piątek, 04 listopad 2016

Interpelacja nr 7505 w sprawie czynników, jakie przyczyniły się do wzrostu efektów działań urzędów kontroli skarbowej

Do ministra finansów: 


Szanowny Panie Ministrze!

W publikacjach prasowych i informacjach medialnych z początku sierpnia oraz października br. wiceminister finansów, Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej Wiesław Jasiński, poinformował, że w trzech kwartałach 2016 r. nastąpił wzrost (rok do roku) kwot wynikających z decyzji wydanych przez kontrolę skarbową (za I półrocze ponad 9,5 mld zł i wzrost o 36,6 %) oraz wpłat do budżetu (podatnicy w I półroczu wpłacili 566,5 mln zł – wzrost o 35,7 mln zł). Podał także kwotę „zatrzymanych przez inspektorów” wypłat z budżetu nienależnego zwrotu podatku VAT (instytucja nie znana prawu podatkowemu).

Wiceminister skomentował, że powyższe dane świadczą o wyraźnym wzroście skuteczności kontroli skarbowych, a przyczyniły się do tego wprowadzone już przez resort finansów zmiany. Wymienił m.in. zmiany kadrowe w urzędach kontroli skarbowej, zmiany zasad oceny skuteczności inspektorów, czy lepszą współpracę służb skarbowych z prokuraturami.

Wiceminister Wiesław Jasiński objął stanowisko Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej w dniu 4 grudnia 2015 r. Zmiany na stanowiskach dyrektorów urzędów kontroli skarbowej miały miejsce przede wszystkim w grudniu 2015 r., oraz miesiącach następnych, aż do odwołania 15 na 16 dyrektorów.

Wobec przedstawionej przez wiceministra - Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej diagnozy czynników, jakie przyczyniły się do wzrostu efektów działań urzędów kontroli skarbowej, wśród których wymienił zmiany kadrowe, na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2016 r. poz. 1510) uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Jaka była kwota ustaleń kontroli skarbowej za I, II, i III kwartał 2016 roku z decyzji wydanych w tych okresach oraz jaki był udział procentowy i kwotowy z decyzji kończących postępowania kontrolne wszczęte po 4 grudnia 2015 r. ?
  2. Jakie były wpłaty ogólnie z decyzji wydanych w powyższych okresach (osobno I, II, i III kwartał 2016 r.) oraz jaki udział procentowy i kwotowy stanowią wpłaty wynikające z decyzji kończących postępowania kontrolne wszczęte po 4 grudnia 2015 r.?
  3. Jaki udział procentowy w wartości wpłat będących efektem dokonanych korekt deklaracji stanowią wpłaty z korekt dotyczące postępowań kontrolnych wszczętych po 4 grudnia 2015 r.?
  4. Czy wartość (przykładowo 266,1 mln zł za I półrocze 2016 r.), określoną mianem „zatrzymanych przez inspektorów wypłat z budżetu nienależnego zwrotu podatku VAT” należy rozumieć jako kwotę określonych decyzjami zaległości podatkowych, czy jako kwotę zabezpieczoną na poczet zaległości w postępowaniach w toku?
  5. Jeżeli podana kwota z pytania 4 wynika z decyzji kończących postępowania, to jaki jest w podanej kwocie udział, procentowy i kwotowy, kwot z decyzji kończących postępowania kontrolne wszczęte po 4 grudnia 2015 r.?

Powyższe dane proszę podać w zestawieniu zbiorczym oraz w poszczególnych województwach – Urzędach Kontroli Skarbowej kierowanych przez Dyrektorów Urzędów Kontroli Skarbowej.

 

Z poważaniem,

Janusz Cichoń 

 

Odpowiedź: http://orka2.sejm.gov.pl/INT8.nsf/klucz/658C47ED/%24FILE/i07505-o1.pdf