piątek, 19 maj 2017

Interpelacja nr 12400 w sprawie ataków na siedzibę Kampanii Przeciw Homofobii

Do prezesa rady ministrów: 

Szanowny Pan

ADAM LIPIŃSKI

Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania

Szanowny Panie Pełnomocniku,

w ostatnich dniach doszło do ponownego ataku na siedzibę Kampanii Przeciw Homofobii. W minionym roku trzykrotnie doszło do takiego ataku.

Działacze praw człowieka stanowią ważną część społeczeństwa. Tymczasem pracownicy organizacji walczącej o prawa człowieka czują się zagrożeni. Są pewni, że ataki związane są bezpośrednio z profilem działalności organizacji. Adres siedziby Kampanii Przeciw Homofobii jest powszechnie znany, a w oknie widoczna jest tabliczka z nazwą organizacji.

Kampania Przeciw Homofobii oraz inne organizacje, które walczą o prawa człowieka, od lat apelują o konieczności nowelizacji kodeksu karnego, aby kwestie dotyczące orientacji seksualnej były brane pod uwagę jako przesłanki, na podstawie których popełniane są przestępstwa z nienawiści.

Jak wynika z raportu Kampanii Przeciw Homofobii zrealizowanego we współpracy z Centrum Badań nad Uprzedzeniami Uniwersytetu Warszawskiego, średnio 3 na 10 osób LGBT (lesbijki, geje, osoby biseksualne) w Polsce doświadczyło przemocy fizycznej lub psychicznej. Sytuacja wygląda jeszcze gorzej w przypadku osób transpłciowych, które doświadczają przemocy znacznie częściej (5 na 10 osób).

Brak stanowczych reakcji na wcześniejsze ataki, daje sprawcom sygnał, że bez konsekwencji mogą uderzać w organizacje działające na rzecz praw człowieka. Sprawcy zastraszający środowisko LGBT czują się bezkarni.

Panie Pełnomocniku,

1. Jakie jest stanowisko Pana Pełnomocnika w tej sprawie i kiedy z tym stanowiskiem zapozna Pan Pełnomocnik opinię publiczną?

2. Jakie działania podejmie Pan Pełnomocnik w sprawie ataków na siedzibę Kampanii Przeciw Homofobii?

3. Czy Pan Pełnomocnik podejmie inicjatywę, w sprawie nowelizacji kodeksu karnego, aby kwestie dotyczące orientacji seksualnej były brane pod uwagę jako przesłanki, na podstawie których popełniane są przestępstwa z nienawiści?

4. Czy Pan Pełnomocnik ma pomysł na to, jak zatrzymać falę homofobicznej agresji, która zalewa Polskę?

5. Ile wniosków o interwencję w sprawie ataków skierowanych w kierunku środowiska LGBT wpłynęło do Pełnomocników Rządu do Spraw Równego Traktowania w ciągu ostatnich 18 miesięcy?

Z wyrazami szacunku

MONIKA WIELICHOWSKA 

Poseł na Sejm RP 

 

Odpowiedź: 

Warszawa, 09-06-2017

Szanowny Panie Marszałku,

w związku z interpelacją nr 12400 z dnia 23 maja 2017 r. Pani Poseł Moniki Wielichowskiej w sprawie ataków na siedzibę Kampanii Przeciw Homofobii udzielam odpowiedzi na zadane pytania:

W związku z doniesieniami medialnymi o przypadkach zachowań o charakterze chuligańskim wobec siedziby oraz działaczy organizacji pozarządowej Stowarzyszenie Kampania Przeciw Homofobii w dniu 4 marca 2016 roku, Wojciech Kaczmarczyk, Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania wydał i opublikował na stronie internetowej Pełnomocnika www.rownetraktowanie.gov.pl oświadczenie[1] dotyczące ww. wypadków.

W przedmiotowym oświadczeniu ówczesny Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania napisał, że ze smutkiem słucha informacji o takich zdarzeniach. Potępił tego typu działania, jak i każdą formę przemocy. Wyraził opinię, że przemoc nigdy nie prowadzi do rozwiązania problemów. Napisał również, że w społeczeństwie występują najróżniejsze poglądy, często sprzeczne i nie każda postawa znajduje zrozumienie oraz akceptację. Niedopuszczalne są jednak ataki na siedziby jakichkolwiek organizacji pozarządowych. One bowiem stanowią nieodzowną cześć społeczeństwa obywatelskiego i przyczyniają się do jego budowy i umacniania. Ponadto, w szerszym kontekście monitorowania sytuacji w zakresie przestrzegania zasady równego traktowania, 17 maja 2016 roku Pełnomocnik zorganizował spotkanie na temat przestępstw motywowanych uprzedzeniami. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Prokuratury Krajowej, Policji, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, związków wyznaniowych, stowarzyszeń mniejszości narodowych, etnicznych i cudzoziemców oraz organizacji zajmujących się prawami człowieka i przeciwdziałaniem przestępstwom motywowanym uprzedzeniami. Spotkanie poświęcone było głównie przestępstwom o charakterze rasistowskim i ksenofobicznym: skali tego zjawiska w Polsce, działaniom prowadzonym przez instytucje publiczne oraz możliwościom podniesienia skuteczności tych działań. Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania podsumowując spotkanie podkreślił, że nie ma i nie może być pobłażania dla przestępstw motywowanych uprzedzeniami.

W dniu 8 maja 2017 r. do Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania wpłynęło pismo Kampanii Przeciwko Homofobii związane z kolejnym zajściem pod siedzibą Stowarzyszenia. W związku z powyższą sprawą, w odpowiedzi udzielonej Stowarzyszeniu Kampania Przeciw Homofobii, jako Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania, realizujący politykę rządu w zakresie zasady równego traktowania, w tym przeciwdziałania dyskryminacji oraz zobowiązany do podejmowania działań zmierzających do eliminacji lub ograniczenia skutków powstałych w wyniku naruszenia zasady równego traktowania wyraziłem swoje zaniepokojenie informacjami o stosowaniu przemocy i atakach motywowanych nienawiścią i dyskryminacją wobec jakiejkolwiek z grup społecznych. Wyraziłem również stanowczą dezaprobatę wobec tego typu zachowań. Argumentem w największych sporach i różnicach poglądów nie może być bowiem stosowanie przemocy. 

Ponadto, w związku z tym zdarzeniem zwróciłem się pisemnie do Komendanta Głównego Policji z prośbą o udzielenie informacji, jakie działania Policji zostały podjęte w ww. sprawie. Do chwili obecnej nie otrzymałem odpowiedzi na swoje wystąpienie.

Odnosząc się do pytania Pani Poseł dotyczącego kwestii związanej z wprowadzeniem zmian w Kodeksie karnym w celu karania przestępstw z nienawiści, jako aktów dyskryminacji i przemocy ze względu na orientację seksualną, pragnę poinformować, że Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania działa na podstawie ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (Dz. U. z 2016 r. poz. 1219). Zgodnie z ww. ustawą Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania nie posiada inicjatywy legislacyjnej i w związku z tym nie mogę podjąć się inicjatywy nowelizacji Kodeksu karnego. Ponadto pragnę poinformować, że kompetencje w zakresie przygotowywania projektów kodyfikacji prawa cywilnego, w tym rodzinnego, oraz prawa karnego przysługują Ministrowi Sprawiedliwości, stosownie do art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 888) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego działania Ministra Sprawiedliwości (Dz. U. poz. 1901).

Odnosząc się do pytania Pani Poseł dotyczącego liczby wniosków o interwencję związanych z dyskryminacją ze względu na orientację seksualną wpływających do Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania, uprzejmie informuję, że w roku 2016 płynęło 5 wniosków, natomiast do końca maja 2017 roku wpłynęły 2 wnioski.

Z poważaniem,

Adam Lipiński

[1] http://www.spoleczenstwoobywatelskie.gov.pl/aktualnosci/oswiadczenie-pelnomocnika-w-sprawie-atakow-na-organizacje-lgbt 

Interpelacja ponowna: 

Szanowny Panie Pełnomocniku,

pracownicy organizacji walczącej o prawa człowieka – Kampanii Przeciw Homofobii wciąż czują się zagrożeni kolejnymi atakami na swoją siedzibę.

Rząd nie podejmuje konkretnych działań, w celu zapewnienia bezpieczeństwa środowisku LGBT. Sprawcy zastraszający środowisko LGBT pozostają bezkarni, nie ponoszą odpowiedzialności za swoje ataki.

Z pewnością ataki będą się powtarzać, dopóki nie zostaną podjęte odpowiednie kroki w celu nowelizacji Kodeksu karnego, aby kwestie dotyczące orientacji seksualnej były brane pod uwagę jako przesłanki, na podstawie których popełniane są przestępstwa z nienawiści.

W odpowiedzi na moją interpelację poselską w sprawie ataków na siedzibę Kampanii Przeciw Homofobii poinformował mnie Pan Pełnomocnik, że nie posiada Pan inicjatywy legislacyjnej i nie może podjąć inicjatywy nowelizacji Kodeksu karnego.

Panie Pełnomocniku,

1. Jakie zatem konkretne działania podjął Pan Pełnomocnik w celu zapobiegania kolejnym atakom na Kampanię Przeciw Homofobii?

2. Czy podjął Pan Pełnomocnik na posiedzeniu rządu temat konieczności wprowadzenia zmian w Kodeksie karnym w celu karania przestępstw z nienawiści, jako aktów dyskryminacji i przemocy ze względu na orientację seksualną?

3. Czy przygotował Pan inicjatywę, z którą zwrócił się do Pani Premier i Ministra Sprawiedliwości?

4. Czy przedstawi Pan opinii publicznej odpowiedź komendanta głównego Policji na Pańskie pisemne wystąpienie z prośbą o udzielenie informacji, jakie działania Policji zostały podjęte w sprawie?

MONIKA WIELICHOWSKA 

Poseł na Sejm RP 

 

Odpowiedź ponowna: 

Warszawa, 26-07-2017

Szanowny Panie Marszałku,

odpowiadając na interpelację nr 12400p z dnia 3 lipca 2017 r. Poseł Moniki Wielichowskiej w sprawie ataków na siedzibę Kampanii Przeciw Homofobii informuję, że do kwestii poruszonych w tej interpelacji odniosłem się w odpowiedzi na interpelację Pani Poseł nr 12400 z dnia 19 maja 2017 r. w piśmie znak: DOB.RT.4810.14.2017.PO z dnia 8 czerwca 2017 r. Podtrzymuję zatem stanowisko przedstawione w ww. odpowiedzi.

Odnosząc się szczegółowo do kwestii treści odpowiedzi udzielonej Pełnomocnikowi Rządu do Spraw Równego Traktowania przez Komendanta Głównego Policji, uprzejmie informuję, że nie została ona nigdzie opublikowana, a samo pismo Komendanta Głównego Policji, jako informacja publiczna jest dostępna na wniosek zainteresowanych.

Z poważaniem, 

Adam Lipiński