poniedziałek, 16 październik 2017

Interpelacja nr 16444 w sprawie oceny postaw moralnych i etycznych nauczycieli

Do minister edukacji narodowej: 

Szanowna Pani Minister,

Sejm ma się zająć rządowym projektem ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. W projekcie poza kwestiami finansowymi pojawiły się także kwestie związane z ocenianiem nauczycieli.

Dziś, zgodnie z Kartą Nauczyciela, pedagodzy podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu lub obowiązkom. Postępowanie wyjaśniające prowadzi rzecznik dyscyplinarny nauczycieli przy wojewodzie.

W proponowanym projekcie rozporządzenia do tej ustawy znalazł się między innymi przepis mówiący o tym, że dyrektor placówki będzie oceniał "prezentowane przez nauczyciela postawy moralne i etyczne".

W związku z tym mamy do Pani Minister następujące pytania:

  1. Dlaczego oceny postawy moralnej i etycznej ma dokonywać jednoosobowo dyrektor? Czy można i w jaki sposób zagwarantować, że będzie to obiektywna ocena, która nie będzie wynikała np. z różnicy światopoglądu, wyznania religijnego, itp.? Jakie kryteria i jakie mierniki przyjęte będą do oceny postaw moralnych i etycznych?
  2. Proszę o wyjaśnienie czy dotąd nie było możliwości obiektywnej oceny moralności i etyki nauczyciela? 

 

Odpowiedź: 

Szanowny Panie Marszałku,

składam na Pana ręce odpowiedź na interpelację Pani Marii Małgorzaty Janyskiej, Pani Moniki Wielichowskiej oraz Krystyny Sibińskiej, Posłanek na Sejm RP, w sprawie oceny postaw moralnych i etycznych nauczycieli.

Szanowne Panie Posłanki,

odpowiadając na interpelację uprzejmie wyjaśniam, że projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego, dołączony do projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, stanowił jedynie materiał informacyjny, wskazujący kierunki zmian, a nie gotowe rozwiązania.

W związku z tym, że na posiedzeniu w dniu 27 października br. Sejm RP przyjął ustawę o finansowaniu zadań oświatowych, zostaną podjęte prace nad projektem rozporządzenia w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego. Projekt rozporządzenia zostanie skierowany do uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania.

Proszę o przyjęcie powyższych wyjaśnień.

Z poważaniem, 

podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Maciej Kopeć