środa, 31 maj 2017

Interpelacja nr 13009 w sprawie spisu osób innych narodowości posiadających obywatelstwo polskie oraz posiadających inne obywatelstwo i posiadających zezwolenie na pobyt na terytorium RP

Do Prezes Rady Ministrów: 

Szanowny Panie Pełnomocniku,

do wszystkich urzędów wojewódzkich w Polsce zostało wysłane pismo z prośbą o podanie informacji o osobach innych narodowości posiadających obywatelstwo polskie oraz posiadających inne obywatelstwo i posiadających zezwolenie na pobyt na terytorium RP.

MON tłumaczy zbieranie informacji względami bezpieczeństwa. Jednak stawianie czyjejś obecności w państwie w kontekście bezpieczeństwa państwa, jest jawnym stygmatyzowaniem i piętnowaniem.

Trudno zrozumieć, aby w państwie, w którym Konstytucja zapewnia równe traktowanie wszystkich polskich obywateli, były prowadzone takiego rodzaju spisy. Takie działania ze strony rządu mogą doprowadzić do podziałów w społeczeństwie.

To skandaliczne zachowanie ze strony rządu, który widzi zagrożenie we wszystkich obcokrajowcach mieszkających w Polsce. To pogwałcenie swobód obywatelskich.

Konstytucja, oprócz zapisów o równości wszystkich wobec prawa, mówi także, że „Rzeczpospolita Polska zapewnia obywatelom polskim należącym do mniejszości narodowych i etnicznych wolność zachowania i rozwoju własnego języka, zachowania obyczajów i tradycji oraz rozwoju własnej kultury”.

Zatem przedstawicielom mniejszości narodowych przysługują dokładnie takie same przywileje, jak pozostałym obywatelom. Niezrozumiałe jest zatem ich dyskryminowanie ze względu na pochodzenie.

Panie Pełnomocniku,

1. Jakie jest stanowisko Pana Pełnomocnika w tej sprawie?

2. Czy uważa Pan Pełnomocnik, że działania MON-u uderzają w mniejszości narodowe w Polsce?

3. Dlaczego rząd pozwala na działania, przez które mniejszości narodowe są traktowanie inaczej niż pozostali obywatele?

4. Czy nie uważa Pan Pełnomocnik, że sporządzanie takich spisów, to łamanie prawa i swobód, które zapewnia Konstytucja?

MONIKA WIELICHOWSKA 

Poseł na Sejm RP

 

Odpowiedź: 

Odpowiadający: sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Adam Lipiński

Warszawa, 05-07-2017

Szanowny Panie Marszałku,

z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów przedstawiam odpowiedź na pytania zawarte w interpelacji nr 13009 Pani Poseł Moniki Wielichowskiej w sprawie spisu osób innych narodowości posiadających obywatelstwo polskie oraz posiadających inne obywatelstwo i posiadających zezwolenie na pobyt na terytorium RP.

Uprzejmie informuję, że w związku z informacjami mediów dotyczącymi działań MON zmierzających do stworzenia list osób o innym niż polskie pochodzeniu etnicznym, zwróciłem się do Ministra Obrony Narodowej z prośbą o przekazanie informacji na temat rzeczywistego zakresu działań prowadzonych przez Ministerstwo, a także podstawy prawnej tych działań. Formułowanie stanowiska w tej sprawie przed uzyskaniem wyjaśnień MON, tylko na podstawie z natury rzeczy nieprecyzyjnych doniesień mediów, wydaje się przedwczesne.

Z poważaniem,

Adam Lipiński 

 

Interpelacja ponowna: 

Szanowny Panie Pełnomocniku,

w odpowiedzi na moją interpelację poselską ws. spisu osób innych narodowości posiadających obywatelstwo polskie oraz posiadających inne obywatelstwo i posiadających zezwolenie na pobyt na terytorium RP poinformował Pan, że zwrócił się Pan do Ministra Obrony Narodowej z prośbą o przekazanie informacji na temat rzeczywistego zakresu działań prowadzonych przez Ministerstwo.

Panie Pełnomocniku,

1. Czy otrzymał Pan odpowiedź Ministra Obrony Narodowej w tej sprawie? Jeśli tak, to jaka jest jej treść?

MONIKA WIELICHOWSKA 

Poseł na Sejm RP

 

Odpowiedź: 

Odpowiadający: sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Adam Lipiński

Warszawa, 23-08-2017

Szanowny Panie Marszałku,

uprzejmie informuję, że otrzymałem odpowiedź Ministra Obrony Narodowej na pismo zawierające prośbę o przekazanie informacji na temat rzeczywistego zakresu działań Ministerstwa Obrony Narodowej zmierzających do stworzenia list osób o innym niż polskie pochodzeniu etnicznym, a także podstawy prawnej upoważniającej Ministerstwo do prowadzenia tych działań. Załączam skan odpowiedzi.

Z poważaniem,

Adam Lipiński 

http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=6811AC3D