poniedziałek, 13 listopad 2017

Interpelacja nr 17092 w sprawie apelu europejskich aktywistów LGBTI do polskich władz

Szanowna Pani Premier,

w Warszawie odbyła się 21. Międzynarodowa Konferencja ILGA Europe, najważniejsze europejskie wydarzenie LGBTI, które przyciągnęło do Warszawy ponad pół tysiąca przedstawicieli i przedstawicielek organizacji LGBTI z całej Europy.

Pokłosiem konferencji jest apel europejskich aktywistów i aktywistek LGBTI do polskich władz, w którym wzywają do podjęcia działań, które poprawią sytuację osób LGBTI żyjących w Polsce.

ILGA Europe i Kampania Przeciw Homofobii wyrazili głębokie zaniepokojenie sytuacją w Polsce, gdzie dyskryminacja i przemoc w stosunku do osób LGBTI wzrasta, a ich prawa nie są respektowane. Jak zauważyli, przykładem wzrostu nienawiści w społeczeństwie są ataki na organizacje pozarządowe, działające na rzecz osób LGBTI.

Europejscy aktywiści zwrócili uwagę, że Polska nie daje osobom LGBTI możliwości uczestniczenia na równi z innymi w życiu społecznym, zawodowym i rodzinnym. Jak zauważyli, w Polsce odbywa się ograniczenie społeczeństwa obywatelskiego, co z kolei zagraża całemu społeczeństwu demokratycznemu, nie tylko grupom mniejszościowym.

Europejscy aktywiści odnieśli się do ostatniego rankingu ILGA Europe, dotyczącego poziomu równouprawnienia osób LGBTI, w którym Polska zajęła przedostatnie miejsce wśród krajów Unii Europejskiej. Jak zauważyli autorzy apelu, to wynik tego, że Polska to kraj, w którym prawa osób LGBTI nie są respektowane oraz nie istnieje ochrona przed dyskryminacją z uwagi na orientację seksualną, tożsamość i ekspresję płciową.

Zdaniem aktywistów 2 miliony osób LGBTI żyjących w Polsce, podobnie jak osoby LGBTI na całym świecie, zasługują na to, aby ich prawa były respektowane, zasługują na bezpieczeństwo i godne traktowanie.

Pani Premier, jak odniesie się Pani Premier do apelu europejskich aktywistów LGBTI w sprawie bardzo trudnej sytuacji osób LGBTI w Polsce?

Jakie konkretne działania podejmie rząd w celu poprawy sytuacji osób LGBTI żyjących w Polsce na poziomie rozwiązań prawnych?

Jakie konkretne działania zmierzające do wzrostu akceptacji osób LGBTI przez społeczeństwo podejmie rząd?

Jak Pani jako Prezes Rady Ministrów zamierza rozpocząć walkę z coraz większym nasileniem homofobii i ksenofobii? Proszę podać konkretne działania rządu w zakresie pomocy środowisku LGBTI.

Z wyrazami szacunku,

MONIKA WIELICHOWSKA

Poseł na Sejm RP

oraz grupa posłów 

 

Odpowiedź: 

Szanowny Panie Marszałku,

po zapoznaniu się z apelem europejskich aktywistów LGBTI w sprawie sytuacji osób LGBTI w Polsce, pragnę podtrzymać wszystkie informacje i wyjaśnienia odnośnie do instrumentów prawa karnego, cywilnego i prawa pracy, a także projektów ewentualnych nowelizacji obowiązujących aktów prawnych, przekazane w odpowiedzi na interpelację nr 12709 Pani Poseł Moniki Wielichowskiej w sprawie rankingu ILGA-Europe oraz w odpowiedzi na interpelację nr 7216 Pani Poseł Agnieszki Pomaski i grupy posłów w sprawie stanowiska rządu dotyczącego poprawy równego traktowania osób LGBTI. Podtrzymuję też generalną konkluzję zaprezentowaną w odpowiedziach na powyższe interpelacje, iż obowiązujące obecnie w Polsce przepisy prawa, rozpatrywane jako całość, zawierają odpowiednie instrumenty ochrony osób dyskryminowanych, między innymi ze względu na orientację seksualną, płeć i tożsamość płciową.

W odniesieniu do ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (Dz. U. z 2016 r. poz. 1219) należy podkreślić, że osoby nieheteroseksualne mogą dochodzić odszkodowania z tytułu naruszenia zasady równego traktowania ze względu na orientację seksualną w takich obszarach jak: podejmowanie kształcenia zawodowego (w tym dokształcanie, przekwalifikowanie zawodowe oraz praktyki zawodowe); warunki podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej lub zawodowej, w tym w szczególności w ramach stosunku pracy albo pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej; przystępowanie i działanie w związkach zawodowych, organizacjach pracodawców oraz samorządach zawodowych, oraz korzystanie z uprawnień przysługujących członkom tych organizacji; oraz w zakresie dostępu i warunków korzystania z instrumentów rynku pracy i usług rynku pracy. Zakazane jest również zachęcanie do nierównego traktowania lub nakazywanie nierównego traktowania w powyższym zakresie. Przewidziany ustawą zakres ochrony w zakresie przesłanki orientacji seksualnej jest taki sam jak w przypadku przesłanek religii, wyznania, światopoglądu, niepełnosprawności i wieku.

Ponadto pragnę poinformować, że wszystkie skargi na dyskryminację ze względu na orientację seksualną, wpływające do Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania są rozpatrywane. W 2017 roku było ich 12 na ogólną liczbę 180 skarg. Zgodnie z danymi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, w okresie od kwietnia do końca lipca 2017 roku Policja wszczęła 2 postępowania, w których głównym motywem sprawcy była orientacja seksualna lub tożsamość płciowa. W wyżej wymienionym okresie wszczęto 265 postępowań o przestępstwa z nienawiści. Dane MSWiA za okres od stycznia do kwietnia 2017 roku przedstawione zostały w odpowiedzi na interpelację nr 12709 Pani Poseł Moniki Wielichowskiej.

W odniesieniu do opinii iż w Polsce odbywa się ograniczenie społeczeństwa obywatelskiego pragnę poinformować, iż obecny rząd prowadzi wiele działań mających na celu rozwój, a nie ograniczanie społeczeństwa obywatelskiego. Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1909) nie wprowadza żadnych przepisów ograniczających działalność organizacji pozarządowych lub nakładających na nie dodatkowe obowiązki. Przeciwnie, zmiany instytucjonalne i prawne wprowadzane przez rząd, utrzymując dotychczasowy porządek funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego, wprowadzają dodatkowe elementy wsparcia i powiększania możliwości działania organizacji obywatelskich.

O randze przywiązywanej do współpracy administracji rządowej z organizacjami pozarządowymi świadczy utworzenie Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, który jest organem administracji rządowej właściwym w sprawach pożytku publicznego i wolontariatu, w tym programowania, koordynowania i organizowania współpracy organów administracji publicznej i podmiotów działających w sferze pożytku publicznego. Powołana została też nowoczesna agencja wykonawcza do zarządzania funduszami i programami wsparcia rozwoju społeczeństwa obywatelskiego Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, który jest instytucją właściwą w sprawach wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, a także działalności pożytku publicznego i wolontariatu w zakresie określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W sposób wydatny zwiększone zostały przez obecny rząd środki finansowe kierowane na wsparcie organizacji obywatelskich. Szczególnym osiągnięciem jest w tej dziedzinie utworzenie Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, dokonane na mocy ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 88). Fundusz ten będzie tworzyło corocznie 4% wpływów z dopłat, o których mowa w art. 80 przedmiotowej ustawy.

Środki, jakimi zarządzał będzie Narodowy Instytut Wolności w roku 2018 to około 130 mln złotych. W porównaniu z 60 mln złotych, które do tej pory, co roku przeznaczane były w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, jest to ponad dwukrotny wzrost środków publicznych na wsparcie sektora obywatelskiego. Już wkrótce przedstawione zostaną do konsultacji publicznych takie programy jak: Program wsparcia rozwoju instytucjonalnego, Program wsparcia doraźnego, Program wsparcia budowy kapitałów żelaznych, Korpus Solidarności – program rozwoju wolontariatu długoterminowego, Program wspierania uniwersytetów ludowych. Każdy z tych programów wyrasta z dogłębnej diagnozy i analizy potrzeb sektora obywatelskiego oraz tworzony jest przy współudziale ekspertów ze strony obywatelskiej.

Z poważaniem, 

sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Adam Lipiński