są odpowiednio droższe. Wszystko to zatem przekłada się na dodatkowe koszty. Przykładem może być tu występujące obecnie zróżnicowanie stawek na różne rodzaje pieczywa świeżego (zróżnicowane w zależności od terminu przydatności do spożycia). Takie zróżnicowanie wymaga od podatnika śledzenia opisów na opakowaniach produktu lub jego specyfikacji. Sprzyja to również nadużyciom związanym z zamieszczaniem na opakowaniach opisów przydatności właściwych do zastosowania niższej stawki.

Źródłem finansowania będą kwoty podatku, jakie wpłyną w związku z uszczelnieniem systemu VAT w tym zakresie i ograniczeniem szarej strefy.

 1. Ocena zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej

Przedmiot projektu niniejszej ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.