poniedziałek, 16 styczeń 2017

Interpelacja nr 9361 w sprawie współpracy organów podatkowych z sądami

Do ministra finansów: 

Na podstawie art. 84 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 z dnia 06.05.2015 r.) sądy, komornicy sądowi oraz notariusze są obowiązani sporządzać i przekazywać właściwym organom podatkowym informacje wynikające ze zdarzeń prawnych, które mogą spowodować powstanie zobowiązania podatkowego.

Na mocy § 2 tegoż artykułu, zostało wydane rozporządzenie wykonawcze Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie określenia rodzajów i zakresu informacji przekazywanych organom podatkowym przez sądy, komorników sądowych i notariuszy oraz terminu, formy, z uwzględnieniem formy wypisu aktu i sposobu ich przekazywania – (Dz.U. z 2004r., nr 156, poz. 1640 z dnia 08.07.2004 r. ze zmianami). Zgodnie z treścią § 2 ww. rozporządzenia sądy przekazują organowi podatkowemu właściwemu miejscowo według ich siedziby, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, następujące informacje wynikające ze zdarzeń prawnych, które mogą spowodować powstanie zobowiązania podatkowego:

1) odpisy postanowień (ugody sądowej): o podziale majątku wspólnego (art. 567 Kpc), o stwierdzeniu nabycia własności przez zasiedzenie (art. 610 § 2 Kpc), o zniesieniu współwłasności (art. 622-625 Kpc), o stwierdzeniu nabycia spadku (art. 669, art. 677, art. 681 i art. 690 § 2 Kpc), o uchyleniu postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku (art. 678 Kpc), o zmianie postanowienia stwierdzającego nabycie spadku (art. 679 § 1 Kpc), o dziale spadku (art. 688 Kpc), dotyczących europejskiego poświadczenia spadkowego (art. 11421 i art. 11424 Kpc), o przysądzeniu własności nieruchomości (art. 998 Kpc) i innych składników majątkowych, z których egzekucje prowadzi się według przepisów o egzekucji z nieruchomości.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości enumeratywnie wymienia informacje, które mogą spowodować powstanie zobowiązania podatkowego i są przekazywane do organów skarbowych, niejako z urzędu. Katalog przekazywanych informacji nie obejmuje jednak orzeczeń sądów dotyczących np.: separacji czy rozwodów, które to również mają wpływ na prawidłowe rozliczanie się z dochodów uzyskanych np. przez małżonków (wykluczają łączne ich opodatkowanie). Tym samym organy podatkowe nie mają niezbędnej bazy danych, która dałaby podstawę weryfikacji poprawności dokonywanych rozliczeń. Mogą jednak wystąpić na podstawie art. 82 § 1 pkt 1 oraz 82 b Ordynacji podatkowej do sądów o przesłanie niezbędnych informacji.

W związku z powyższym proszę o ustalenie czy organy podatkowe zwracały się o takie informacje (separacje, rozwody) w latach 2012-2016 do odpowiednich sądów okręgowych? Jeżeli tak, proszę o podanie liczby takich urzędów.

Zgłaszający: Jarosław Urbaniak, Tadeusz Aziewicz, Rafał Grupiński, Janusz Cichoń  

 

Odpowiedź: http://orka2.sejm.gov.pl/INT8.nsf/klucz/658C47EE/%24FILE/i09361-o1.pdf