wtorek, 08 styczeń 2019

Posiedzenie Gabinetu Cieni 8 stycznia 2019 r.

Podczas pierwszego w 2019 r. posiedzenia Gabinetu Cieni omówiono projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym. Projekt dostosowuje polskie prawo do unijnego rozporządzenia z 1 kwietnia 2016 r., ustanawiającego wspólne zasady dotyczące połączenia krajowych rejestrów elektronicznych przedsiębiorców transportu drogowego.

Nowelizacja ustawy ma na celu zapewnienie, by odpowiednie dane znajdujące się w Krajowym Rejestrze Elektronicznym Przedsiębiorców Transportu Drogowego - „KREPTD”, prowadzonym przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego, były dostępne dla wszystkich właściwych organów innych państw członkowskich UE. Zmiana wynika z konieczności wypełnienia przez Polskę zobowiązań nałożonych przez rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE)  2016/480 z dnia 1 kwietnia 2016 r. ustanawiające zasady jednolitego korzystania przez właściwe organy w całej UE z systemu europejskich rejestrów przedsiębiorców transportu drogowego - ,,ERRU”. Ponadto projekt ustawy nadaje jednostkom uprawnionym do wydawania certyfikatów kompetencji zawodowych, uprawnienie do dostępu do zasobu danych z ewidencji osób, które zostały uznane za niezdolne do kierowania operacjami transportowymi przedsiębiorcy.

W ramach konsultacji publicznych projekt ustawy trafił do dwudziestu instytucji ( głównie branżowe sekcje związków zawodowych oraz zrzeszeń pracodawców). Na stronach Ministerstwa opublikowano dwa pisma opiniujące (nadesłane przez Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce oraz Polską Izbę Gospodarczą Transportu Samochodowego i Spedycji w Polsce), w których zainteresowane instytucje nie wyraziły sądów wartościujących nowelizację, a w treści pism zawarły pytania o wyjaśnienie szczegółowych zapisów projektu.

Prowadzona w KREPTD ewidencja przedsiębiorców, którzy mają zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego zostanie powiększona o dane dotyczące numerów rejestracyjnych oraz kraju rejestracji pojazdów objętych zezwoleniem  na wykonywanie zawodu przewoźnika. Ponadto, w ewidencji przedsiębiorców będą gromadzone dane dotyczące statusu i rodzaju licencji wspólnotowej oraz liczby pojazdów zgłoszonych do takiej licencji.

Gabinet Cieni zajął się także projektem ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

Dyrektywa nakazuje zwiększenie dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych w oparciu o wspólne wymogi dostępności dla osób z ograniczeniami funkcjonalnymi. Takie osoby to m.in. osoby niewidome i słabowidzące, osoby głuche i słabosłyszące, czy osoby mające trudności w komunikowaniu się z otoczeniem, ale również osoby starsze.

Najpóźniej w 2020 r. strony internetowe i serwisy administracji rządowej i samorządowej mają być w pełni dostępne. Szacuje się, że dziś połowa witryn internetowych administracji publicznej jest niedostępna dla osób z różnymi niepełnosprawnościami i dysfunkcjami.

Projekt obejmie wszystkie organy publiczne posiadające strony internetowe lub aplikacje mobilne, w tym podmioty nieobjęte tzw. Krajowymi Ramami Interoperacyjności: podmioty tworzone przez samorządy, strony Senatu, Sejmu a także Kancelarii Prezydenta.

Projekt ustawy wpisuje się w program „Dostępność Plus”, a także dostosowuje polskie prawo do unijnej dyrektywy w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Kolejnym projektem, który został omówiony przez Gabinet Cieni jest powołanie Agencji Badań Medycznych. 

Agencja będzie państwową osobą prawną nadzorowaną przez ministra zdrowia. Jednostką zarządzać będzie prezes powołany przez ministra na 6 lat oraz Rada Agencji, w skład której wejdzie od 15 do 20 członków powoływanych przez szefa resortu zdrowia.  Agencja będzie finansowana z budżetu państwa oraz odpisu z Narodowego Funduszu Zdrowia, stanowiącego 0,3 proc. jego przychodów. ABM będzie także pozyskiwać środki z Unii Europejskiej oraz międzynarodowych programów badawczych.

W tej chwili badania naukowe w Polsce w największym stopniu finansuje NCBiR oraz NCN. W trakcie konsultacji społecznych ze strony Ministerstwa Zdrowia padały sugestie, że część środków będzie zabrana z NCBiR na rzecz ABM, aby zwiększyć budżet agencji. 

Dotychczasowe finansowanie badań naukowych (w tym w medycynie) w Polsce nie jest może optymalne, ale powinno być utrzymane (co najwyżej poprzez bardziej wyraźne wydzielenie nauk medycznych w istniejących instytucjach). Tworzenie ABM z wysoko opłacanym kierownictwem i personelem wydaje się typowym ruchem kadrowym. Zabieranie środków przeznaczonych na leczenie pacjentów jest niedopuszczalne.

Gabinet Cieni zwrócił uwagę, że odbyły się szerokie konsultacje społeczne projektu. Oceny pozytywne płynęły ze środowisk naukowych, które są chętne do zdobycia dodatkowych środków. Ze strony innych środowisk (klinicystów, NFZ) ocena jest negatywna. 

Budżet amerykańskiego odpowiednika agencji badawczej wynosi 37 mld USD, przy którym 50 mln zł jest kwotą znikomą. Badania naukowe i kliniczne nowych cząstek w medycynie są bardzo drogie, czasochłonne i ściśle regulowane pod kątem przestrzegania zasad etycznych oraz efektów niepożądanych. ABM ma badać tzw. choroby sieroce, którymi nikt nie chce się zajmować. Ma być badany m.in. innowacyjny lek na sarkoidozę – chorobę o nieznanej etiologii. Sarkoidoza w 80% przypadków ustępuje samoistnie. 

Projekt niesie z sobą wiele wątpliwości: wysokie koszty osobowe, zabieranie środków z NFZ, trudne do przewidzenia efekty pracy agencji.