wtorek, 25 kwiecień 2017

Interpelacja nr 12111 w sprawie złamania regulaminu przy przyznawaniu dotacji w programie - Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

Do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej: 

Szanowna Pani Minister,

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej złamało regulamin w najważniejszym programie dotacyjnym – Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Pani Minister wbrew regulaminowi odjęła punkty przyznane przez ekspertów, tym samym odbierając dotację: Stowarzyszeniu Sędziów Polskich „Iustitia”; Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana; prawniczemu think-tankowi „Inpris”. Z kolei dodatkowe punkty Pani Minister przyznała szesnastu gorzej ocenionym projektom – jednocześnie podnosząc ich punktację i przydzielając dotację.

Dotychczas nigdy nie zdarzało się, aby odbierano punkty projektom, które uzyskały ich wystarczająco dużo od ekspertów.

Dotacje odebrano organizacjom, zajmującym się szerzeniem integracji europejskiej i monitoringiem wymiaru sprawiedliwości. Dofinansowanie otrzymały organizacje katolickie i projekty, które mają krzewić wartości "rodzinne" i "patriotyczne postawy".

Resort na podstawie tzw. oceny strategicznej, może przyznać dofinansowanie projektom, które uzyskały mniejszą liczbę punktów w ocenie merytorycznej ekspertów. Jednak aby było to zgodne z regulaminem, minister musi przedłożyć pisemne uzasadnienie swojej decyzji. W tym przypadku uzasadnienia zabrakło.

Z kolei zgodnie z regulaminem, minister nie ma prawa odejmować punktów, tym samym zabierać dotacji projektom, które zostały wysoko ocenione przez ekspertów.

Ponadto kolejnym złamaniem regulaminu jest fakt, że budżet projektów, które dostały dofinansowanie na podstawie oceny strategicznej, przekracza regulaminową granicę 10 procent wszystkich przyznanych środków FIO i sięga aż 13 procent.

Pani Minister, proszę o odpowiedź na następujące pytania:

1. Dlaczego Pani Minister nie przedstawiła pisemnego uzasadnienia swojej decyzji o przyznaniu dodatkowych punktów szesnastu gorzej ocenionym projektom, mimo, że wymaga tego regulamin?

2. Dlaczego wbrew regulaminowi, Pani Minister odjęła punkty projektom wysoko ocenionym przez ekspertów?

3. Dlaczego złamano regulamin i budżet projektów, które dostały dofinansowanie na podstawie oceny strategicznej, przekracza regulaminową granicę 10 procent wszystkich przyznanych środków FIO?

4. Jak resort ocenia skutki takich złych praktyk w dłuższym okresie w relacjach z organizacjami pozarządowymi?

Z wyrazami szacunku

MONIKA WIELICHOWSKA

Poseł na Sejm RP 

 

Odpowiedź: 

 

 

Warszawa, 29-05-2017

Szanowny Panie Marszałku!

w nawiązaniu do interpelacji nr 12111 w sprawie rozstrzygnięć Konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2017, złożonej przez Panią Poseł Monikę Wielichowską w dniu 10 maja 2017 r., proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień.

Wyniki Konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2017 w ramach Priorytetu 3 i 4 zostały ogłoszone 21 kwietnia br. Zgodnie z Regulaminem Konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2017 w kompetencji ministra ds. zabezpieczenia społecznego pozostaje możliwość dokonania oceny strategicznej. Począwszy od 2013 r. wyniki oceny strategicznej ministra upubliczniane są na liście rankingowej poprzez oznaczenie skrótem, wskazującym na dokonanie takiej oceny (DOS – dofinansowany oceną strategiczną, lub NDOS – niedofinansowany oceną strategiczną). Ocena strategiczna dokonywana jest na podstawie karty oceny, co oznacza, że oferta dofinansowana oceną strategiczną posiada pisemne uzasadnienie podjętej przez ministra decyzji. 

W wyniku dokonania oceny strategicznej punktacja poszczególnych ofert może się zmienić, bowiem oferta podlega ponownej analizie i ocenie, która uwzględnia realizację bieżących polityk publicznych oraz inne przesłanki określone w Regulaminie. Dodanie lub odjęcie punktów na skutek oceny strategicznej, może prowadzić do przyznania lub nieprzyznania dofinansowania. Warto również podkreślić, że ocena merytoryczna jest dokonywana przez komisję konkursową przy wsparciu ekspertów, którzy pełnią rolę pomocniczą . Na uwagę zasługuje również fakt, że ostatecznego wyboru dofinansowanych ofert dokonuje organ, co wynika zarówno z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.), jak i z Regulaminu FIO 2017. Ponadto Regulamin nie zakłada, iż ocena strategiczna może mieć wyłącznie wymiar pozytywny. 

Regulamin Konkursu FIO 2017 zakłada także, że minister dokonując oceny strategicznej może zdecydować o rozdysponowaniu 10% środków przeznaczonych na dotację w danym roku. W chwili obecnej trwa proces podpisywania umów ze wszystkimi Oferentami, którzy otrzymali dofinasowanie w ramach konkursu FIO 2017. Ostateczne oszacowanie limitu wykorzystanego w ramach dokonywania oceny strategicznej możliwe będzie po zakończeniu procesu podpisywania umów z Oferentami. Warto dodać, że 2016 r. w wyniku oceny strategicznej dofinansowanie otrzymało jedynie 10 organizacji. Jest to bardzo duży spadek w porównaniu z rokiem 2015, kiedy to dofinansowano w trybie oceny strategicznej aż 114 podmiotów na łączną kwotę ponad 6 mln zł., co znacznie przekraczało przyjęty w Regulaminie dziesięcioprocentowy limit.

Poniżej zamieszczone jest zestawienie zawierające informację o liczbie ofert dofinansowanych w ramach oceny strategicznej: 

  • 2013 r. 45 ofert, 
  • 2014 r. 70 ofert,
  • w 2015 r. 114 ofert, 
  • w 2016 r. 10 ofert.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jako gospodarz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tworzy warunki współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Efektem tej funkcji jest m.in. pilotażowe i modelowe wdrażanie różnorodnych mechanizmów współpracy wspomagających organizacje pozarządowe w realizacji istotnych z punktu widzenia rządu i obywateli polityk publicznych. Ponadto, jako pierwsze z ministerstw podjęło się opracowania resortowego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. W 2016 r. w ramach funkcjonowania Programu współpracy zrealizowano 12 programów, zawarto ponad 1 tys. umów, zaś wartość środków przekazanych na realizację tych działań wyniosła 340 mln zł. Warto podkreślić, że prowadzenie pogłębionej współpracy z sektorem pozarządowym doprowadziło do sytuacji, w której podmioty trzeciego sektora nie są traktowane jedynie jako realizatorzy zadań publicznych i dostarczyciele usług społecznych, ale są postrzegane także jako kreatorzy innowacyjnych rozwiązań świadczący wsparcie w licznych procesach decyzyjnych poprzez funkcjonowanie w gremiach opiniodawczo-doradczych takich jak rady, komitety, czy zespoły. 

Biorąc powyższe pod uwagę prowadzona przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej współpraca z organizacjami pozarządowymi jest oparta na wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zasadach: partnerstwa, pomocniczości, a przede wszystkim uczciwej konkurencji i jawności. W związku z tym nie może być mowy o jakichkolwiek złych praktykach w relacjach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z organizacjami pozarządowymi. 

Z wyrazami szacunku, 

sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Krzysztof Michałkiewicz