czwartek, 30 listopad 2017

Interpelacja nr 17852 w sprawie powtarzających się ataków na tle narodowościowym, na przykładzie Ośrodka Kultury Muzułmańskiej w Warszawie

Szanowny Panie Pełnomocniku,

na warszawskiej Ochocie doszło do ataku na tle narodowościowym. Nieznani sprawcy zdewastowali Ośrodek Kultury Muzułmańskiej. W budynku zostały powybijane szyby, zdemolowane drzwi i klimatyzatory oraz zdewastowany ogródek restauracji.

Przedstawiciele Ośrodka Kultury Muzułmańskiej wcześniej wielokrotnie otrzymywali pogróżki m.in. przez telefon, za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz portali społecznościowych. Pracownicy placówki wysyłali apele do polskich władz z prośbą o pomoc.

W listach do polskich urzędów, przedstawiciele Ośrodka Kultury Muzułmańskiej pisali m.in. o tym, że są zaniepokojeni „nierzetelnym przekazem medialnym dotyczącym islamu i jego społeczności” oraz „utrwalaniem postaw antymuzułmańskich” w debacie politycznej. W ocenie prowadzących placówkę panujący obecnie w Polsce nastrój może sprzyjać nasileniu się postaw ksenofobicznych wobec muzułmanów, a w dalszej konsekwencji – ataków fizycznych na przedstawicieli społeczności muzułmańskiej.

Na apel muzułmańskiej mniejszości religijnej zareagowała jedynie Kancelaria Senatu, dziękując za zaufanie oraz przekonując, że obawy muzułmanów nigdy się nie ziszczą. Niestety zaniepokojenie wzrasta z każdą otrzymaną pogróżką.

Brak stanowczych reakcji na groźby i wandalizm daje sprawcom sygnał, że bez konsekwencji mogą szykanować obywateli muzułmańskich mniejszości. Sprawcy zastraszający muzułmanów czują się bezkarni, czego wynikiem jest wzrost agresji na tle narodowościowym. Od dewastacji budynku jest tylko jeden krok do ataku na ludzi.

Panie Pełnomocniku, jakie działania podejmie Pan Pełnomocnik w sprawie coraz częściej powtarzających się w naszym kraju ataków na tle narodowościowym, które są nacjonalistyczne i ksenofobiczne?

Z wyrazami szacunku,

MONIKA WIELICHOWSKA

Poseł na Sejm RP 

 

Odpowiedź: 

Szanowny Panie Marszałku,

stanowisko rządu w sprawie ataków o podłożu narodowościowym i ksenofobicznym jest niezmienne. Są one godne potępienia i niezgodne z polskim prawem, a jako takie powinny być ścigane, zaś ich sprawcy karani.

W sprawie ataku na Ośrodek Kultury Muzułmańskiej w Warszawie, w dniu 1 grudnia 2017 roku - bezpośrednio po incydencie, zwróciłem się do Prokuratora Krajowego z prośbą o przekazanie informacji o działaniach podjętych przez Prokuraturę. Tego samego dnia skierowałem też list do Dyrektora Ośrodka, wyrażając ubolewanie w związku z atakiem.
W piśmie podkreśliłem, że zagwarantowanie bezpieczeństwa wszystkim osobom pozostającym w jurysdykcji państwa polskiego, bez względu na ich narodowość, pochodzenie etniczne i wyznanie, podobnie jak podtrzymywanie i umacnianie kultury otwartości i tolerancji naszego społeczeństwa – to priorytety rządu. Zapewniłem też o gotowości do współpracy we wszystkich sprawach związanych z realizacją zasady równego traktowania i poszanowania praw mniejszości.

Zarówno Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania jak i inne instytucje publiczne zobowiązane – w zakresie swoich kompetencji – do przeciwdziałania, ścigania i karania ataków o podłożu rasistowskim i ksenofobicznym będą konsekwentnie kontynuować swoje działania, traktując je jako priorytetowe.

Z poważaniem, 

sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Adam Lipiński