wtorek, 06 listopad 2018

Gabinet Cieni 6 listopada 2018

Gabinet Cieni omówił na wtorkowym posiedzeniu szereg projektów nowelizacji przepisów, dostosowujących polskie prawo do nowych regulacji unijnych. M.in. nowelizację ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz nowelizację Prawo lotniczego. O ile pierwszy projekt dotyczy kwestii technicznych i nie budzi żadnych zastrzeżeń Gabinetu, druga nowelizacja wymaga dodatkowej analizy. W pierwszej części wprowadza bowiem zapisy korzystne dla obywateli (między innymi wprowadza zasadę niedyskryminacji przewoźników lotniczych z UE) i ustanawia instytucję, dzięki której umożliwi pozasądowe rozstrzyganie sporów z przewoźnikami (Rzecznika Praw Pasażerów). Ale już w drugiej części nadaje prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego nowe uprawnienia: będzie on opiniował nie tylko inwestycje lotniskowe, ale będzie też wyrażał opinie ws. inwestycji zlokalizowanych wokół lotniska. Od jego opinii będzie zależało, czy dana inwestycja będzie mogła być realizowana. Zdaniem Gabinetu, należy przeanalizować, czy taki zakres uprawnień dla prezesa ULC jest właściwy i czy nie będzie niekorzystny dla samorządów.

Gabinet Cieni omówił też Projekt nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Wprowadza on ważną zmianę: zakazu palenia tytoniu w aucie, w którym podróżują dzieci do 18 roku życia. Zdaniem Gabinetu to korzystny przepis, projekt nowelizacji należy poprzeć.

Kolejną nowelizacją dostosowującą polskie prawo do przepisów unijnych jest Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 (tzw. rozporządzenie RODO). Generalnie są to przepisy uszczegóławiające, choć – w opinii Gabinetu - trzeba się szczegółowo przyjrzeć przepisom dot. sektora bankowego (profilowanie klientów banków). Do czasu przeprowadzenia tej analizy, wspólnie z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się ochroną danych osobowych w sieci, Gabinet Cieni wstrzyma się z rekomendacją poparcia ww. nowelizacji.

Takich wątpliwości nie ma w przypadku proponowanej przez rząd nowelizacji ustawy o paszach. O dwa lata przesuwa czas wprowadzenia zakazu stosowania materiału modyfikowanego genetycznie w paszach dla zwierząt hodowlanych. W opinii Gabinetu to opóźnienie jest konieczne (a nawet powinno być dłuższe) – hodowcy zwierząt w Polsce nie są jeszcze gotowi zmianę składników paszowych.  

Gabinet Cieni rekomenduje też przyjęcie nowelizacji prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Nowelizacja usuwa sprzeczność polskiego prawa z przepisami UE – wprowadza procedurę odwoławczą do sądu w zakresie postepowania wizowego.