poniedziałek, 23 październik 2017

Interpelacja nr 16642 w sprawie kontroli postawy etycznej i moralnej nauczyciela

Do minister edukacji narodowej: 

Szanowna Pani Minister,

projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych zawierający kwestie związane z oceną nauczycieli, budzi kontrowersje nie tylko w środowisku oświatowym.

W projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, resort zakłada raz na trzy lata ocenę nauczycieli pod kątem ich postawy etycznej i moralnej. Ponadto, ocena pracy nauczycieli będzie powiązana ze ścieżką awansu zawodowego oraz wysokością ich pensji. W projekcie rozporządzenia do tej ustawy znalazł się m.in. przepis mówiący o tym, że dyrektor placówki będzie oceniał „prezentowane przez nauczyciela postawy moralne i etyczne”. Ocena moralności w miejscu pracy może prowadzić do nadużyć, a nawet do dyskryminacji ze względu na poglądy czy przekonania religijne.

Nauczyciele są zaskoczeni, ponieważ nie wiadomo co dokładnie miałoby być podstawą wystawianej co trzy lata oceny. Jedni obawiają się, że dyskryminowane będą poglądy polityczne, których nie podziela szef, albo udział w strajkach. W najgorszej sytuacji są pedagodzy, którzy żyją w konkubinacie. Istnieje obawa, że konserwatywny dyrektor właśnie za to może wystawić im negatywną ocenę.

Działania resortu prowadzą do upolitycznienia szkół i wprowadzenia ideologii rządzących. Pracownicy oświaty powinni być rozliczani z jakości kształcenia, a nie tego, jakie mają poglądy. Bez wątpienia kontrola postawy etycznej i moralnej będzie nieuprawnioną ingerencją w postawę nauczyciela, a w konsekwencji doprowadzi do powolnej eliminacji osób niepokornych dla obecnej władzy.

Pani Minister, proszę o odpowiedź na następujące pytania:

1. Jakie jest stanowisko Pani Minister w tej sprawie?

2. Jakie kryteria mają być brane pod uwagę przy ocenie pracy nauczyciela? Kiedy resort upubliczni konkretne wytyczne w tej sprawie?

3. Czy resort weźmie pod uwagę sprzeciw środowiska oświatowego i wstrzyma wprowadzanie w życie proponowanych złych zmian w ustawie?

4. Jakie dane i analizy wskazują na potrzebę kontroli postawy etycznej i moralnej pracowników oświaty?

Z wyrazami szacunku

MONIKA WIELICHOWSKA

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

oraz grupa posłów 

Odpowiedź: 

Szanowny Panie Marszałku,

składam na Pana ręce odpowiedź na interpelację Pani Moniki Wielichowskiej i Pani Joanny Kluzik-Rostkowskiej, Posłanek na Sejm RP, oraz Pana Arkadiusza Myrchy, Posła na Sejm RP w sprawie kontroli postawy etycznej i moralnej nauczyciela.

Szanowne Panie Posłanki,

Szanowny Panie Pośle,

odpowiadając na interpelację uprzejmie wyjaśniam, że projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego, dołączony do projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, stanowił jedynie materiał informacyjny, wskazujący kierunki zmian, a nie gotowe rozwiązania.

W związku z tym, że na posiedzeniu w dniu 27 października br. Sejm RP przyjął ustawę o finansowaniu zadań oświatowych, zostaną podjęte prace nad projektem rozporządzenia w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego. Projekt zostanie skierowany do uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania.

Proszę o przyjęcie powyższych wyjaśnień.

Z poważaniem, 

podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Maciej Kopeć