poniedziałek, 03 kwiecień 2017

Interpelacja nr 11639 w sprawie planowanych zmian w opiece prenatalnej

Do ministra zdrowia: 

Szanowny Panie Ministrze,

pojawiły się informacje o planowanych zmianach w opiece prenatalnej. Cięciom budżetowym ma zostać poddane prowadzenie skomplikowanych ciąż, trudnych porodów i ratowanie chorych noworodków.

Niepokojące jest zaproponowane przez resort zdrowia obniżenie wycen procedur neonatologicznej, kardiologicznej i kardiochirurgicznej o 60 procent.

Wprowadzenie zmian spowoduje stratę przychodów dla głównych szpitali pediatrycznych w Polsce.

Wprowadzenie zmian sprawi, że będzie mniej pieniędzy dla dzieci, które będą potrzebować intensywnej pomocy w pierwszych dniach i miesiącach życia.

Z jednej strony rząd uruchomił program 500+, który ma korzystnie wpłynąć na wzrost urodzeń. Z drugiej strony szuka oszczędności wśród noworodków i planuje obciąć finansowanie opieki prenatalnej.

Działania resortu zdrowia doprowadzą do tego, że niebawem kobiety zaczną się bać zachodzić w ciążę.

Panie Ministrze, proszę o odpowiedź na pytania:

1. Czy resort zdrowia planuje zmianę stawek w prowadzeniu skomplikowanych ciąż, trudnych porodów i ratowaniu chorych noworodków?

2. Dlaczego rząd oszczędza na noworodkach, które z powodzeniem można wyleczyć?

Z wyrazami szacunku

MONIKA WIELICHOWSKA

Poseł na Sejm RP 

 

Odpowiedź: 

Warszawa, 25-04-2017

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację nr 11639 z dnia 10 kwietnia 2017 r., Posłanki Pani Moniki Wielichowskiej w sprawie planowanych zmian w opiece prenatalnej, uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych informacji.

Ad 1. Zgodnie z art. 31e ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.) Minister Zdrowia może dokonać zmiany poziomu lub sposobu finansowania lub warunków realizacji świadczenia gwarantowanego. Dokonanie zmiany poziomu lub sposobu finansowania następuje po uzyskaniu rekomendacji Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji, zwana dalej Agencją.

Mając powyższe na uwadze, Agencja prowadzi obecnie współpracę oraz podjęła dialog z ośrodkami realizującymi świadczenia gwarantowane z zakresu ginekologii i położnictwa. Zakończenie prac w zakresie grup N01-N13 planowane jest na koniec czerwca 2017 r.

Agencja pracuje nad ustaleniem faktycznych kosztów świadczeń, które ponoszą świadczeniodawcy w zakresie świadczeń ginekologicznych i położniczych. Agencja zwróciła się więc do świadczeniodawców z prośbą o udostępnienie pełnych danych medyczno-kosztowych w tym zakresie, ponieważ projekty taryf świadczeń gwarantowanych związanych z ciążą i porodem finansowanych w ramach JGP: N01- N13 ujęte w raporcie taryfikacyjnym, opublikowanym na stronie internetowej Agencji, zostały ustalone na podstawie rzeczywistych kosztów realizacji świadczeń, pozyskanych od świadczeniodawców w celu zwiększenia próby danych. Agencja kilkukrotnie zwracała się do świadczeniodawców chętnych do przekazania danych niezbędnych do ustalenia taryfy, mimo to, nie udało się pozyskać pożądanego poziomu reprezentatywności. Informacje przekazane przez świadczeniodawców zawierały wiele nieprawidłowości wynikających z kodowania rozpoznań i procedur medycznych, a także niewłaściwego przypisywania do grupy JGP.

Ponadto w ramach procedury konsultacji projektów taryf świadczeń, które Agencja wprowadziła w celu nawiązania dialogu z przedstawicielami szeroko rozumianego środowiska, nie wpłynęła żadna uwaga do przedstawionych propozycji w zakresie położnictwa.

Jednocześnie informuję, że Rada ds. Taryfikacji negatywnie zaopiniowała przedmiotowe taryfy świadczeń ze względu na ograniczenia przedstawionych przez świadczeniodawców oszacowań w tym zakresie. W związku z powyższym zaleciła jednocześnie przebudowę grup JGP w zakresie położnictwa, przy udziale towarzystw naukowych z dziedziny ginekologii i położnictwa. Prezes Agencji przychylił się do tej opinii i podjęto dalsze prace analityczne.

Ad 2. Opublikowany przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, zwaną dalej Agencją, w dniu 27 stycznia 2017 r. komunikat o wynikach analizy kosztów nie był informacją o dokonanej bądź planowanej obniżce wycen. Celem przedmiotowego komunikatu jest rzetelne ustalenie faktycznych kosztów ich realizacji. Pozyskana dotychczas próba danych dla tych świadczeń budzi jednak wątpliwości Agencji co do reprezentatywności, kompletności oraz prawidłowości w kodowaniu i grupowaniu świadczeń i w związku z tym może nie do końca odzwierciedlać rzeczywiście ponoszone przez świadczeniodawców koszty. Sposób postępowania, polegający na przedstawieniu wyników analiz jeszcze przed fazą konsultacji publicznych, dotyczących projektów taryf, był także odpowiedzią Agencji na wielokrotnie zgłaszane przez świadczeniodawców prośby. Agencja chce tym samym zwrócić uwagę świadczeniodawców, ekspertów klinicznych, konsultantów, że brak odpowiedniej liczby danych może spowodować poważne konsekwencje w późniejszej wycenie.

Równolegle z opublikowaniem komunikatu, na stronie Agencji zostało zamieszczone ogłoszenie o kolejnym postępowaniu dotyczącym gromadzenia danych do wyceny wspomnianych świadczeń. Skutkiem tych działań było zwiększenie liczby szpitali, które zadeklarowały chęć podjęcia współpracy. Wobec powyższego Agencja pozyska szereg dodatkowych informacji o ponoszonych kosztach, co będzie podstawą do wznowienia prac analitycznych i przeliczenia propozycji wycen.

Ministerstwo Zdrowia nie planuje zmniejszenia finansowania świadczeń z zakresu neonatologii. Opieka nad matką i dzieckiem stanowi szczególny priorytet w polityce zdrowotnej rządu i wszelkie działania podejmowane przez Ministerstwo są ukierunkowane na poprawę sytuacji w tym obszarze.

Ponadto celem prowadzonych prac przez Agencję jest urealnienie taryf świadczeń do poziomu kosztów ponoszonych przez szpitale, a więc w znakomitej większości przypadków dąży się do ich podniesienia. Jest to jednak możliwe jedynie na podstawie rzetelnie przygotowanych danych medyczno-kosztowych, które powinny trafić do Agencji od jak największej liczby szpitali, w także tych świadczących opiekę na najwyższym poziomie referencyjności.

Z wyrazami szacunku,

Z upoważnienia

MINISTRA ZDROWIA

SEKRETARZ STANU

Józefa Szczurek-Żelazko