poniedziałek, 29 maj 2017

Interpelacja nr 12921 w sprawie rekomendacji ONZ dla Polski podczas Przeglądu Praw Człowieka

Szanowny Panie Pełnomocniku,

podczas Przeglądu Praw Człowieka w ONZ, który odbył się 9 maja br. w Genewie, dużo uwagi poświęcono obecnej sytuacji w Polsce. W raporcie opublikowanym przez Radę Praw Człowieka ONZ, który podsumował Okresowy Przegląd Praw Człowieka znalazło się aż 185 rekomendacji dla polskiego rządu.

Padło wiele ostrych słów pod adresem Polski ze strony przedstawicieli poszczególnych państw. Państwa członkowskie ONZ wskazały Polsce co powinna zmienić, by poprawić przestrzeganie praw człowieka.

Zalecenia Rady dotyczyły walki z dyskryminacją w Polsce - z rasizmem, nietolerancją, przejawami nierówności kobiet, a także zagwarantowania równych praw dla mniejszości seksualnych, zagwarantowania niezależności i wolności mediom oraz wprowadzenia związków partnerskich.

Wśród 185 rekomendacji dla polskiego rządu, większość dotyczy: niezależności Trybunału Konstytucyjnego, niezależności sądownictwa, pluralizmu mediów, ochrony mniejszości, dostępu do legalnej aborcji, walki z rasizmem i ksenofobią oraz poprawy prawnych standardów antydyskryminacyjnych – głównie w stosunku do kobiet, osób LGBT, osób z niepełnosprawnościami i migrantów.

Aż 17 państw podjęło kwestię przemocy wobec kobiet, w tym Turcja i Iran. Trzy państwa, w tym Bośnia i RPA, zwróciły uwagę na brak ochrony przed przemocą wobec dzieci – w tym przemocą seksualną. Z poważnym niepokojem spotkała się kwestia ochrony migrantów i uchodźców, w tym migrantów zarobkowych (m.in. Korea).

Aż 13 państw zasiadających w Radzie Praw Człowieka ONZ wydało Polsce zalecenia dotyczące praw LGBT. Rekomendacje dotyczyły między innymi rozpoznania orientacji seksualnej i tożsamości płciowej jako przesłanek chronionych w przepisach o mowie nienawiści i przestępstwach motywowanych uprzedzeniami, poprawy dostępu do wsparcia dla osób pokrzywdzonych oraz podjęcia działań w celu podniesienia poziomu zgłaszalności przestępstw z nienawiści.

Przedstawicielka USA na sesji Rady Praw Człowieka ONZ oświadczyła, iż Stany Zjednoczone są zaniepokojone rozwojem sytuacji w Polsce: „Pozostajemy głęboko zatroskani o niezależność sądownictwa. Niepokoi nas też utrzymująca się dyskryminacja i incydenty, wymierzone w mniejszości w Polsce, łącznie z homofobicznymi, ksenofobicznymi i antysemickimi wypowiedziami i aktami”.

Delegat Turcji wyraził zaniepokojenie "antymuzułmańskim nastrojem w Polsce", a rosyjski delegat skrytykował niedawne przypadki wandalizmu wymierzonego w pomniki żołnierzy radzieckich, którzy zginęli podczas drugiej wojny światowej.

Kwestię sądownictwa podjęły m.in. Niemcy, Stany Zjednoczone, Gwatemala, Belgia, Szwajcaria, Austria, Chile, Francja, Dania.

Haiti i Hiszpania skrytykowały połączenie urzędów ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego.

Hiszpania i Czechy zaleciły Polsce wprowadzenie możliwości zawierania związków jednopłciowych.

Między innymi Białoruś, Gruzja, Serbia, Egipt czy Armenia zwracały uwagę na niewystarczające wysiłki ze strony Polski w celu eliminacji handlu ludźmi.

Panie Pełnomocniku,

1. Jakie jest Pana stanowisko wobec rekomendacji ONZ dla Polski?

2. Jakie działania zamierza Pan podjąć w odniesieniu do rekomendacji dla Polski, aby realizowała program na rzecz równego traktowania, podjęła kompleksową walkę z rasizmem i ksenofobią, czy wprowadziła ochronę osób LGBTI w obszarze zdrowia i edukacji?

Z wyrazami szacunku,

MONIKA WIELICHOWSKA

Poseł na Sejm RP 

 

Odpowiedź: 

Odpowiadający: sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Adam Lipiński

Warszawa, 27-06-2017

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na pytania dotyczące stanowiska wobec rekomendacji ONZ dla Polski oraz działań, które Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania zamierza podjąć w odniesieniu do przedstawionych zaleceń, uprzejmie informuję, że wszystkie rekomendacje są obecnie przedmiotem analizy. Na jej podstawie sformułowane zostanie stanowisko rządu w poszczególnych kwestiach. Stanowisko to będzie opublikowane jako aneks do raportu z trzeciego Powszechnego Okresowego Przeglądu Praw Człowieka wobec Polski.

Z poważaniem,

Adam Lipiński