poniedziałek, 16 październik 2017

Interpelacja nr 16430 w sprawie Poradni i Kliniki Diagnostyki i Leczenia Niepłodności w Łodzi

Do ministra zdrowia: 

Szanowny Panie Ministrze,

w grudniu ubiegłego roku w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi oficjalnie otworzył Pan Minister Klinikę Diagnostyki i Leczenia Niepłodności.

W 2016 roku rząd zdecydował o likwidacji programu in vitro finansowanego ze środków publicznych. W zamian powstało pierwsze z szesnastu planowanych ośrodków leczenia bezpłodności, w ramach Narodowego Programu Prokreacji.

Klinika z założenia miała realnie pomagać. Rząd założył, że realizując Narodowy Program Prokreacji, udowodni, że program in vitro nie jest potrzebny.

Klinikę otworzono w grudniu 2016 roku, jednak do dziś nie przyjęto ani jednej pacjentki. Wszystko wskazuje na to, że nadal nie przyjmie, ponieważ nie ma na to środków. Przy klinice działają aktualnie tylko poradnie, które funkcjonowały już wcześniej - od dawna mają zapewnione finansowanie z NFZ i nie są włączone w rządowy program prokreacji.

Podczas gdy rząd likwidował program in vitro, łódzcy samorządowcy przyjęli własny, miejski program refundacji zapłodnienia pozaustrojowego. Po pierwszych miesiącach skutki są wymierne - w ciążę zaszły 43 pacjentki, w dwóch przypadkach są to ciąże mnogie.

Warto dokładnie porównać skutki "działania" kliniki leczenia niepłodności oraz łódzkiego programu in vitro. Wnioski nasuwają się same.

Panie Ministrze!

1. Dlaczego rządowa klinika leczenia niepłodności działająca w łódzkim Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki wciąż nie dostała z resortu pieniędzy na program medyczny?

2. Kiedy klinika zacznie funkcjonować i pomagać niepłodnym parom?

3. Kiedy i jakie środki zostaną przekazane z resortu na uruchomienie łódzkiej kliniki leczenia niepłodności?

4. Czy to prawda, że rządowa klinika będzie jedynie diagnozować, a nie leczyć bezpłodność? Czy to prawda, że leczenie bezpłodności ma odbywać się w innych działających od lat placówkach, które mają podpisane umowy z NFZ?

MONIKA WIELICHOWSKA

Poseł na Sejm RP 

 

Odpowiedź: 

Szanowny Panie Marszałku,

w związku z otrzymaną interpelacją nr 16430 Pani Poseł Moniki Wielichowskiej, dotyczącą realizacji programu polityki zdrowotnej pn.: Program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce w latach 2016-2020 (zwanego dalej „programem”), proszę o przyjęcie następujących informacji.

Ad 1. Od 2016 r. Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi (zwany dalej „Instytutem”), otrzymał w ramach programu środki w wysokości 2 212 816, 48 zł, które zostały przeznaczone na dofinansowanie zakupu sprzętu i modernizację w obrębie laboratorium andrologicznego.

Dodatkowo w wyniku kolejnego postępowania konkursowego trwającego w 2017 r., Instytutowi przyznano kolejne środki finansowe, w wysokości 300 021,00 zł. Są to środki na dofinansowanie modernizacji w obrębie Kliniki Diagnostyki i Leczenia Niepłodności.

Ponadto w zakresie zadań realizowanych w ramach programu Instytut ma możliwość uzyskania dofinansowania ze środków europejskich na zakup sprzętu stanowiącego wyposażenie sali zabiegowej Kliniki Diagnostyki i Leczenia Niepłodności.

Ad 2. Klinika utworzona w ramach Instytutu już funkcjonuje. Zakupiony sprzęt może być wykorzystywany do udzielania gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, także tym osobom, które będą korzystały z programu. Do końca roku Narodowy Fundusz Zdrowia, który w znowelizowanej wersji programu przejął zadania związane z rozliczaniem umów z referencyjnymi ośrodkami leczenia niepłodności, zawrze umowy i będzie finansował świadczenia z zakresu kompleksowej diagnostyki niepłodności.

Ad 3. Do końca roku Narodowy Fundusz Zdrowia, jako realizator programu odpowiedzialny za zawieranie i rozliczanie umów na świadczenia w ramach programu powinien przekazać wynagrodzenia z tytułu świadczeń kompleksowej diagnostyki niepłodności.

Na zadania w ramach interwencji pn.: Kompleksowa diagnostyka niepłodności, zaplanowano do końca roku 3 440 000 zł. Nie jest możliwe wskazanie, ile z tej kwoty otrzyma każdy z referencyjnych ośrodków leczenia niepłodności.

Ad 4. Zgodnie z treścią programu referencyjne ośrodki leczenia niepłodności, w tym Instytut, powstały w szpitalach klinicznych lub instytutach badawczych, a także w podmiotach leczniczych utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, spełniających kryteria wskazane w programie. Kompleksowa diagnostyka i leczenie niepłodności żeńskiej i męskiej oraz niepowodzeń prokreacyjnych wymagają właściwego zaplecza diagnostycznego i terapeutycznego, co powoduje konieczność spełniania przez ośrodki określonych wymagań w zakresie możliwości udzielania świadczeń zdrowotnych. Dzięki temu, każda z osób korzystająca ze świadczeń udzielanych w referencyjnym ośrodku leczenia niepłodności będzie miała na miejscu dostęp do bardzo szerokiego zakresu świadczeń związanego z procesem diagnostycznym i terapeutycznym.

Zakupiony sprzęt i przeprowadzone modernizacje, na które realizatorzy otrzymali dofinansowanie sprawiają, że świadczenia i badania będą dostępne w ośrodkach referencyjnych leczenia niepłodności, dla wszystkich osób, nie tylko tych korzystających ze świadczeń finansowanych w ramach programu. Zarówno Instytut, jak pozostałe referencyjne ośrodki leczenia niepłodności zapewniają zarówno diagnostykę jak i leczenie niepłodności.

Z wyrazami szacunku,

Z upoważnienia

MINISTRA ZDROWIA

SEKRETARZ STANU

Józefa Szczurek-Żelazko