wtorek, 15 styczeń 2019

Posiedzenie Gabinetu Cieni 15 stycznia 2019 r.

Na wtorkowym posiedzeniu Gabinet Cieni przedyskutował rządowy projekt o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich. 

Dyrektywa odnosi się do:  gatunków zwierząt: bydło, świnie, owce, kozy i koniowate oraz wyeliminowania przepisów dotyczących sposobu prowadzenia ksiąg hodowlanych i rejestrów hodowlanych świń, zasad wpisywania zwierząt do tych ksiąg i rejestrów, zasad prowadzenia oceny wartości użytkowej i genetycznej dla tych gatunków zwierząt, wymogów stawianych zwierzętom hodowlanym czystorasowym wykorzystywanym do hodowli i rozrodu, obrotu zwierzętami hodowlanymi czystorasowymi i ich materiałem biologicznym przeznaczonym do wykorzystania w rozrodzie, a także sposobu przeprowadzania kontroli urzędowych (zagadnienia te ujęto w rozporządzeniu Unii Europejskiej). 

Rozszerzona zostanie lista zwierząt gospodarskich o alpaki i jedwabniki morwowe, aby umożliwić prowadzenie hodowli tych gatunków w sposób właściwy dla zwierząt gospodarskich. 

Kontrole urzędowe będzie przeprowadzać Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt. 

Gabinet Cieni zajął się także wsparciem bezpośrednim dla rolników. 

Celem projektowanych zmian jest przedłużenie na 2019 r. rozwiązań zastosowanych w 2018 r. polegających na umożliwieniu rolnikom ubiegającym się o przyznanie płatności bezpośrednich lub płatności obszarowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich założenia – zamiast wniosku o przyznanie tych płatności oświadczenia, w którym potwierdza brak zmian w porównaniu do wniosku złożonego w roku 2018.

Ze względu na pilność przyjęcia przez Sejm RP projektu ustawy – rolnicy będą składać wnioski o płatności bezpośrednie od 15 lutego – 15 marca 2019 r., zaproponowane zmiany są korzystne dla rolników – upraszczają procedurę, zamiast wniosku rolnicy będą składać oświadczenie. 

Rząd PO – PSL wprowadzał uproszczenia we wnioskach składanych przez rolników o przyznanie płatności bezpośrednich. Obecny rząd kontynuuje te rozwiązania.

Gabinet Cieni przedyskutował zmiany ustawy Prawo telekomunikacyjne Nowe przepisy dostosowują polskie prawo do regulacji Unii Europejskiej.

Wśród proponowanych zmian jest: umożliwienie prezesowi UKE ogłoszenia z własnej inicjatywy przetargu, aukcji albo konkursu na rezerwację częstotliwości, nie tylko w przypadku posiadania wiedzy o zainteresowaniu zasobami częstotliwości, które są już dostępne (postępowanie będzie mogło być ogłoszone także w stosunku do zasobów, które będą dostępne dopiero w przyszłości z zastrzeżeniem, że częstotliwości te będą mogły być wykorzystywane po tym jak staną się dostępne; umożliwienie ministrowi cyfryzacji określenia harmonogramu rozdysponowania niektórych zasobów częstotliwości, tak aby realizować politykę państwa związaną z gospodarką częstotliwościami; przepisy umożliwiające zmianę przeznaczenia pasma 700 MHz; usprawnienie postępowania związanego z rezerwacją częstotliwości; umożliwienie prezesowi UKE (w drodze decyzji), zmianę przydzielonych rezerwacji częstotliwości w celu zapewnienia ładu w gospodarce częstotliwościami oraz zwiększenia efektywności wykorzystywanych częstotliwości oraz umożliwienie ministrowi cyfryzacji określenia harmonogramu rozdysponowania niektórych zasobów częstotliwości, tak aby realizować politykę państwa związaną z gospodarką częstotliwościami. 

Kolejnym projektem, który został omówiony przez Gabinet Cieni były proponowane zmiana w prawie atomowym. Wdrożenia do prawa krajowego przepisów dyrektywy Rady Euratom.

Projekt zakłada zwiększenie poziomu ochrony zdrowia ludzi w związku ze stosowaniem promieniowania jonizującego do celów medycznych, jak również poprawy ochrony narażonych na promieniowanie jonizujące pochodzące od radonu i naturalnie występujących materiałów promieniotwórczych. Przepisy ustawy dotyczące postępowania z odpadami promieniotwórczymi, oprócz pozytywnego wpływu na zdrowie ludzi, spowodują lepszą ochronę środowiska naturalnego przed promieniowaniem jonizującym.

Projekt został poddany konsultacjom, uzgodnieniom i opiniowaniu. W celu uzgodnienia zgłoszonych uwag 8 marca 2017 r. odbyła się konferencja uzgodnieniowa. Podmioty w ramach opiniowania i konsultacji mogły zgłaszać uwagi. 

Ze względu na wielkość projektu ustawy oraz stopień skomplikowania konsultacje i opiniowanie zakończyły się po ponad 60 dniach. W ramach konsultacji publicznych i opiniowania, uwagi do projektu zgłosiło 30 podmiotów, część uwzględniono. Proponuje się obserwowanie dalszych prac nad projektem pod kątem zgodności z prawem europejskim oraz ryzykiem nadregulacji.