piątek, 26 styczeń 2018

Relacja z posiedzenia Gabinetu Cieni

Gabinet Cieni przedyskutował zaproponowane przez Radę Ministrów zmiany w przepisach dotyczących rehabilitacji. Niektóre z rządowych propozycji mogą wydawać się korzystne, zwłaszcza pomysł zwiększenia długości płatnego urlopu na poratowanie zdrowia dla rodziców niepełnosprawnych dzieci wymagających stałej opieki (do 30 dni) oraz wprowadzenie możliwości podejmowania tzw. telepracy przez tych rodziców, którzy opiekują się dziećmi niepełnosprawnymi. Gabinet Cieni podkreślił jednak, że państwo powinno pomagać pracodawcom ponieść koszty tych nowych rozwiązań.

Gabinet Cieni jednoznacznie skrytykował inne, proponowane przez rząd zmiany w obszarze rehabilitacji. Szczególnie złym rozwiązaniem jest zmiana sposobu wyłaniania prezesa PFRON. Zgodnie z rządowym projektem miałby go wskazywać premier, na wniosek ministra właściwego do spraw polityki społecznej. Pozostali członkowie zarządu PFRON mają być nominowani przez ministra, na wniosek prezesa PFRON. To oznacza całkowite odejście od zasady wyboru zarządu Funduszu w drodze konkursu. Gabinet Cieni krytycznie ocenił też rządową propozycję narzucenia istniejącym Warsztatom Terapii Zajęciowej nowych, dodatkowych zadań – bez jednoczesnego zagwarantowania im dodatkowych środków.

Na swoim środowym posiedzeniu Gabinet Cieni zajął się rządową propozycją nowelizacji ustawy o aktach stanu cywilnego. Zakłada ona m.in. rozszerzenie zakresu gromadzonych danych w rejestrze PESEL poprzez dodanie numerów PESEL rodziców, o ile zostały im nadane, już przy akcie urodzenia dziecka oraz umożliwienie zgłaszania urodzenia dziecka w formie dokumentu elektronicznego. Wśród tych przydatnych rozwiązań pojawia się jednak także inne, które Gabinet Cieni stanowczo krytykuje. Otóż rząd chce, by dane z rejestru cywilnego (dane zapisane w aktach stanu cywilnego) w sposób niemal automatyczny mogły być udostępniane służbom (ABW, CBA, AW, SWW, SKW)) - tylko na podstawie wniosku służby i zgody ministra właściwego do spraw cyfryzacji. To kolejne potwierdzenie, że PiS buduje państwo tajnych służb.

Gabinet Cieni omówił także zaproponowaną przez rząd nowelizację ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o usługach płatniczych. W obu przypadkach powodem nowelizacji jest konieczność wdrożenie nowych przepisów unijnych - dyrektyw MIFID2 oraz PSB2. Zmiany nie budzą większych kontrowersji: chodzi o wprowadzenie ściślejszych metod kontroli np. firm działających na rynku finansowym, w tym firm doradczych. Uregulowane zostają zasady obrotu lokatami strukturyzowanymi, wprowadzony zostaje też obowiązek rejestracji mejli i telefonów (zleceń klientów) dla funduszy i domów maklerskich.

Gabinet Cieni przedyskutował także projekt sejmowej uchwały w sprawie negocjacji Wspólnej Polityki Rolnej (projekt przygotowany przez PiS).

Gabinet Cieni stoi na stanowisku, że obowiązkiem rządu PiS jest wynegocjowanie co najmniej tak samo dużego budżetu rolnego dla Polski jak ten, który wynegocjowała Platforma. Dziś wszystko wskazuje na to, że łączny budżet Unii Europejskiej po 2020 roku może być większy – w związku z tym większa powinna być kwota dla Polski. To jest zadanie dla rządu PiS, z którego będzie rozliczony przez opinię publiczną. Gabinet Cieni przypomniał też, że europosłowie PiS głosowali w Parlamencie Europejskim przeciwko rezolucji Europejskiej Partii Ludowej, nawołującej do utrzymania silnej pozycji WPR i FS w kolejnych budżetach Unii.

Media