piątek, 13 październik 2017

Interpelacja nr 16223 w sprawie śledztwa wobec organizacji pozarządowych walczących z przemocą wobec kobiet

Do ministra sprawiedliwości: 

Panie Ministrze,

w dniu 5 października Policja na Pana wniosek wkroczyła do 10 siedzib organizacji pozarządowych walczących z przemocą wobec kobiet. Zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa złożyli przedstawiciele ministerstwa.

Policja zabezpiecza sprzęt komputerowy, dokumentację i nośniki pamięci. Z informacji prasowych wynika, że organizacji nie postawiono żadnego zarzutu, a oskarżenie będzie się tworzyło w miarę przeglądania dokumentów.

Bardzo proszę o odpowiedź na pytanie:

Na podstawie jakiego zarzutu przeprowadzono rewizję i skonfiskowano dokumentację należącą do organizacji pozarządowych walczących z przemocą wobec kobiet? 

Zgłaszający: Grzegorz Furgo, Marta Golbik, Joanna Augustynowska, Kinga Gajewska, Agnieszka Pomaska, Monika Wielichowska, Magdalena Kochan, Joanna Kluzik-Rostkowska 

 

Odpowiedź: 

Szanowny Panie Marszałku,

Uprzejmie przedstawiam Panu Marszałkowi odpowiedź na interpelację nr 16223 Pana Posła Grzegorza Furgo i grupy posłów, która wpłynęła do Ministerstwa Sprawiedliwości w dniu 13 października 2017 r. w sprawie śledztwa wobec organizacji pozarządowych walczących z przemocą wobec kobiet.

W odpowiedzi na pytania dotyczące powyższego zagadnienia proszę o przyjęcie poniższych informacji.

Ministerstwo Sprawiedliwości nie jest organem prowadzącym powyższe postępowanie karne. Instytucją właściwą do udzielenia szczegółowej odpowiedzi, w zakresie dopuszczalnej przez art. 217 k.p.k. czynności zatrzymania rzeczy i przeszukania, co do motywacji czy podstaw podjęcia konkretnych czynności procesowych, jest Prokuratura Regionalna w Poznaniu.

W odniesieniu do stawianych zagadnień podnieść także należy, iż postępowanie w powyższej sprawie jest prowadzone przez Prokuraturę Regionalną w Poznaniu. Z informacji uzyskanych z Prokuratury Krajowej wynika, iż Prokuratura Regionalna w Poznaniu nadzoruje śledztwo sygn. RP I Ds 3.2017 w sprawie przekroczenia uprawnień bądź niedopełnienia obowiązków, w okresie od 2012 r. do 2015 r. w Warszawie, przez funkcjonariuszy publicznych, zatrudnionych w Ministerstwie Sprawiedliwości, w związku z przyznawaniem, kontrolowaniem wydatkowania oraz rozliczaniem środków z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym, pozostającego w dyspozycji Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Ministerstwa Sprawiedliwości, czym działali oni na szkodę interesu publicznego, tj. o czyn z art. 231 § 1 k.k. Wydane przez prokuraturę, w oparciu o przepisy kodeksu postępowania karnego, na wniosek Komendy Wojewódzkiej Policji postanowienie dotyczyło żądania wydania rzeczy mogących stanowić dowód w sprawie, a w razie odmowy - przeszukania w siedzibach sześciu organizacji, będących dysponentami środków z Funduszu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Celem powyższych czynności była konieczność konfrontacji materiału dowodowego zabezpieczonego w Ministerstwie Sprawiedliwości z dokumentami posiadanymi przez jednostki realizujące zadania finansowane z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Ministerstwo Sprawiedliwości nie jest dysponentem szczegółowych informacji dotyczących kierunku podejmowanych czynności w sprawie nadzorowanej przez Prokuraturę Regionalną w Poznaniu i nie jest organem upoważnionym do ujawnienia okoliczności objętych tajemnicą postępowania przygotowawczego. Z posiadanych informacji wynika, że przedmiotowe postępowanie o czyn z art. 231 § 1 k.k. toczy się w sprawie, a nie w formie ad personam i w jego toku nie wydano postanowienia o przedstawieniu zarzutów.

Z poważaniem,

Michał Woś