sobota, 17 listopad 2018

Stanowisko Gabinetu Cieni Platformy Obywatelskiej w sprawie przyszłości programu Polska Wschodnia po 2020 roku

Dostrzegając wyzwania rozwojowe stojące przed pięcioma województwami Polski Wschodniej, w pełni popieramy funkcjonowanie odrębnego programu Unii Europejskiej dla tej części kraju. 

Mimo wielu pozytywnych zmian, jakie dokonały się w województwie lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim w ciągu 14 lat członkostwa Polski w UE, regiony te potrzebują specjalnego wsparcia, nadal bowiem dzieli je duży dystans do najbardziej rozwiniętych województw w kraju.

Kolejna edycja Programu Operacyjnego Polska Wschodnia będzie stanowić dla nich jedno z kluczowych narzędzi polityki spójności.

Gabinet Cieni Platformy Obywatelskiej rekomenduje, by przyszły Program Operacyjny Polska Wschodnia umożliwił dalsze inwestycje drogowe i kolejowe, które pozwolą wdrożyć nowoczesne rozwiązania transportowe  w poszczególnych miastach, jak i przyczynią się do lepszego skomunikowania i powiązania wewnątrz obszaru Polski Wschodniej.

Gabinet Cieni Platformy Obywatelskiej, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju, zdecydowanie wskazuje na potrzebę skierowania części działań przyszłego Programu Operacyjnego Polska Wschodnia do miast subregionalnych i ich obszarów funkcjonalnych, bo podniesienie ich atrakcyjności i konkurencyjności posłuży odwróceniu negatywnych tendencji i wzmocni rozwój społeczny i gospodarczy całego obszaru.

Podkreślamy, że przyszły Program Operacyjny Polska Wschodnia musi przewidywać działania i narzędzia finansowe kierowane do przedsiębiorców, przy czym niezbędne jest ich dostosowanie do uwarunkowań gospodarczych i potrzeb występujących w poszczególnych województwach.   

Oczekujemy, że priorytety i budżet Programu Operacyjnego Polska Wschodnia po 2020 roku zostaną tak określone, że pozwolą na zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarce oraz w usługach oferowanych przez instytucje publiczne. 

Gabinet Cieni Platformy Obywatelskiej w kontekście toczących się prac nad wieloletnimi ramami finansowymi Unii Europejskiej na lata 2021-2027 wzywa rząd Prawa i Sprawiedliwości do aktywnego i merytorycznego dialogu z Komisją Europejską, który doprowadzi do wynegocjowania specjalnego programu dla pięciu województw Polski Wschodniej również po roku 2020.

Przyjęto 17 października 2018 roku w Olsztynie