piątek, 13 październik 2017

Interpelacja nr 16224 w sprawie rewizji w organizacjach pozarządowych walczących z przemocą wobec kobiet

Do Prezes Rady Ministrów: 

Pani Premier,

na wniosek ministra sprawiedliwości Policja wkroczyła do 10 organizacji pozarządowych walczących z przemocą wobec kobiet. Sprawą zajmuje się prokuratura w Poznaniu. Z zawiadomienia ministerstwa wynika, że organizacjom nie postawiono żadnego konkretnego zarzutu, albo inaczej, jak podają media, zarzut był lakoniczny, a to świadczy o tym, że minister sprawiedliwości ma nadzieję, że zarzuty powstaną w miarę przeglądania dokumentacji zagarniętej podczas rewizji.

Bardzo proszę o odpowiedź na pytanie:

Jak Pani jako kobieta premier rządu ocenia taką aktywność swojego ministra ewidentnie zmierzającą do ukarania organizacji pozarządowych za jej działalność?

Jak Pani ocenia działanie swojego ministra w myśl zasady „dajcie mi człowieka, a paragraf sam się znajdzie”?

Czy minister sprawiedliwości zawiadomił Panią wcześniej o swoich zamiarach, czyli czy wiedziała Pani przed faktem, że Policja wkroczy do organizacji pozarządowych walczących z przemocą wobec kobiet? 

Zgłaszający: Grzegorz Furgo, Marta Golbik, Joanna Augustynowska, Kinga Gajewska, Monika Wielichowska, Magdalena Kochan, Joanna Kluzik-Rostkowska 

 

Odpowiedź: 

Szanowny Panie Marszałku,

uprzejmie przedstawiam Panu Marszałkowi odpowiedź na interpelację nr 16224 Pana Posła Grzegorza Furgo i grupy posłów, która wpłynęła do Ministerstwa Sprawiedliwości w dniu 18 października 2017 r. za pośrednictwem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie rewizji w organizacjach pozarządowych walczących z przemocą wobec kobiet.

W odpowiedzi na pytania dotyczące powyższego zagadnienia, działając z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów proszę o przyjęcie poniższych informacji.

Na wstępie uprzejmie wskazuję, iż przebieg powyższych czynności był już przedmiotem wystąpienia Ministra Sprawiedliwości na 49 posiedzeniu Sejmu w dniu 12 października 2017 r. na sali plenarnej oraz licznych wcześniejszych zapytań poselskich.

Minister Sprawiedliwości w myśl zapisów Ustawy o działach administracji rządowej z dnia 4 września 1997 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 943, z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 listopada 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1901) kieruje działem administracji rządowej - sprawiedliwość. Powyższy dział obejmuje sprawy m.in. sądownictwo w zakresie spraw niezastrzeżonych odrębnymi przepisami do kompetencji innych organów państwowych i z uwzględnieniem zasady niezawisłości sędziowskiej oraz prokuratury. Ministerstwo Sprawiedliwości nie sprawuje nadzoru nad działalnością policji oraz nie jest organem prowadzącym postępowania przygotowawcze.

W odniesieniu do stawianych zagadnień podnieść także należy, iż postępowanie w powyższej sprawie jest prowadzone przez Prokuraturę Regionalną w Poznaniu. Z informacji uzyskanych z Prokuratury Krajowej wynika, iż Prokuratura Regionalna w Poznaniu nadzoruje śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień bądź niedopełnienia obowiązków, w okresie od 2012 r. do 2015 r. w Warszawie, przez funkcjonariuszy publicznych, zatrudnionych w Ministerstwie Sprawiedliwości, w związku z przyznawaniem, kontrolowaniem wydatkowania oraz rozliczaniem środków z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym, pozostającego w dyspozycji Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Ministerstwa Sprawiedliwości, czym działali oni na szkodę interesu publicznego, tj. o czyn z art. 231 § 1 k.k. Wydane przez prokuraturę, w oparciu o przepisy kodeksu postępowania karnego, na wniosek Komendy Wojewódzkiej Policji postanowienie dotyczyło żądania wydania rzeczy mogących stanowić dowód w sprawie, a w razie odmowy - przeszukania w siedzibach sześciu organizacji, będących dysponentami środków z Funduszu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Celem powyższych czynności była konieczność konfrontacji materiału dowodowego zabezpieczonego w Ministerstwie Sprawiedliwości z dokumentami posiadanymi przez jednostki realizujące zadania finansowane z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Z informacji uzyskanej z Prokuratury Krajowej wynika, iż czynności były przeprowadzone w siedzibie podmiotów: Śląskiej Fundacji Błękitny Krzyż, Stowarzyszenia Przeworsk – Powiat Bezpieczny, Lubuskiego Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet „BABA”, Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna, Katolickiego Stowarzyszenia Potrzebującym „AGAPE”, Fundacji Centrum Praw Kobiet.

Ministerstwo Sprawiedliwości nie jest dysponentem szczegółowych informacji dotyczących kierunku podejmowanych czynności w sprawie nadzorowanej przez Prokuraturę Regionalną w Poznaniu i nie jest organem upoważnionym do ujawnienia okoliczności objętych tajemnicą postępowania przygotowawczego. Z posiadanych informacji wynika, że przedmiotowe postępowanie o czyn z art. 231 § 1 k.k. toczy się w sprawie, a nie w formie ad personam i w jego toku nie wydano postanowienia o przedstawieniu zarzutów.

Jednocześnie uprzejmie wyrażam nadzieję, iż przedstawione powyżej okoliczności oraz przytoczona argumentacja zawiera odpowiedź na przedstawione przez Państwa pytania dotyczące ocen i kierunku podejmowanych zamierzeń.

Z poważaniem,

Michał Woś