piątek, 13 październik 2017

Interpelacja nr 16222 w sprawie przeszukań Policji w kobiecych organizacjach pozarządowych dzień po czarnym proteście

Do ministra spraw wewnętrznych i administracji: 

Szanowny Panie Ministrze,

w środę 4 października br., dzień po organizowanym Czarnym Proteście, do siedzib Stowarzyszenia na rzecz Kobiet BABA w Zielonej Górze i Centrum Praw Kobiet w Warszawie oraz do jego oddziałów w Łodzi i Gdańsku weszła Policja, która u Stowarzyszenia BABA zabezpieczyła i zabrała główny komputer oraz dokumenty, w CKP w Warszawie skonfiskowała dokumenty i dyski z archiwalnymi plikami, w Gdańsku wszystkie komputery, a w Łodzi z komputerów skopiowała niektóre dane.

Akcja Policji zaskoczyła pracowników stowarzyszeń. Stowarzyszenia zostały pozbawione głównych narzędzi pracy, na których znajdowały się wszystkie dane, dokumenty, prowadzone sprawy i pisane projekty. Odebranie dokumentacji i komputerów jest jednoznaczne z paraliżem działalności stowarzyszeń.

Stowarzyszenie na rzecz Kobiet BABA oferuje kobietom darmową pomoc, m.in. prawną i psychologiczną. BABA wspiera kobiety w ich działalności i aktywności, a przede wszystkim czynnie przeciwdziała dyskryminacji kobiet oraz przemocy domowej i seksualnej. Prowadzi Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, pomaga finansowo ofiarom przestępstw i przemocy. W ciągu 17 lat istnienia Stowarzyszenia z pomocy prawnej skorzystało 50. tys. osób, a wsparcie psychologiczne otrzymało ok 17 tys. potrzebujących.

Centrum Praw Kobiet to stowarzyszenie, które od ponad dwudziestu lat działa na rzecz kobiet. Jej misją jest działanie na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn w życiu publicznym oraz w rodzinie. W swoim działaniu stowarzyszenie kieruje się przekonaniem, że prawa kobiet są niezbywalną, integralną i niepodzielną częścią fundamentalnych praw człowieka, a przemoc wobec kobiet, niezależnie od tego, czy sprawcą jest osoba prywatna, grupa społeczna czy państwo, stanowi naruszanie praw człowieka.

Kilka miesięcy temu CKP zostało pozbawione dotacji na statutową działalność i do dziś boryka się z kłopotami finansowymi.

Policja weszła do siedzib kobiecych organizacji dzień po drugim Czarnym Proteście – dniu, w którym tysiące Polek wyszło na ulice, aby zamanifestować swoje prawa. Centrum Praw Kobiet i Stowarzyszenie na rzecz Kobiet BABA protest w pełni poparło i w nim uczestniczyło.

W obu przypadkach policjanci przybyli z nakazem wydania dokumentacji projektów finansowanych ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w latach 2012-2015.

Oficjalnie postępowanie dotyczy pracowników Ministerstwa, jednak organizacje obawiają się, że jest to jedynie pretekst lub sygnał ostrzegawczy, aby nie angażować się w działania, które stoją w opozycji do działań rządu.

Organizacje nie są w stanie pracować, dlatego powinny szybko odzyskać dokumenty, komputery i dyski. Na paraliżu działalności organizacji cierpią ofiary przemocy, które teraz nie mogą liczyć na szybką pomoc. Pracownicy organizacji zamiast realizować swoją misję, zgodnie ze statutem, próbują odbudować stracone zasoby do podstawowej działalności.

Panie Ministrze,

1. Dlaczego Policja sprawdza organizacje na rzecz kobiet, skoro oficjalnie postępowanie dotyczy działalności Ministerstwa Sprawiedliwości?

2. Czego dokładnie dotyczy sprawa skonfiskowania dokumentów i komputerów organizacjom pozarządowym?

3. Od kiedy toczy się postępowanie?

4. Dlaczego organizacjom pozarządowym zostały odebrane dokumenty i komputery, skoro każda otrzymana dotacja z ministerstw jest rozliczana podwójnie? Dokumenty do ministerstw są dostarczane w wersji papierowej i elektronicznej, a więc resort jest w posiadaniu całej dokumentacji.

5. Kiedy Policja zwróci zabezpieczone komputery i dokumenty?

6. Dlaczego Policja zjawiła się w siedzibach tych pozarządowych organizacji kobiecych akurat dzień po Czarnym Proteście? Czy to jest przypadek? Czy koincydencja ma na celu zastraszenie kobiecych organizacji pozarządowych, które walczą o wolności i prawa kobiet? Tych, które uczestniczą w czarnych protestach?

7. Dlaczego Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie wydało żadnego oświadczenia w tej sprawie, choć domaga się tego opinia publiczna?

8. Do jakich jeszcze organizacji weszła Policja?

MONIKA WIELICHOWSKA

Poseł na Sejm RP

oraz grupa posłów 

 

Odpowiedź: 

Szanowny Panie Marszałku,

odpowiadając na interpelację numer 16222 Posłów na Sejm RP Pani Moniki Wielichowskie, Pani Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, Pana Bartosza Arłukowicza, Pani Marty Golbik, Pani Joanny Augustynowskiej, Pana Andrzeja Halickiego, Pana Marcina Kierwińskiego, Pani Urszuli Augustyn, Pani Krystyny Sibińskiej, Pani Elżbiety Gapińskiej, Pani Marii Małgorzaty Janyskiej, Pani Kingi Gajewskiej, Pana Jana Grabca oraz Pana Arkadiusza Myrchy w sprawie przeszukań Policji w kobiecych organizacjach pozarządowych dzień po czarnym proteście, na podstawie informacji przekazanych przez Komendę Główną Policji, przedstawiam co następuje.

W dniu 4 października 2017 roku funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, w związku z prowadzonym pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Poznaniu postępowaniem przygotowawczym w sprawie przekroczenia uprawnień bądź niedopełnienia obowiązków przez pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości przy przyznawaniu, kontrolowaniu wydatków
oraz rozliczaniu środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym, tj. o przestępstwo z art. 231 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137, z późn. zm.), przeprowadzili czynności procesowe w siedzibach różnych podmiotów, celem zabezpieczenia dowodów w przedmiotowej sprawie, w tym dokumentacji rozliczeniowej i rachunkowo-księgowej, a także nośników danych mogących stanowić dowód w prowadzonym postępowaniu.

Podejmowane przez Policję czynności wynikały z polecenia Prokuratury Regionalnej w Poznaniu w ramach prowadzonego postępowania, nie miały natomiast związku z zaangażowaniem poszczególnych organizacji w ogólnopolski protest kobiet.

Mając na uwadze, że prowadzone jest śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień bądź niedopełnienia obowiązków przez pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości przy przyznawaniu, kontrolowaniu wydatków oraz rozliczaniu środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym, jedynym organem uprawnionym do udzielenia szerszych informacji w zakresie toczącego się postępowania przygotowawczego jest Prokuratura.

Z poważaniem,

MINISTER

SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z up. Jarosław Zieliński

Sekretarz Stanu