wtorek, 09 maj 2017

Interpelacja nr 12402 w sprawie powtarzających się ataków na siedzibę Kampanii Przeciw Homofobii

Do ministra spraw wewnętrznych i administracji: 

Szanowny Panie Ministrze,

w ostatnich dniach doszło do ponownego ataku na siedzibę Kampanii Przeciw Homofobii. To już czwarty atak na siedzibę w ciągu ostatnich czternastu miesięcy.

Działacze praw człowieka stanowią ważną część społeczeństwa. Tymczasem pracownicy organizacji walczącej o prawa człowieka czują się zagrożeni. Są pewni, że ataki związane są bezpośrednio z profilem działalności organizacji. Adres siedziby Kampanii Przeciw Homofobii jest powszechnie znany, a w oknie widoczna jest tabliczka z nazwą organizacji.

Kampania Przeciw Homofobii oraz inne organizacje, które walczą o prawa człowieka, od lat apelują o konieczności nowelizacji kodeksu karnego, aby kwestie dotyczące orientacji seksualnej były brane pod uwagę jako przesłanki, na podstawie których popełniane są przestępstwa z nienawiści.

Jak wynika z raportu Kampanii Przeciw Homofobii zrealizowanego we współpracy z Centrum Badań nad Uprzedzeniami Uniwersytetu Warszawskiego, średnio 3 na 10 osób LGBT (lesbijki, geje, osoby biseksualne) w Polsce doświadczyło przemocy fizycznej lub psychicznej. Sytuacja wygląda jeszcze gorzej w przypadku osób transpłciowych, które doświadczają przemocy znacznie częściej (5 na 10 osób).

Brak stanowczych reakcji na wcześniejsze ataki, daje sprawcom sygnał, że bez konsekwencji mogą uderzać w organizacje działające na rzecz praw człowieka. Sprawcy zastraszający środowisko LGBT czują się bezkarni.

Panie Ministrze,

1. Jakie jest stanowisko Pana Ministra w tej sprawie?

2. Jakie działania podejmie resort Pana Ministra w sprawie ataków na siedzibę Kampanii Przeciw Homofobii?

3. Czy Pan Minister podejmie inicjatywę, w sprawie nowelizacji kodeksu karnego, aby kwestie dotyczące orientacji seksualnej były brane pod uwagę jako przesłanki, na podstawie których popełniane są przestępstwa z nienawiści?

4. Czy Pan Minister ma pomysł na to, jak zatrzymać falę homofobicznej agresji, która zalewa Polskę?

5. Ile w ciągu ostatnich osiemnastu miesięcy – od kiedy jest Pan Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji – zarejestrowano ataków związanych z nienawiścią i przemocą fizyczną oraz psychiczną skierowaną w kierunku środowiska LGBT? Jak zakończyły się te postępowania?

Z wyrazami szacunku

MONIKA WIELICHOWSKA 

Poseł na Sejm RP 

 

Odpowiedź: 

Warszawa, 21-06-2017

Szanowny Panie Marszałku,

w dniu 7 maja 2017 roku w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa I, w wyniku ustnego zawiadomienia pracownika Stowarzyszenia Kampania Przeciw Homofobii o wybiciu w okresie 5-7 maja 2017 roku dwóch szyb w siedzibie ww. Stowarzyszenia, zostało wszczęte postępowanie przygotowawcze o czyn z art. 288 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1137 z późn. zm.), tj. o uszkodzenie mienia. W toku przedmiotowego postępowania przesłuchano w charakterze świadków i przeprowadzono rozmowy z lokatorami budynku, a także zabezpieczono materiał filmowy z kilku kamer monitoringu. Wspomniany materiał filmowy jest aktualnie poddawany analizom.

Policjanci Komendy Rejonowej Policji Warszawa I prowadzą w ramach codziennej służby zwiększony nadzór prewencyjny nad rejonem przyległym do siedziby wymienionej organizacji. Od dnia 18 marca 2016 roku rejon siedziby ww. Stowarzyszenia oraz teren do niego przyległy jest wpisany na stałe do „Książki miejsc zagrożonych”, a także ujmowany w wykazach do służby patrolowej dla poszczególnych sektorów, z poleceniem zwracania szczególnej uwagi na wszelkiego rodzaju naruszenia prawa.

Jednocześnie pracownicy obsługujący stanowisko monitoringu miejskiego na bieżąco prowadzą całodobową obserwację obrazu rejestrowanego przez kamerę usytuowaną w pobliżu wejścia do siedziby ww. Stowarzyszenia mieszczącej się przy ul. Solec 30A w Warszawie. W dniu 22 maja 2017 roku Komendant Rejonowy Policji Warszawa I zwrócił się do Dyrektora Zakładu Obsługi Monitoringu w Warszawie o rozważenie przeniesienia kamery monitoringu miejskiego usytuowanej przy skrzyżowaniu ulic Solec i 3 Maja w miejsce, z którego obejmowałaby ona swoim zasięgiem wejście do siedziby ww. Stowarzyszenia (co w przyszłości w przypadku zaistnienia zdarzeń stanowiących naruszenie przepisów prawa mogłoby przyczynić się do skuteczniejszej identyfikacji ich sprawców), bowiem aktualnie kadr wspomnianej kamery przesłaniają drzewa.

Odnosząc się do pytania o liczbę przypadków tzw. przestępstw z nienawiści popełnionych ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową uprzejmie informuję, że gromadzone przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji dane obejmują wszystkie postępowania przygotowawcze w ww. sprawach prowadzone przez Policję w całym kraju. W okresie od listopada 2015 roku do końca kwietnia 2017 roku zarejestrowano 14 tego typu spraw. Spośród wymienionych postępowań – 3 sprawy zakończyły się wniesieniem aktu oskarżenia, 4 umorzono wobec niewykrycia sprawców, 4 umorzono wobec braku znamion czynu zabronionego, 2 umorzono z uwagi na fakt, że czynu nie popełniono albo brak było danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa. Natomiast w jednym przypadku sprawcą przestępstwa okazała się osoba nieletnia i sprawa została skierowana do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich sądu rejonowego, który umorzył przedmiotowe postępowanie wobec braku podstaw do jego prowadzenia.

Jednocześnie informuję, że kwestie związane z ewentualnymi zmianami w Kodeksie karnym pozostają w zakresie właściwości Ministra Sprawiedliwości.

Z poważaniem,

MINISTER

SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI

z up. Jarosław Zieliński

Sekretarz Stanu