czwartek, 05 lipiec 2018

Gabinet Cieni 5 lipca 2018

Gabinet Cieni przedyskutował rządowy projekt nowelizacji ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę.

Propozycja dotyczy przedsiębiorców, którzy miesięcznie nie przekroczą przychodów równych 2,5 krotności minimalnego wynagrodzenia – będą oni płacić składkę ZUS w niższym wymiarze niż obecna stawka podstawowa. Szacuje się, że w takiej sytuacji jest około 9% podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Gabinet Cieni podkreślił, że choć kierunek zmiany jest słuszny – obciążenia podatkowe i para-podatkowe należy obniżać – to jednak rządowy projekt powinien zostać poprawiony, przede wszystkim w kierunku objęcia proponowaną zmianą większej liczby osób wykonujących działalność gospodarczą. 

Gabinet Cieni zobowiązał klub parlamentarny Platformy Obywatelskiej do przygotowania odpowiednich poprawek i zgłoszenia ich w tok sejmowych prac nad rządowym projektem. Gabinet przypomniał też, że od roku w Sejmie leży złożony przez klub Platformy Obywatelskiej projekt ustawy całkowicie znoszącej składkę ZUS dla młodych przedsiębiorców (osób poniżej 25 roku życia).

Na swoim posiedzeniu 3 lipca Gabinet Cieni zajął się również rządowym projektem ustawy o  przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów.

Ustawa ta nie likwiduje prawa użytkowania wieczystego jako takiego, ale wprowadza przekształcenie ex lege użytkowanie wieczyste we własność gruntów zabudowanych pod cele mieszkalne (budynki wielorodzinne i jednorodzinne). Do tej pory takie przekształcenie też było możliwe, ale wymagana była wówczas zgoda wszystkich mieszkańców danego budynku. Teraz zgoda nie będzie już w ogóle potrzebna, 1 stycznia 2019 r. nastąpi automatyczne przekształcenie.

Zmiana z użytkowania wieczystego we własność będzie korzystna dla osób – użytkowników gruntów. Wątpliwości budzą jednak konsekwencje tej reformy dla dotychczasowych właścicieli gruntów – czyli samorządów. Ustawa przewiduje co prawda, że opłata za użytkowanie wieczyste (przekazywana do kasy samorządu) zostanie zamieniona na „opłatę przekształceniową” – tyle, że ta ostatnia ma być płacona przez okres maksymalnie 20 lat. Tymczasem wiele umów na użytkowanie gruntu było podpisywanych na 99 lat. 

Zdaniem Gabinetu Cieni przed ostateczną oceną rządowego projektu potrzebne są konsultacje z samorządami.

Gabinet Cieni omówił także rządowe projekty nowelizacji ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W opinii Gabinetu, powyższe nowelizacje są dowodem na to, że rząd PiS nie panuje nad sytuacją w służbie zdrowia. Gabinet Cieni zgadza się z diagnozą, że podniesienie wydatków w tym obszarze jest konieczne – proponowane przez większość PiS tempo zwiększania wydatków jest jednak niewystarczające. Okres dochodzenia do 6% PKB powinien być skrócony, a w perspektywie 2025 r. należy mieć zaplanowane 8%.

W odniesieniu do ustawy o rejestrach medycznych, Gabinet Cieni ma poważne wątpliwości, czy projekt ustawy daje gwarancję bezpieczeństwa danych osobowych i czy spełnia wymogi obowiązujących przepisów o ich ochronie. Powstanie pierwszej tak dużej bazy w Polsce zawierającej tak ogromną ilość informacji o stanie zdrowia, przebiegu leczenia, zachorowaniach pacjentów wymaga zagwarantowania pełnego bezpieczeństwa danych osobowych. Dane w rejestrach medycznych będą przedmiotem zainteresowania licznych firm: farmaceutycznych, marketingowych i ubezpieczeniowych, dlatego też dostęp do informacji powinien być bardzo mocno limitowany. Gabinet Cieni podkreśla, że potrzeba dobrych zabezpieczeń dla tak potężnego systemu danych, gdyż wiele podmiotów będzie starało się pozyskać informacje występujące w rejestrach medycznych, takich jak np. dossier pacjenta przez ubezpieczycieli komercyjnych. Poważne zastrzeżenia budzi również możliwość przetwarzania wrażliwych danych osobowych (tzw. jednostkowych danych medycznych) w module statystyczno-rozliczeniowym.

Wątpliwości dotyczących projektu nowelizacji wprowadzającej Internetowe Konto Pacjenta (IKP) jest jeszcze więcej. W opinii Gabinetu Cieni przepisy nie gwarantują ochrony prywatności pacjentów. Ustawa nie precyzuje, kto oraz w jakich celach będzie przetwarzał dane pacjentów. 

Po drugie, zmiana będzie generować dodatkowe koszty po stronie wielu podmiotów: placówki medyczne i firmy będą musiały przeszkolić lub zatrudnić nowych pracowników, by sprostać wymogom określonym w projekcie ustawy. Nowe zadania, jak chociażby udostępnianie pacjentowi informacji o planowanych i udzielonych świadczeniach czy umożliwienie wyrażenia w formie elektronicznej zgody na zabiegi spowodują, że pracownicy placówek medycznych oraz NFZ będą mieć więcej obowiązków.

Gabinet Cieni domaga się, by system Internetowego Konta Pacjenta został gruntowanie przetestowany zanim zostanie wprowadzony w życie – głównie ze względu na jego oddziaływanie na wiele podmiotów: placówki medyczne, firmy informatyczne, jak i NFZ. Proponowany przez rząd sześciomiesięczny termin na wzajemne dostosowanie systemów informatycznych usługodawców i podmiotów prowadzących rejestry medyczne jest nierealny. Wdrożenie Internetowego Konta Pacjenta powinno być poprzedzone co najmniej rocznym pilotażem.

Konkludując, Gabinet Cieni stoi na stanowisku, że proponowane nowelizacje ustaw w obszarze służby zdrowia wymagają gruntownych poprawek, by można było je poprzeć. 

Gabinet Cieni zajął się także projektem nowelizacji ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym. Rządowy projekt porządkuje niejasność prawną: po zabudowie nieruchomości – działki rolnej lub leśnej - infrastrukturą liniową (energetyka, gazociągi itp.), stawka podatku od nieruchomości pozostanie taka, jak przed zabudową. Tak zabudowana działka nie będzie traktowana jako nieruchomość użytkowana na cel gospodarczy. Ta zmiana nie budzi kontrowersji i może zostać poparta w toku prac sejmowych.

Gabinet Cieni omówił też pakiet rządowych propozycji w obszarze gospodarki odpadami (projekt nowelizacji ustawy o odpadach oraz ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska i niektórych innych ustaw – rozpatrywany przez Sejm w trybie pilnym). W opinii Gabinetu Cieni rządowe propozycje są mocno niedopracowane i powinny być traktowane jako desperacka próbą pokazania opinii publicznej, że rząd coś robi, żeby powstrzymać plagę płonących wysypisk śmieci i zatrzymać import śmieci do Polski z miejsc tak odległych jak Nigeria (co nie miało miejsca przed 2015 rokiem).  

W opinii Gabinetu Cieni wdrożenie propozycji rządu w kształcie, jaki został zaproponowany, uderzyłoby  w cały uczciwy rynek uczciwej gospodarki odpadami. Dlatego Gabinet Cieni zobowiązał klub parlamentarny PO do zgłoszenia poprawek, które uratują rynek gospodarki odpadami przed paraliżem inwestycyjnym.