wtorek, 20 listopad 2018

Posiedzenie Gabinetu Cieni 20 listopada 2018

Na wtorkowym posiedzeniu Gabinet Cieni przedyskutował rządowy projekt nowelizacji ustaw o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W ocenie Gabinetu, diagnoza sytuacja stojąca za propozycją nowelizacji jest słuszna – najlepszym miejscem do wychowania dzieci jest rodzina, nie placówka opiekuńcza. Ale sposób rozwiązaniu tego problemu jest zły. Przykładowo, rząd nie zwiększa dotacji na podniesienie pensji dla pracowników socjalnych i asystentów rodziny. Chce też przyspieszyć umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej rodzinnej poprzez odcięcie finansowania dla obecnych placówek opiekuńczych (nie podwyższając kwot przeznaczanych dla rodzin zastępczych). Tymczasem samorządy nie mogą zamykać placówek (domów dziecka), bo sądy ciągle tam kierują dzieci. Rząd nie pokazał też, co zrobić z dziećmi, które dziś są w placówkach. Gabinet Cieni zapowiedział, że Klub Parlamentarny w trakcie procedowania tej nowelizacji zgłosi szereg poprawek.

Gabinet Cieni zajął się projektem nowelizacją ustaw poprawiających skuteczność egzekucji długów alimentacyjnych. To krok w dobrą stronę – ma być łatwiej komornikowi dowiedzieć się gdzie pracuje i ile zarabia dłużnik alimentacyjny. Problemem, którego rząd jednak nie rozwiązuje, jest kryterium dochodowe decydujące o tym, czy dana osoba może korzystać ze wsparcia funduszu alimentacyjnego (gdy rodzic uchyla się od płacenia). Od 2007 r. kryterium wynosi 720 zł na głowę członka rodziny i np. wypycha z systemu samotnego rodzica z jednym dzieckiem zarabiającego najniższą krajową! Gabinet Cieni zwraca uwagę, że pilnie trzeba podnieść wysokość kryterium dochodowego do poziomu 1100 zł. 

Gabinet Cieni przedyskutował też projekt prezydenckiej ustawy o świadczeniach pieniężnych dla osób przebywających w latach 1939-1956 na zesłaniu lub deportacji w ZSRR. Przewiduje on 200 zł za każdy miesiąc przebywania na zesłaniu i obejmuje osoby, które urodziły się na zesłaniu. Łączony koszt wypłacanych jednorazowo świadczeń może wynieść 325 mln zł. Ta propozycja budzi duże emocje: Gabinet Cieni rekomenduje dyskusję w tej sprawie na forum Klubu Parlamentarnego PO RP.

Gabinet omówił projekt nowelizacji ustawy dot. „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”. W opinii Gabinetu, proponowana aktualizacja programu nie jest kontrowersyjna – nie spowoduje faktycznego zwiększenia wydatków budżetowych.

Gabinet zajął się również projektem nowelizacji przepisów dotyczących skierowań na badania oraz list osób oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej. W opinii Gabinetu, ta nowelizacja - oprotestowywana przez Izby Lekarskie, organizacje pacjencie i uczelnie wyższe - to przedwczesna próba pełnej „cyfryzacji” służby zdrowia. E-skierowania miałyby być wystawiane już od lipca 2019 r., ale ani sama służba zdrowia, ani pacjenci nie są na to przygotowani. Gabinet Cieni rekomenduje, by posłowie Platformy Obywatelskiej wstrzymali się w trakcie głosowań nad tym projektu. Nie można być przeciwko koncepcji cyfryzacji – ale projekt jest fatalnie przygotowany, doprowadzi tylko do powiększenia bałaganu w służbie zdrowia. Wdrożenia tak złego projektu ośmieszy słuszną ideę cyfryzacji.

Gabinet Cieni na swoim wtorkowym posiedzeniu omówił także poselski projekt ustawy o in vitro. W opinii Gabinetu, projekt jest skrajnie szkodliwy – doprowadzi do faktycznego zatrzymania stosowania tej procedury w Polsce. Już obecnie istniejące przepisy są bardzo surowe. Poselska propozycja idzie wbrew nauce medycznej. Co gorsza, ten projekt miałby zakazać samorządom finansowania procedur in vitro – co tylko potwierdza.

Gabinet Cieni przedyskutował projekt Prezydenta RP o zmianie ustawy o umowach międzynarodowych. W opinii Gabinetu warto zadać pytanie, dlaczego teraz prezydent taki projekt wprowadza. 

Z kolei poselski projekt nowelizacji ustawy o służbie zagranicznej oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 może być - w opinii Gabinetu - poparty.