czwartek, 24 sierpień 2017

Interpelacja nr 15093 w sprawie pisma skierowanego do Fundacji Wolni Obywatele RP z groźbą wystąpienia do sądu o zawieszenie jej zarządu

Do ministra spraw wewnętrznych i administracji: 

Szanowny Panie Ministrze,

niezależność organizacji pozarządowych leży u podstaw demokratycznego państwa prawa. Organizacje, jako podstawowy wyraz działań społecznych, reprezentują obywateli i budują społeczeństwo obywatelskie. 

Fundacja Wolni Obywatele RP otrzymała z resortu Spraw Wewnętrznych i Administracji pismo z wezwaniem do zaniechania organizacji kontrmanifestacji w miesięcznice smoleńskie, które według ministerstwa sprzeczne są z celami działania organizacji. Ton listu i groźby zawieszeniem zarządu są skandaliczne. To próba kolejnego złamania podstawowych standardów demokratycznego państwa prawa. Sytuacja jest kuriozalna, bowiem list z ministerstwa to próba zastraszenia tworzącej się organizacji, której głównymi celami są: obrona Konstytucji, obrona podstaw państwa demokratycznego i aktywizacja obywatelska.

Panie Ministrze, proszę o odpowiedź na następujące pytania:

1. Czy resort Spraw Wewnętrznych i Administracji uważa, że możliwość zawieszania zarządu niezależnej fundacji jest odpowiednim narzędziem wpływania na działalność społeczną?

2. Czy podobne listy wystosowane zostały także do innych organizacji pozarządowych?

3. Jakie będą kolejne kroki ministerstwa w sprawie Fundacji Wolni Obywatele RP?

MONIKA WIELICHOWSKA

Poseł na Sejm RP 

 

Odpowiedź: 

Odpowiadający: podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Zdzikot

Warszawa, 05-10-2017

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację numer 15093 Posła na Sejm RP Pani Moniki Wielichowskiej w sprawie pisma skierowanego do Fundacji Wolni Obywatele RP na wstępie należy wskazać, że stosownie do art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2016 r. poz. 40), jeżeli działanie zarządu fundacji w istotny sposób narusza przepisy prawa lub postanowienia jej statutu albo jest niezgodne z jej celem, organ, o którym mowa w art. 13 (właściwy minister lub starosta), może wyznaczyć odpowiedni termin do usunięcia tych uchybień w działalności zarządu albo może żądać dokonania w wyznaczonym terminie zmiany zarządu fundacji.

Po analizie zapisów Statutu ww. Fundacji i treści publikowanych przez nią materiałów, realizując uprawnienia wynikające z przywołanego art. 14 ust. 1, wezwano do zaprzestania naruszania przez Fundację oraz reprezentujący ją Zarząd przepisów powszechnie obowiązującego prawa i postanowień Statutu. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w piśmie z dnia 20 lipca 2017 roku skierowanym do wymienionej Fundacji wprost wskazało, iż zgodnie z § 8 pkt 4 Statutu Fundacji jednym z jej celów jest ochrona wartości konstytucyjnych w Polsce, natomiast Fundacja, co potwierdza m.in. w rozpowszechnianej Deklaracji obywatelskiego nieposłuszeństwa, wzywa do aktów naruszania prawa, a w swej działalności i wykorzystywanych materiałach znieważa legalnie i demokratycznie działające organy władzy publicznej, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
W praktyce działania omawianej Fundacji, polegające m.in. na blokowaniu i zakłócaniu cyklicznego zgromadzenia publicznego odbywającego się w celu oddania hołdu Ofiarom katastrofy w Smoleńsku, w odniesieniu do którego Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję w przedmiocie zgody na jego organizację oraz podał do publicznej wiadomości informacje dotyczące terminów i miejsca tego zgromadzenia [zgodnie z art. 26b ust. 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. poz. 1485, z późn. zm.)], godziły w zagwarantowaną konstytucyjnie wolność zgromadzeń.

Ponadto należy wskazać, że wezwania do usunięcia uchybień w działalności zarządu lub pouczenia o możliwości skorzystania przez organ nadzoru z uprawnień wynikających z art. 14 ust. 1 ustawy o fundacjach w razie uporczywego uchylania się od ustawowych obowiązków w 2017 roku wysłano w dwóch przypadkach do nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji fundacji, a w 2016 roku – pięciokrotnie. W latach 2014-2015 nie korzystano z rozwiązania polegającego na wezwaniu do usunięcia uchybień w trybie art. 14 ust. 1 ww. ustawy.

Z poważaniem

MINISTER

SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z up. Tomasz Zdzikot 

Podsekretarz Stanu