poniedziałek, 09 październik 2017

Interpelacja nr 16221 w sprawie przeszukań Policji w kobiecych organizacjach pozarządowych dzień po czarnym proteście

Do ministra sprawiedliwości: 

Szanowny Panie Ministrze, 

w środę 4 października br., dzień po organizowanym Czarnym Proteście, do siedzib Stowarzyszenia na rzecz Kobiet BABA w Zielonej Górze i Centrum Praw Kobiet w Warszawie oraz do jego oddziałów w Łodzi i Gdańsku weszła Policja, która u Stowarzyszenia BABA zabezpieczyła i zabrała główny komputer oraz dokumenty, w CKP w Warszawie skonfiskowała dokumenty i dyski z archiwalnymi plikami, w Gdańsku wszystkie komputery, a w Łodzi z komputerów skopiowała niektóre dane.

Akcja Policji zaskoczyła pracowników stowarzyszeń. Stowarzyszenia zostały pozbawione głównych narzędzi pracy, na których znajdowały się wszystkie dane, dokumenty, prowadzone sprawy i pisane projekty. Odebranie dokumentacji i komputerów jest jednoznaczne z paraliżem działalności stowarzyszeń. 

Stowarzyszenie na rzecz Kobiet BABA oferuje kobietom darmową pomoc, m.in. prawną i psychologiczną. BABA wspiera kobiety w ich działalności i aktywności, a przede wszystkim czynnie przeciwdziała dyskryminacji kobiet oraz przemocy domowej i seksualnej. Prowadzi Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, pomaga finansowo ofiarom przestępstw i przemocy. W ciągu 17 lat istnienia Stowarzyszenia z pomocy prawnej skorzystało 50. tys. osób, a wsparcie psychologiczne otrzymało ok 17 tys. potrzebujących.

Centrum Praw Kobiet to stowarzyszenie, które od ponad dwudziestu lat działa na rzecz kobiet. Jej misją jest działanie na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn w życiu publicznym oraz w rodzinie. W swoim działaniu stowarzyszenie kieruje się przekonaniem, że prawa kobiet są niezbywalną, integralną i niepodzielną częścią fundamentalnych praw człowieka, a przemoc wobec kobiet, niezależnie od tego, czy sprawcą jest osoba prywatna, grupa społeczna czy państwo, stanowi naruszanie praw człowieka.

Kilka miesięcy temu CKP zostało pozbawione dotacji na statutową działalność i do dziś boryka się z kłopotami finansowymi.

Policja weszła do siedzib kobiecych organizacji dzień po drugim Czarnym Proteście – dniu, w którym tysiące Polek wyszło na ulice, aby zamanifestować swoje prawa. Centrum Praw Kobiet i Stowarzyszenie na rzecz Kobiet BABA protest w pełni poparło i w nim uczestniczyło.

W obu przypadkach policjanci przybyli z nakazem wydania dokumentacji projektów finansowanych ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w latach 2012-2015.

Oficjalnie postępowanie dotyczy pracowników Ministerstwa, jednak organizacje obawiają się, że jest to jedynie pretekst lub sygnał ostrzegawczy, aby nie angażować się w działania, które stoją w opozycji do działań rządu.

Organizacje nie są w stanie pracować, dlatego powinny szybko odzyskać dokumenty, komputery i dyski. Na paraliżu działalności organizacji cierpią ofiary przemocy, które teraz nie mogą liczyć na szybką pomoc. Pracownicy organizacji zamiast realizować swoją misję, zgodnie ze statutem, próbują odbudować stracone zasoby do podstawowej działalności.

Panie Ministrze,

1. Dlaczego Policja sprawdza organizacje na rzecz kobiet, skoro oficjalnie postępowanie dotyczy działalności Ministerstwa Sprawiedliwości?

2. Czego dokładnie dotyczy sprawa skonfiskowania dokumentów i komputerów organizacjom pozarządowym?

3. Od kiedy toczy się postępowanie?

4. Dlaczego organizacjom pozarządowym zostały odebrane dokumenty i komputery, skoro każda otrzymana dotacja z ministerstw jest rozliczana podwójnie? Dokumenty do ministerstw są dostarczane w wersji papierowej i elektronicznej, a więc resort jest w posiadaniu całej dokumentacji.

5. Kiedy Policja zwróci zabezpieczone komputery i dokumenty?

6. Dlaczego Policja zjawiła się w siedzibach tych pozarządowych organizacji kobiecych akurat dzień po Czarnym Proteście? Czy to jest przypadek? Czy koincydencja ma na celu zastraszenie kobiecych organizacji pozarządowych, które walczą o wolności i prawa kobiet? Tych, które uczestniczą w czarnych protestach?

7. Dlaczego Ministerstwo Sprawiedliwości nie wydało żadnego oświadczenia w tej sprawie, choć domaga się tego opinia publiczna?

8. Do jakich jeszcze organizacji weszła Policja?

MONIKA WIELICHOWSKA

Poseł na Sejm RP

oraz grupa posłów 

(Zgłaszający: Monika Wielichowska, Bartosz Arłukowicz, Urszula Augustyn, Joanna Augustynowska, Kinga Gajewska, Jan Grabiec, Marta Golbik, Elżbieta Gapińska, Maria Małgorzata Janyska, Małgorzata Kidawa-Błońska, Andrzej Halicki, Marcin Kierwiński, Krystyna Sibińska, Arkadiusz Myrcha) 

 

Odpowiedź: 

Odpowiadający: podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michał Woś

Warszawa, 13-11-2017

Szanowny Panie Marszałku,

uprzejmie przedstawiam Panu Marszałkowi odpowiedź na interpelację nr 16221 Pani Poseł Moniki Wielichowskiej i grupy posłów, która wpłynęła do Ministerstwa Sprawiedliwości w dniu 13 października 2017 r. w sprawie przeszukań policji w kobiecych organizacjach pozarządowych dzień po czarnym proteście. 

W odpowiedzi na pytania dotyczące powyższego zagadnienia proszę o przyjęcie poniższych informacji. 

Na samym wstępie należy zaznaczyć, iż Ministerstwo Sprawiedliwości nie jest organem prowadzącym powyższe postępowanie karne. Instytucją właściwą do udzielenia szczegółowej odpowiedzi, w zakresie dopuszczalnej przez art. 217 k.p.k. czynności zatrzymania rzeczy i przeszukania, co do motywacji czy podstaw podjęcia konkretnych czynności procesowych, jest Prokuratura Regionalna w Poznaniu. 

W odniesieniu do stawianych zagadnień podnieść należy, iż postępowanie w powyższej sprawie jest prowadzone przez Prokuraturę Regionalną w Poznaniu. Z informacji uzyskanych z Prokuratury Krajowej wynika, iż Prokuratura Regionalna w Poznaniu nadzoruje śledztwo sygn. RP I Ds 3.2017 w sprawie przekroczenia uprawnień bądź niedopełnienia obowiązków, w okresie od 2012 r. do 2015 r. w Warszawie, przez funkcjonariuszy publicznych, zatrudnionych w Ministerstwie Sprawiedliwości, w związku z przyznawaniem, kontrolowaniem wydatkowania oraz rozliczaniem środków z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym, pozostającego w dyspozycji Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Ministerstwa Sprawiedliwości, czym działali oni na szkodę interesu publicznego, tj. o czyn z art. 231 § 1 k.k. Z posiadanych informacji wynika, że przedmiotowe postępowanie toczy się w sprawie, a nie w formie ad personam i w jego toku nie wydano postanowienia o przedstawieniu zarzutów.

Wydane przez prokuraturę, na wniosek Komendy Wojewódzkiej Policji postanowienie dotyczyło żądania wydania rzeczy mogących stanowić dowód w sprawie, a w razie odmowy - przeszukania w siedzibach sześciu organizacji, które uzyskały dotacje ze środków Funduszu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Celem powyższych czynności była konieczność konfrontacji materiału dowodowego zabezpieczonego w Ministerstwie Sprawiedliwości z dokumentami posiadanymi przez jednostki realizujące zadania finansowane z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. 

Wszystkie zabezpieczone dowody zostały przekazane dobrowolnie. Organizacje, których dotyczyło postanowienie, nie zgłosiły do protokołu zatrzymania rzeczy żadnych zastrzeżeń. 

Ministerstwo Sprawiedliwości nie będąc organem prowadzącym postępowanie nie posiada wiedzy w zakresie ostatecznej daty zwrotu zabezpieczonych materiałów. Dowody rzeczowe zabezpieczone w toku postępowania przygotowawczego są zwracane uprawnionemu w momencie gdy są już zbędne dla jego potrzeb. Z informacji uzyskanej z Prokuratury Krajowej wynika jednak, że już w dniach 6-10 października 2017 r. zwrócono po wykonaniu kopii binarnych, nośniki danych 4 podmiotom. 

Termin realizacji czynności na 4 października 2017 został ustalony przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu i był spowodowany koniecznością jednoczesnego wykonania czynności przez wyspecjalizowanych funkcjonariuszy posiadających odpowiednie kompetencje w zakresie informatyki. Obecność w/w funkcjonariuszy miała zapewnić sprawny przebieg czynności i niezawodność zabezpieczenia nośników danych. 

Ministerstwo Sprawiedliwości uprzejmie wyjaśnia, iż nie będąc gospodarzem prowadzonego postępowania przygotowawczego, nie jest upoważnione do informowania opinii publicznej o kierunkach prowadzonego postępowania, które co do zasady są objęte tajemnicą postępowania przygotowawczego. Pragnę jednocześnie wskazać, iż w dniu 12 października 2017 r. Minister Sprawiedliwości udzielił w Sejmie w trybie informacji bieżącej oraz pytań w sprawach bieżących, odpowiedzi na pytanie grupy posłów dot. powyższych zagadnień. 

Nadto uprzejmie wskazuję, iż Prokuratura Regionalna w Poznaniu wydała oświadczenie w powyższej sprawie, które jest dostępne między innymi na stronie internetowej w/w instytucji. 

Z informacji uzyskanej z Prokuratury Krajowej wynika, iż czynności były przeprowadzone w siedzibie podmiotów: Śląskiej Fundacji Błękitny Krzyż, Stowarzyszenia Przeworsk – Powiat Bezpieczny, Lubuskiego Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet „BABA”, Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna, Katolickiego Stowarzyszenia Potrzebującym „AGAPE”, Fundacji Centrum Praw Kobiet.

Z poważaniem,

Michał Woś