poniedziałek, 29 maj 2017

Interpelacja nr 12922 w sprawie braku dofinansowania dla Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

Do minister edukacji narodowej: 

Szanowna Pani Minister,

według raportu OECD o przemocy w szkołach, polska młodzież potrzebuje wsparcia psychologicznego. 21,5 proc. gimnazjalistów przyznało, że w ciągu ostatniego miesiąca było dręczonych, 11,7 proc. wskazało, że rówieśnicy w szkole się z nich naśmiewają. Ponad 21 proc. twierdzi, że w domu nie mają z kim porozmawiać o swoich problemach. Wyniki raportu są druzgocące.

Dzieci i młodzież szukając pomocy, często wybiera telefon zaufania. Telefon zaufania daje im gwarancję anonimowości. Podczas rozmów przyznają się do myśli samobójczych, opowiadają o przemocy w domu, czy wśród rówieśników. Znacznie chętniej zwierzają się obcemu konsultantowi, niż bliskim.

Konsultanci pracujący przy telefonach zaufania odbierają dziennie po kilkaset połączeń. W ponad 700 przypadkach rozmowy nie kończyły się wyłącznie na telefonicznych poradach – konsultanci prowokowali realne działania, bo np. życie i zdrowie dzwoniących dzieci było zagrożone.

Konsultanci w ciągu ośmiu lat odebrali ponad milion połączeń i odpowiedzieli na ponad 40 tys. wiadomości online.

Niestety wszystko wskazuje na to, że dzieci i młodzież zostaną pozbawieni możliwości pomocy. Działalność telefonu zaufania stoi bowiem pod dużym znakiem zapytania.

W ramach Rządowego Programu „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła”, na zlecenie Ministra Edukacji Narodowej, w latach 2014-2016 Fundacja otrzymała dofinansowanie na realizację zadania publicznego: „Prowadzenie przez specjalistów ogólnopolskiej infolinii interwencyjno-informacyjnej dla uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ich rodziców, nauczycieli oraz innych podmiotów działających na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży”. Dzięki temu uruchomiono dodatkowe stanowiska, a także przeprowadzono dużą kampanię informacyjną.

W latach 2009-2015 Fundacja startowała w konkursie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dzięki konkursom pozyskiwała od 70 do 150 tys. zł wsparcia.

Niestety MEN nie kontynuuje programu, który przyniósł Fundacji duże dofinansowanie. Także MSWiA nie zorganizowało już konkursu, w którym Fundacja mogłaby uzyskać dofinansowanie.

Fundacja potrzebuje pieniędzy na szkolenia i konsultantów, musi płacić za czynsz i prąd. Mimo że fundację wspiera wielu wolontariuszy, telefonu nie da się prowadzić bez pieniędzy.

Dotychczas linia zaufania dla dzieci i młodzieży była polską chlubą. Na arenie międzynarodowej była stawiana za wzór dla innych państw europejskich i stanowiła dowód na to, że w Polsce respektowane są prawa dziecka. Tym bardziej niezrozumiałe są działania resortu, które pozbawiły Fundację wsparcia finansowego.

Pani Minister,

1. Jakie jest Pani stanowisko w tej sprawie?

2. Dlaczego resort Pani Minister nie kontynuuje programu, w którym Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, która prowadzi linię zaufania dla dzieci i młodzieży, mogłaby pozyskać dofinansowanie na jej utrzymanie?

3. Czy Pani Minister uważa, że linia zaufania dla dzieci i młodzieży jest niepotrzebna?

4. Czy resort Pani Minister ma inną propozycję wsparcia prowadzenia telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży?

Z wyrazami szacunku,

MONIKA WIELICHOWSKA 

Poseł na Sejm RP 

 

Odpowiedź: 

Odpowiadający: sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Marzena Machałek

Warszawa, 19-06-2017

Szanowna Pani Poseł,

odpowiadając na interpelację w sprawie braku dofinansowania telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży prowadzonego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, uprzejmie wyjaśniam.

Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” 15 września 2014 r.[1]ogłosiło otwarty konkurs[2] ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pt. Prowadzenie przez specjalistów ogólnopolskiej infolinii interwencyjno-informacyjnej dla uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ich rodziców, nauczycieli oraz innych podmiotów działających na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu została wybrana Fundacja Dzieci Niczyje[3] (dalej „Fundacja”), która spełniała wymagania postawione w konkursie. W ofercie Fundacja wskazała, że telefon prowadzi od 2008 r., wspierany od 2009 r. przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Komisję Europejską, Prezydenta m.st. Warszawy, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Ministerstwo Edukacji Narodowej umowę z Fundacją zawarło na okres od 10 listopada 2014 r. do 31 grudnia 2016 r. Źródłem finansowania umowy była rezerwa celowa budżetu państwa w części 83 poz. 26[4].

W związku z zakończeniem 31 grudnia 2016 r. realizacji Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” wszystkie zadania realizowane w ramach tego programu zostały rozliczone i zakończone.

Ministerstwo Edukacji Narodowej nie planuje kontynuacji tego zadania publicznego, gdyż przeprowadzona kontrola wykazała jego niską efektywność. Analiza połączeń ujawniła wysokie wskaźniki kontaktów testujących, głuche telefony, puste wiadomości online oraz podejmowanie kontaktu jako sposób na zagospodarowanie wolnego czasu. Liczba takich połączeń sukcesywnie wzrastała z każdym rokiem realizacji zadania - osiągając wskaźnik 47,8% w 2016 roku. Ponadto w ramach administracji publicznej funkcjonuje Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka – 800 12 12 12.

Fundacja podobnie jak inne organizacje pozarządowe pozyskuje środki finansowe na prowadzenie działalności statutowej, m.in. z dotacji.

Ministerstwo Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 ogłosiło 26 stycznia 2017 r. konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego NPZ.CO3_2.4._2017 w ramach Celu Operacyjnego 3. Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa[5].

Przedmiotem konkursu był wybór realizatora zadania mającego na celu prowadzenie centrum informacyjno-wspierającego, w tym pomocy telefonicznej, jak i poprzez Internet, dostępnej przez 24 godziny i 7 dni w tygodniu, dla osób będących w stanie kryzysu psychicznego.

Komisje konkursowe ogłosiły[6] informacje o ofertach, które wpłynęły na konkursy Ministra Zdrowia. W ramach celu operacyjnego 3; zadania: PZ.CO3_2.4._2017 Fundacja nie złożyła oferty na prowadzenie centrum informacyjno-wspierającego. Stąd wnioskować można, że nie jest zainteresowana dofinansowaniem tego działania i realizuje je w ramach swoich obowiązków. Fundacja złożyła natomiast ofertę na zadanie NPZ.CO3_2.9_2017 Prowadzenie badań dotyczących kontaktu dzieci i młodzieży z materiałami pornograficznymi i seksualizującymi, a także skutków tego kontaktu dla rozwoju psychoseksualnego i zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w 2017 r., na które otrzymała dotację w wysokości: 437 536,62 zł.

Od nowego roku szkolnego 2017/2018 na mocy przepisów[7] wzmocniona zostanie wychowawcza funkcja szkoły. Stosownie do zapisów art. 26 ustawy Prawo oświatowe nastąpi połączenie szkolnego programu wychowawczego i programu profilaktyki w jeden dokument zawierający treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym. Program wychowawczo-profilaktyczny uwzględniać będzie wnioski z przeprowadzonej diagnozy potrzeb wychowawczych, profilaktycznych i środowiskowych danej społeczności szkolnej. Połączenie obu programów umożliwi całościowe oddziaływanie wychowawcze i profilaktyczne, zarówno wspieranie dzieci i młodzieży w prawidłowym rozwoju, jak i przeciwdziałanie zachowaniom problemowym. Dodatkowo przygotowywane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej nowe rozwiązania mające na celu podniesienie efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej pozwolą na wczesnym etapie zauważyć symptomy pojawiającego się kryzysu i udzielić adekwatnej do potrzeb dziecka i rodziny pomocy oraz wsparcia.

Mając na uwadze zbliżający się okres letniego wypoczynku, Minister Edukacji Narodowej zwróciła się do Rzecznika Praw Dziecka, aby w okresie wakacyjnym Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka – 800 12 12 12 został wzmocniony również w weekendy i przez całą dobę, tak aby każde dziecko otrzymało anonimową, bezpłatną pomoc i wsparcie ze strony specjalistów.

Z poważaniem,

Z upoważnienia
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

Marzena Machałek

Sekretarz Stanu

[1] Uchwała Nr 130/2014 Rady Ministrów z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie przyjęcia Rządowego programu na lata 2014–2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.

[2] Podstawą do ogłoszenia konkursu stanowił art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.).

[3] Od 10 maja 2016 r. Fundacja Dzieci Niczyje zmieniła nazwę na  Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, nie zmieniając obszaru misji organizacji.

[4] Rezerwa celowa budżetu państwa cześć 83 poz. 26 – „Środki na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem szkolnym dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz 6.000 tys. zł na realizację Programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.

[5] . – link do konkursu:

http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/narodowy-program-zdrowia/profilaktyka-problemow-zdrowia-psychicznego-i-poprawa-dobrostanu-psychicznego-spoleczenstwa/2-4-prowadzenie-dzialan-na-rzecz-zapobiegania-depresji-samobojstwom-i-innym-zachowaniom-autodestrukcyjnym-w-populacjach-o-zwiekszonym-ryzyku-w-tym konsultacja-dzialan-w-ramach-zespolu-roboczego-ut/

[6] http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/narodowy-program-zdrowia/poprawa-sposobu-zywienia-stanu-odzywienia-oraz-aktywnosci-fizycznej-spoleczenstwa/ogloszenie-komisji-konkursowych-powolanych-do-oceny-ofert-w-ramach-realizacji-narodowego-programu-zdrowia-13/

[7] Ustawa z 16 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.)