czwartek, 12 lipiec 2018

Posiedzenie Gabinetu Ceni 12 lipca 2018

Gabinet Cieni zajął się projektem ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw. Intencją rządu jest wprowadzenie rozwiązań, które proponowała Platforma Obywatelska – wprowadzenie dowodu osobistego z elektronicznym chipem. W opinii Gabinetu, rząd wprowadzana tę ustawę, by na gwałt ratować pieniądze z budżetu Unii Europejskiej (ok. 150 mln zł), przeznaczone na uruchomienie produkcji nowych dowodów osobistych z chipem elektronicznym. Zapowiadana przez rząd data wydawania pierwszych dowodów elektronicznych jest - w opinii Gabinetu - całkowicie nierealna.  

Gabinet Cieni przedyskutował projekt spec-ustawy dot. organizacji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Zdaniem gabinetu, rządowa propozycja jest skandaliczna i nie powinna być poparta w Sejmie. Według pierwotnych planów, organizacja COP miała kosztować 127,5 mln zł. Teraz rząd chce, żeby wydać na organizację konferencji aż 221 mln zł – i to w dodatku w trybie bezprzetargowym.  Pieniądze mają w dużej mierze z NFOŚiGW. Aż 51 mln zł przewidziano na wynajem powierzchni, a 11 mln zł na „obsługę medialną”. W opinii Gabinetu, tak rozdmuchane wydatki i brak trybu przetargowego to kolejny, gorszący przykład marnotrawienie środków publicznych.

Gabinet Cieni negatywnie ocenił też inny pomysł rządowy – nowelizację ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy Prawo ochrony środowiska, na mocy której ma zostać powołana do życia spółka, budująca drewniane domy na gruntach skarbu państwa. NFOŚiGW ma od 2019 r. wkładać w to przedsięwzięcie w pierwszych latach 400 – 500 mln zł. Do mają być domy budowane z drewna wyciętego w puszczy.

Gabinet Cieni przedyskutował projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  wraz z projektem uchwały Rady Ministrów w sprawie udzielenia zgody na dokonanie notyfikacji Komisji Europejskiej programu pomocowego dla producentów świń, którzy w związku z obowiązującym zakresem utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzenia do gospodarstwa zaprzestali produkcji świń. W opinii Gabinetu, rządowe rozporządzenie jest złe. Pomoc, którą rząd oferuje poszkodowanym rolnikom, jest nieadekwatna do potrzeb. Można się spodziewać, że w wyniku ASF co najmniej 3 mln świń będzie musiało zostać ubitych. Gabinet Cieni stanowczo sprzeciwia się pomysłom, żeby mięso ze swiń ubitych z powodu ASF było wykorzystywane w produkcji konserw – co już się dzieje.

Gabinet Cieni omówił także dyrektywę o prawach autorskich w środowiskach cyfrowych, procedowaną w Parlamencie Europejskim i Radzie UE. Dyrektywa, ze względu na swoje kontrowersyjne zapisy, wzbudza duże społeczne zainteresowanie. W opinii Gabinety Cieni, Platforma Obywatelska – podobnie jak inne partie opozycyjne – nie powinna jej popierać. Opozycja nie może dać się wmanewrować w oskarżenia o próbę zamachu na swobodę korzystania z Internetu.