wtorek, 04 kwiecień 2017

Interpelacja nr 11748 w sprawie "czystek kadrowych"

Do Prezesa Rady Ministrów: 

Szanowna Pani Premier!

Z dniem 1 marca 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U z 2016 r. poz. 1947 ze zm), która skonsolidowała dotychczasową administrację podatkowa i Służbę Celną. W wywiadach prasowych oraz pismach kierowanych do pracowników i funkcjonariuszy celnych Pan Marian Banaś wielokrotnie wskazywał (m. in. w piśmie z dnia 24.03.2017 r. do pracowników i funkcjonariuszy KAS), iż celem reformy Krajowej Administracji Skarbowej jest stworzenie jednostek organizacyjnych KAS opartych na silnej, merytorycznej kadrze, z wykorzystaniem istniejących zasobów. 

Powyższe oznacza oparcie działalności powstającej służby na wiedzy, zaangażowaniu i doświadczeniu osób obecnie już pracujących w strukturach podległych MF. Wskazywał również, iż w związku z tym dotychczasowi pracownicy oraz funkcjonariusze znajdą zatrudnienie w nowej strukturze KAS, z wyjątkiem tych osób, które przejdą na przysługujące im emerytury. Ponadto propozycji nie otrzymają osoby, które nie będą spełniać wymogu określonego w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej, czyli te, które były zatrudnione albo pełniły służbę w organach bezpieczeństwa państwa w czasach PRL.

Tymczasem docierają do mnie niepokojące sygnały, iż niektórzy dyrektorzy izb administracji skarbowej, pomimo zapewnień sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów dokonują „czystek kadrowych” w podległych organach podatkowych bez jakiejkolwiek oceny merytorycznej pracowników (w załączeniu mail Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy do naczelników urzędów skarbowych).

Mając na uwadze powyższe na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 9 maja 1996r o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2016 r. poz. 1510) uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Dlaczego jeden z dyrektorów izb administracji skarbowej, podwładny Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej nie stosuje się do poleceń?
  2. Czy powyższa praktyka jest powszechna w innych województwach?
  3. Czy Szef krajowej Administracji Skarbowej zamierza wyciągnąć konsekwencje służbowe wobec dyrektorów?
  4. Jakie były odpowiedzi poszczególnych naczelników urzędów skarbowych na załączony do interpelacji mail?
  5. Ile osób zostało wytypowanych przez naczelników do nie dawania propozycji pracy i jakie były przyczyny?

Z poważaniem

Janusz Cichoń 

 

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na interpelację Pana Janusza Cichonia Posła na Sejm RP z dnia 12 kwietnia 2017 r. nr 11748 w sprawie „czystek kadrowych” wyjaśniam co następuje.

Przedmiotowa sprawa została objęta przeze mnie wnikliwą analizą, z której wynika iż tworząc jednostki Krajowej Administracji Skarbowej na terenie woj. kujawsko-pomorskiego Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy prowadzi dialog z naczelnikami podległych urzędów skarbowych, celem rozeznania sytuacji kadrowej i zagwarantowania prawidłowego funkcjonowania poszczególnych jednostek organizacyjnych. Proces ten rozpoczął się już w ubiegłym roku i jest działaniem o charakterze ciągłym.

Odnosząc się do treści maila wskazać należy, że został on wyrwany z kontekstu szeregu działań przygotowujących do sprawnego przeprowadzenia reformy administracji skarbowej w obrębie województwa kujawsko-pomorskiego.

Określenie „czystki kadrowe” zawarte w komentarzu do treści maila stanowi nadinterpretację i jest bezpodstawne. Twierdzenie, że naczelnicy typują osoby, którym nie zostaną przedstawione propozycje pracy jest nieprawidłowe. Zwrócić bowiem należy uwagę, iż uprawnienie to zastrzeżone jest wyłącznie dla Dyrektora IAS, a pozyskanie jakichkolwiek opinii od naczelników, jako osób nadzorujących ma jedynie walor informacyjny. Pozostawanie z naczelnikami w ścisłej współpracy ma zagwarantować, by nowotworzona struktura Krajowej Administracji Skarbowej była oparta na silnych organizacyjnie jednostkach KAS, merytorycznej kadrze z wykorzystaniem dotychczasowych zasobów kadrowych.

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej zabiega o wzmocnienie kadrowe Urzędów m.in. poprzez ich zasilenie byłymi pracownikami Urzędu Kontroli Skarbowej i Izby Celnej. Zbiera ponadto informacje dotyczące zgłaszania przez pracowników zamiaru nie przyjęcia przyszłej propozycji pracy. Działanie takie ma na celu zapobieżenie negatywnym skutkom mogącym wpłynąć na funkcjonowanie podległych jednostek oraz zapewnienie ciągłości realizowanych zadań na właściwym poziomie.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej cyt.: „w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej może być zatrudniona osoba, która nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r. poz.1721), ani nie była ich współpracownikiem” - propozycji pracy bądź służby nie otrzymają osoby, które pełniły służbę zawodową lub pracowały w organach bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990.

Podkreślić należy, iż na dzień dzisiejszy Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy nie podjął żadnych ostatecznych decyzji odnośnie nie przedstawienia propozycji nowych warunków pracy.

Uprzejmie informuję, że składanie propozycji pracy lub pełnienia służby jest monitorowane przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Pismem z dnia 24 lutego 2017 r. o numerze SC6.0723.2.2017 skierowanym do Koordynatorów do utworzenia i organizacji Krajowej Administracji Skarbowej w województwach (skan pisma w załączeniu) Szef Krajowej Administracji Skarbowej zwrócił uwagę, że zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, Dyrektorzy Izb Administracji Skarbowej będą ponosić pełną odpowiedzialność za propozycje pracy/służby dla pracowników/funkcjonariuszy zatrudnionych/pełniących służbę w kierowanych przez nich jednostkach organizacyjnych. Błędy w zakresie przedmiotowych propozycji mogą skutkować nie tylko odpowiedzialnością dyscyplinarną Dyrektorów Izb, ale również odpowiedzialnością cywilnoprawną bądź nawet karną.

Podkreślił, iż niedopuszczalnym jest aby przy określaniu propozycji pracy bądź służby poza dobrem Krajowej Administracji Skarbowej uwzględnione zostały inne kryteria pozaustawowe, a wszelkie przejawy nepotyzmu i kumoterstwa będą w tym zakresie bezwzględnie rozliczone.

Ponadto, każdy pracownik i funkcjonariusz będzie mógł zwrócić się o dodatkową weryfikację otrzymanej propozycji. Wszelkie nieprawidłowości w tym procesie będą stanowiły podstawę konsekwencji dyscyplinarnych wobec osób odpowiedzialnych i będą traktowane z całą surowością.

Ponadto, zarządzeniem Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z dnia 20 marca 2017 r. został powołany Zespół do weryfikacji poprawności przydzielania funkcjonariuszy Służby Celno- Skarbowej do zadań w Krajowej Administracji Skarbowej oraz realizacji wytycznych w zakresie limitów etatów przeznaczonych dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.

Mam nadzieję, że przedstawione Panu informacje zostaną uznane za wystarczające.

z up. Ministra Rozwoju i Finansów
Paweł Cybulski
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej